Home Nyheter Emission säkrar Hemchecks fortsatta expansion

Emission säkrar Hemchecks fortsatta expansion

Emission för Hemchecks fortsatta expansion

Emission säkrar Hemchecks fortsatta expansion

16 juni, 2022

Hemcheck utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys, ett vanligt problem vid blodprovstagning men även en indikator på akuta tillstånd hos vissa typer av patienter. Med produkterna hoppas man kunna underlätta för vården att snabbt upptäcka och åtgärda felaktiga blodprovssvar, samt underlätta snabbare och korrekt behandling av patienter. Hemcheck är i dagsläget verksamma i över 15 länder och tar nu in 15,4 MSEK via en företrädesemission för att fortsätta expandera.

Hemolys är ett vanligt förekommande problem när blodtester tas i sjukvården. Fenomenet uppstår i de flesta fall vid själva provtagningen och innebär att de röda blodkropparna går sönder så att blodprovet inte kan analyseras korrekt.

Då en stor del av alla medicinska beslut grundas på en laboratorieanalys av ett blodprov kan hemolys ställa till stora besvär. Dels kan det leda till felaktiga medicinska beslut, men det bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader för vården.

Hemcheck har tagit fram engångstester för blodprover i vakuumrör och engångstester för blodprov i blodgassprutor, samt en avläsare som fungerar för de olika testerna. Med testerna kan personal direkt vid patient avgöra om det uppstått hemolys i ett blodprov eller inte och snabbt ta ett nytt prov om det skulle behövas. Målsättningen är att förbättra vårdkvaliteten genom att minska fel och tidsspillan vid hemolys.

Marknaden uppskattas till 30 miljarder kronor

Enligt bolagets uppskattningar kan detta spara vården väsentliga summor. Varje år genomförs nämligen över 500 miljoner blodgasprover globalt, utan att vid provtillfället kontrolleras för hemolys, och över 2 miljarder vanliga blodprover där hemolys kan påverka analyserna som genomförs. Enligt hälsoekonomiska studier uppskattas kostnaderna för ett felaktigt eller uteblivet provsvar till minst 1 000 kr.

Med det uppskattar Hemcheck att den totala adresserbara marknaden för hemolystester i Europa och USA uppgår till cirka 30 miljarder kronor. Hemchecks kärnmarknad består primärt av akutmottagningar där korrekta provsvar behövs för att kunna ställa diagnos och påbörja vård så snabbt som möjligt, men även flera andra segment inom sjukvården är möjliga kunder.

Satsar på expansion

Hemcheck, som är noterade på Nasdaq First North Growth Market, har i dagsläget lanserat sina tester via distributörer i 15 länder, och är även aktiva i ytterligare några länder via egen försäljning. Bolaget fokuserar på den europeiska marknaden och är även verksamma i Mellanöstern. Som så många andra i branschen påverkades man dock av pandemins framfart. Sjukhus har hållit stängt för besökare vilket har gjort det svårt att genomföra kommersialiseringsaktiviteter.

Nu när restriktionerna har lyfts är bolaget övertygat om att försäljningen kommer öka i en snabbare takt och vi har under våren fått se exempel på detta. Hemcheck meddelade nyligen att man tecknat flera nya avtal, bland annat med Region Skåne. Avtalet rör ett projekt där Hemchecks v-Test med utrustning konfigurerad för diagnostiskt bruk används. Bolaget har även tecknat avtal med bland andra Deutsches Herzzentrum Berlin och Heim Pál National Pediatric Institute i Budapest.

I en intervju med BioStock berättar bolagets vd Joen Averstad att utsikterna för liknande affärer är goda givet det stora intresse bolaget upplever.

En ytterligare marknad för produkterna

Men det är inte bara hemolys vid blodprovstagning som Hemcheck riktar in sig på med sin teknik. I vissa fall kan de röda blodkropparna gå sönder inuti kroppen, vilket kallas intravaskulär (in-vivo) hemolys. In-vivo hemolys är en indikator på vissa akuta patienttillstånd där snabba åtgärder kan vara viktiga. Hemchecks teknik kan underlätta vårdpersonalens diagnostisering och monitorering av dessa patienter.

Denna marknad är mindre än den för alla vanliga blodprov som tas inom sjukvården, men betalningsviljan är betydligt högre då det finns en mer direkt koppling till patienthanteringen. Hemcheck har nyligen CE-märkt sina produkter för detta användningsområde.

Förträdesemission för fortsatt kommersialisering

I dag finns Hemcheck i över 15 länder och bolaget ser ett stort intresse från marknaden. För att fortsätta kommersialiseringsresan genomför Hemcheck nu en företrädesemission som vid full teckning kommer tillföra bolaget cirka 15,4 Mkr före emissionskostnader. Likviden ska i huvudsak användas till den fortsatta marknadsbearbetningen; till försäljning, marknadsföring och produktionsutveckling.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av företrädesemissionen, från styrelse och ledning. Utöver det har man fått emissionsgarantier om cirka 11,2 procent av emissionen.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av åtta nya aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,50 kr per aktie.

Emissionsvolym: 15,4 Mkr

Teckningsperiod: 8 juni – 22 juni 2022

Pre money-värdering: 9,6 MSEK

Utspädning: Vid full teckning uppgår utspädningen till 62 procent av det totala antalet aktier.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev