Home Intervjuer Norska läkare förbereder för Idogens studie

Norska läkare förbereder för Idogens studie

Idogen

Norska läkare förbereder för Idogens studie

29 juli, 2022

Bioteknikbolaget Idogen är i full gång med förberedelserna inför den första kliniska studien med cellterapin IDO 8 på patienter med svår blödarsjuka. BioStock fick möjlighet att intervjua Professor Pål André Holme, överläkare vid Oslo Universitetssjukus och klinisk prövare i Idogens studie, samt Dag Josefsen som är överläkare och sektionschef på cellterapiavdelningen.

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier som ska stänga av oönskad aktivering av immunförsvaret. Bolagets plattformsteknologi kan anpassas till en rad olika sjukdomar och tillstånd genom små förändringar i tillverkningsprocessen. Teknologin går ut på att celler tas ut från patientens blod och behandlas utanför kroppen till att bli tolerogena dendritiska celler. Dessa återförs sedan till patienten där de ska motverka den oönskade immunreaktionen.

Bolagets ledande utvecklingsprogram, IDO 8, riktar sig till patienter med svår hemofili A som har drabbats av hämmande antikroppar mot sin behandling med faktor VIII-koncentrat (FVIII). Ambitionen är att IDO 8 ska skapa tolerans mot FVIII så att den viktiga behandlingen återigen blir verksam och kan ges till patienten.

Studiestarten närmar sig

Inom kort kommer IDO 8-behandlingen att testas på patienter för första gången i en klinisk fas I/IIa-studie. Studien beräknas pågå under 2022-2023 och kommer att utvärdera både säkerhet och preliminär behandlingseffekt. Idogen avser att genomföra studien på flera prövningscentra i Europa och har hittills fått klartecken från både det svenska och norska läkemedelsverket att inleda studien.

Pål André Holme
Pål André Holme

Pål André Holme om studien och IDO 8:s potential

I Norge kommer studien att genomföras på Oslo Universitetssjukhus, ett ledande och välmeriterat center för behandling av svårt sjuka patienter med hemofili A. Klinisk prövare för studien är Pål André Holme, överläkare vid avdelningen för blodsjukdomar.

BioStock kontaktade Pål André Holme för att veta mer om den kliniska studien med IDO 8 och hans syn på cellterapins potential.

Pål, skulle du först kunna berätta lite om din professionella bakgrund?

– Jag är professor och överläkare vid avdelningen för blodsjukdomar vid Rikshospitalet, Oslo Universitetssjukhus, samt professor på institutet för klinisk medicin på Universitetet i Oslo. I min forskargärning har jag framförallt jobbat med hemostas, alltså blodkoagulering – ett område som jag även doktorerade inom när jag var 29 år. Jag har dessutom en specialisering inom hematologi och internmedicin.

– Jag har byggt upp en stor forskargupp inom just blödarbehandling, och lite grann om tromboser (blodproppar), och vi har publicerat en hel del inom ämnet.

Hur kom du i kontakt med Idogen och vad var dina första tankar när du fick höra om cellterapin IDO 8?

– Vårt område är begränsat, så man hör om det mesta som sker där, men det var faktiskt Idogen som tog kontakt med mig. Jag fick läsa igenom studieprotokollet för den kliniska fas I/IIa-studien med IDO 8 och tyckte att det lät intressant.

– Det som fångade mitt intresse var att det är en helt ny behandlingsprincip för att skapa immuntolerans hos blödarsjuka patienter som har utvecklat inhibitorer mot faktor VIII, alltså det koagulationsprotein som de saknar och behandlas med.

»Det som fångade mitt intresse var att det är en helt ny behandlingsprincip för att skapa immuntolerans hos blödarsjuka patienter som har utvecklat inhibitorer mot faktor VIII«

Hur omfattande är problemet med inhiberande antikroppar mot FVIII-preparat?

– Så många som 30 procent av hemofili A-patienterna utvecklar antikroppar mot behandlingen. Patienterna startar sin FVIII-behandling redan som små, vilket betyder att antikroppar särskilt drabbar barn.

– Antikroppar mot FVIII är ett stort och inte minst kostsamt problem eftersom det krävs lång immuntoleransterapi (ITI) för att patienterna eventuellt ska kunna bli tolerenta mot FVIII. ITI går ut på att man ger patienterna höga doser med FVIII över en lång tid, cirka 3-6 månader, för att få immunssystemet att acceptera FVIII. Målet är att patienten inte ska reagera på FVIII och återigen ska kunna dra nytta av behandlingen. Detta lyckas man dock bara med i 70 procent av fallen och då återstår ett antal ”problempatienter”. Det är just dessa patienter, som inte får någon effekt av ITI, som Idogen vill hjälpa med IDO 8.

Tror du att Idogen har funnit en lösning på problemet?

– Med Idogens cellterapi vill man pröva om man kan skapa långtidstolerans mot FVIII genom att använda autologa celler, alltså patientens egna celler. Efter att ha exponerat dessa för faktor VIII-molekyler och behandlat dem med Idogens unika process för att skapa tolerans så återförs de till patienten. I bästa fall försvinner antikropparna helt så att patienten återigen kan behandlas med FVIII.

Du var delaktig i Idogens ansökan till det norska läkemedelsverket NoMA för den kliniska studien med IDO 8 och kommer nu ta rollen som klinisk prövare. Skulle du kunna berätta lite mer om din roll?

– Jag kommer att välja ut patienter som kan vara lämpliga för studien. Patienten ska vara minst 18 år, ska ha inhibitorer mot FVIII och ska ha misslyckats med försök av immuntoleransbehandling.

– Jag utför en så kallad baseline visit där jag går igenom vad behandlingen innebär och informerar om studien. Patienterna lämnar även ett skriftligt samtycke som jag grundligt går igenom med dem.

Skulle du även kunna berätta lite mer om studiedesignen och dess primära och sekundära endpoints?

– Patienterna behandlas faktiskt bara en gång med Idogens cellterapi och följs sedan upp efter 26 veckor. Ytterligare en uppföljning görs efter ett år. Patienterna kommer att delas in i tre olika kohorter där tre olika mängder av de dendritiska cellerna kommer att testas. I Norge kommer vi att testa behandlingen på en patient i första hand, vilket förväntas kunna genomföras inom kort, förhoppningsvis strax efter sommaren.

– Eftersom detta är en fas I/IIa-studie så kommer det primära syftet vara att utvärdera behandlingens säkerhet – vi vill se om detta är något vi kan göra i större skala. Det sekundära målet är att se om patienterna faktiskt blir toleranta mot FVIII, alltså att inhibitorerna försvinner.

Hur utvärderar man om patienten har blivit tolerant eller inte?  

– 20 veckor efter behandlingen med cellterapin IDO 8 ska vi göra ett så kallat provokationsförsök där vi testar att ge FVIII till patienten för att se om det triggar en immunreaktion. Vi hoppas att detta inte kommer att ske eftersom målet är att patienten ska ha byggt upp en tolerans mot FVIII och blivit kvitt sina antikroppar mot FVIII.

– För att se om patienten har blivit tolerant eller inte så kollar man hur länge FVIII-molekylen stannar kvar i kroppen utan att bli nedbruten. Vi har olika system för att observera mängden antikroppar i blodet.

»Jag ser fram emot att se resultaten från fas I/IIa-studien.«

Slutligen, vad har du för förhoppningar inför den kliniska studien?  

– Idogens cellterapi är en helt ny typ av behandling som vi hoppas ska göra att många hemofili A-patienter återigen ska kunna dra nytta av FVIII-behandlingen, vilket skulle ge väldigt positiva följder. Jag ser fram emot att se resultaten från fas I/IIa-studien.

Dag Josefsen
Dag Josefsen

Intervju med Dag Josefsen

En annan nyckelperson för den kliniska studien med IDO 8 är Dag Josefsen som utför den så kallade leukaferesen som genomförs för att samla in vita blodceller till Idogens behandling. Dag Josefsen berättar mer om förberedelser inför studien i en intervju med BioStock.

Dag, skulle du först kunna berätta lite kort om dig själv och din erfarenhet inom cellterapi?

– Jag är sektionschef inom cellterapi på canceravdelningen på Oslo Universitetssjukhus. Jag har jobbat på sjukhuset i över 30 år och de senaste 16 åren på sektionen för cellterapi.

– Jag är i grunden onkolog och har jobbat med cancerpatienter i många år. Jag har även tagit en doktorexamen i hematopoes och jobbat mycket med stamceller. Det är bakgrunden till att jag idag jobbar med cellterapi.

– Vid cellterapavdelningen jobbar vi bland annat med att hämta stamceller till stamcellstransplantation och T-celler för framställning av CAR-T-behandling av cancer.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur leukaferes utförs och vad det används till?

– Utgångspunkten för exempelvis vacciner med dendritiska celler är att använda celler som naturligt finns i blodbanan. Vid leukaferes kopplas patienten till en maskin som gör att cellerna dras ut från blodet. Blodet tas ut från en arm och skickas sedan tillbaka i den andra armen, vilket gör att patienten inte får någon förlust av blod. Processen tar 3-5 timmar och sedan har vi fått ut tillräcklig mängd celler. Med hjälp av en centrifugering kan man dela upp blodet i olika skikt, vilket gör att man kan plocka ut de celler som är av intresse.

– Leukaferes används till exempel för att hämta stamceller från blodet till stamcellstransplantation. När man ska samla dendritiska celler, som med Idogens cellterapi, behöver man inte göra lika mycket förberedelser som när man ska hämta ut stamceller. Cellerna till Idogens cellterapi kommer tas ut på ungefär liknande sätt som framställning av CAR-T-celler för behandling av cancer.

Hur påverkas patienten av leukaferes? Finns det några möjliga biverkningar?

– Det är en ganska enkel procedur för patienten och det finns inga nämnvärda, långvariga biverkningar. Cellmängden i blodet påverkas inte mer än att man kan se en liten reduktion i nivån av blodplättar som ganska snabbt stabiliseras.

»Det är en ganska enkel procedur för patienten och det finns inga nämnvärda, långvariga biverkningar.«

– Dock kan patienten uppleva vissa kortvariga biverkningar, så som muskelkramper och stickningar i tår och fingrar. Detta beror på den blodförtunnande lösningen som används för att blodet inte ska koagulera. Denna verkar genom att binda till kalcium, vilket skapar en tillfällig dipp i kalciumnivån som kan påverka nerv-och muskelprocesser.

Vad händer efter leukaferesen innan cellerna bildar Idogens tolerogena cellterapi och kan återföras till patienten?

– Man kan säga att vi tar fram själva startprodukten till det som ska bli Idogens cellterapi. Cellerna skickas sedan iväg till en produktionsanläggning där de prepareras i flera steg innan de kan användas för behandling av patienter. De dendritiska cellerna får bland annat växa i kultur tills de når en viss mognadsgrad.

Med din gedigna kunskap inom cellterapi, vad skulle du säga är fördelarna med just Idogens cellterapi?

– En av fördelarna är att cellterapin är autolog, alltså att patientens egna celler används, vilket gör att man inte behöver oroa sig för att en avstötningsreaktion ska uppstå.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev