Home Nyheter DexTech tar ett nytt grepp om myelombehandling

DexTech tar ett nytt grepp om myelombehandling

DexTech tar ett nytt grepp om myelombehandling

DexTech tar ett nytt grepp om myelombehandling

9 juni, 2022

Uppsalabaserade DexTech är i full gång med förberedelserna inför proof-of-concept-studien som ska utvärdera läkemedelskandidaten OsteoDex för behandling av multipelt myelom. I ryggen har man tydliga kliniska effektresultat i kastrationsresistent prostatacancer och prekliniska indikationer om effekt även i multipelt myelom. BioStock har tittat närmre på marknaden för behandling av multipelt myelom för att kartlägga potentialen i DexTechs kompletterande satsning.

Multipelt myelom är en form av cancer som uppstår i benmärgen, där en typ av vita blodkroppar som kallas för plasmaceller utvecklas till cancerceller. Cancercellerna samverkar med bennedbrytande osteoklaster, som orsakar smärtor och frakturer. Sjukdomen leder till brist på normala blodceller och därmed nedsatt immunförsvar och blodbrist. En person som drabbats av myelom blir lätt andfådd och trött och får lättare infektioner på grund av det försvagade immunförsvaret.

Stort medicinskt behov

Multipelt myelom är mindre vanligt än andra blodrelaterade cancerformer så som leukemi och lymfom. Varje år diagnostiseras cirka 170 000 personer runt om i världen och man uppskattar att sjukdomen årligen orsakar omkring 120 000 dödsfall. Tack vare nya behandlingar har överlevnadsgraden ökat på senare år, men det finns fortfarande ett stort behov av nya behandlingar för att fortsätta förbättra behandlingsutfallet. I dag ligger 5-årsöverlevnaden på lite mer än 50 procent.

Den globala marknaden för behandling av multipel myelom uppskattades 2018 till cirka 19,5 miljarder USD och väntas växa med en årlig tillväxttakt omkring 6 procent för att nå en storlek på över 30 miljarder USD 2026.

Immunmodulerande behandlingar dominerar

Även om de senaste årens nya läkemedel har förändrat behandlingsutbudet används fortfarande cellgifter vid multipel myelom, inte minst högdosbehandling som understöds av stamceller. Kombinationen lämpar sig dock bara för patienter som fortfarande är i god form då den sliter mycket på kroppen.

Dagens behandling av multipelt myelom består dock i majoriteten av fallen av olika kombinationer av immunomodulerande läkemedel, proteasomhämmare och monoklonala antikroppar. Hur läkemedlen kombineras beror på flera olika faktorer, såsom sjukdomsstadie, ålder, njurfunktion och allmäntillstånd. Generellt kan sägas att läkemedelskombinationerna syftar till att stärka immunförsvarets förmåga att bekämpa cancern, samtidigt som de försöker hindra cancercellerna från att dela sig och växa sig starka.

Idag är den vanligaste komponenten i en kombinationsbehandling mot myelom är Celgenes blockbuster Revlimid, ett immunomodulerande läkemedel som introducerades 2017 och som förra året sålde för 12,8 miljarder USD. Andra vanligt förekommande läkemedel är Bristol Myers Squibbs monoklonala antikropp Empliciti och Velcade, en proteasomhämmare som samutvecklats av japanska Takeda Pharmaceuticals och belgiska Janssen Pharmaceutical.

Kommande behandlingar i samma hjulspår

Även om det hänt mycket gällande behandling av multipelt myelom de senaste åren är alltså överlevnadstalen fortsatt låga och det föreligger ett stort medicinskt behov. Även de behandlingar som just nu prövas i kliniska studier är generellt olika kombinationer av redan existerande läkemedel, dels kombinationer som inte provats innan, men även kombinationer riktade mot olika subgrupper inom patientpopulationen.

En spelare som har en annan approach är Uppsalabolaget DexTech, som just nu förbereder en mindre klinisk proof-of-concept-studie för att utvärdera läkemedelskandidaten OsteoDex relevans för behandling av sjukdomen. OsteoDex har en verkningsmekanism där bennedbrytningen bromsas samtidigt som tumörcellerna dödas. OsteoDex anrikas specifikt i sjukdomsområdet i skelettet genom bisfosfonat som ingår i OsteoDex.

Tydlig effekt i prostatacancer

DexTech har tidigare sett tydlig behandlingseffekt i en fas IIb-studie i metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). I prekliniska studier har bolaget identifierat en potential även inom multipelt myelom, ett sjukdomstillstånd som har mycket gemensamt med skelettmetastaser från prostatacancer (samverkan mellan benceller och tumörceller). Prekliniska studier har visat att OsteoDex är mycket verksamt mot myelomceller och har en mer potent celldödande effekt än mot prostatacancerceller.

Ingenting är dock klart innan man kunnat visa effekt i människa, vilket är vad den kommande studien är ämnad för. Om DexTech kan verifiera OsteoDex proof of concept mot multipelt myelom skulle bolagets portfölj alltså inkludera en läkemedelskandidat med potential inom två olika cancerindikationer med stora marknadsvärden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev