Home Intervjuer 10 fördelar med Staybles behandling 

10 fördelar med Staybles behandling 

Stayble

10 fördelar med Staybles behandling 

29 juni, 2022

Stayble Therapeutics injicerbara och mjölksyrabaserade läkemedelskandidat STA363 triggar en bindvävsomvandling i ryggdisken, vilket förväntas ge en långvarig smärtlindring vid diskogen kronisk ländryggssmärta. BioStock djupdyker i fördelarna med STA363.

Staybles Therapeutics ambition är att patienter med degenerativ disksjukdom ska bli permanent smärtfria efter endast en behandling med STA363. Läkemedelskandidaten injiceras in i diskkärnan vilket omvandlar disken till bindväv och stabiliserar den, samtidigt som läckage av smärtgivande inflammatoriska molekyler minskar. Behandlingens effekt på smärta och funktion utvärderas för tillfället i en fas IIb-studie som beräknas vara fullrekryterad innan årsskiftet.

Efterliknar naturlig process

I takt med att man blir äldre så börjar diskarna i ryggen degenerera, vilket resulterar i mekanisk instabilitet och läckage av inflammatoriska substanser som irriterar nerverna. I den naturliga åldringsprocessen omvandlas kärnan i disken gradvis till bindväv, vilket gör att den diskrelaterade ryggsmärtan försvinner. Bindvävsomvandlingen, även kallat skelorisering, är dock en process som tar många år. Professor Kjell Olmarker kom på att man skulle kunna efterlikna och accelerera denna naturliga process genom att aktivt bindvävsomvandla disken, vilket la grunden till STA363 och Stayble Therapeutics.

Kostnadseffektiv och låg utvecklingsrisk

Stayble Therapeutics nyttjar det kroppsegna ämnet som naturligt åstadkommer bindvävsomvandling i disken, nämligen mjölksyra vilket är en välkänd substans som idag används inom bland annat dialysbehandling. STA363 består endast av mjölksyra samt ett kontrastmedel för att säkerställa att injiceringen genomförs på ett korrekt och säkert sätt.

Eftersom den aktiva substansen i STA363 är väl dokumenterad och använd minskar utvecklingsrisken och risken för oväntade biverkningar, vilket ökar sannolikhet att nå marknaden. Läkemedelskandidatens enkelhet gör dessutom att den är lätt att tillverka och distribuera och att man kan hålla låga kostnader. STA363 är stabil och har en hållbarhet på mer än 24 månader i rumstemperatur.

STA363 – sjukdomsmodifierande singelinjektion

En annan väsentlig fördel med STA363 är att det är en sjukdomsmodifierande behandling som angriper de underliggande orsakerna, läckage och instabilitet, till diskogen kronisk ryggsmärta. Det finns ingen behandling på marknaden som fokuserar på det bakomliggande problemet och det råder en brist på effektiva behandlingsalternativ för många av patienterna. I dagsläget erbjuds patienterna fysioterapi och smärtstillande preparat som behandlar smärtan för stunden, utan att avhjälpa grundproblemet och orsaken till smärtan. Endast en bråkdel av patienterna erbjuds steloperation.

Stayble Therapeutics behandling är minimalt invasiv och ska kunna ges tidigt i sjukdomsförloppet till de patienter som inte blir bättre med smärtstillande läkemedel eller fysioterapi, och som inte kan eller vill genomgå ryggkirurgi. STA363-behandlingen antas bara behöva ges vid ett tillfälle och kräva minimal rehabilitering.

Etablerad säkerhet och avsedd biologisk effekt

Den avsedda biologiska effekten, d.v.s. bindvävsomvandling, har påvisats i en klinisk fas Ib-studie och i prekliniska modeller. Studieresultaten visade att endast en injektion av STA363 krävs för att ombilda diskkärnan till bindväv och att bindvävsomvandlingen är dosberoende.

Dessutom har en fas Ib-studie, samt en interimsanalys av den pågående fas IIb-studien, visat att kandidaten har en gynnsam säkerhets-och tolerabilitetsprofil. Inga allvarliga biverkningar har identifierats i någon av de kliniska studierna.

Andreas Gerward kommenterar fördelarna

Sammanfattningsvis har STA363 en rad olika fördelar:

  • Fokuserar på underliggande orsakerna till diskogen kronisk ländryggssmärta
  • Efterliknar den naturliga bindvävsomvandlingsprocessen
  • Minimalt invasiv behandling
  • Fyller behandlingsgap
  • Potentiellt permanent smärtlindring och förbättrad fysisk funktion
  • Endast ett behandlingstillfälle
  • Säker behandling – inga allvarliga biverkningar har noterats
  • Baserad på välkänd substans
  • Relativt låg utvecklingsrisk
  • Kostnadseffektiv och enkel tillverkning 

BioStock kontaktade Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward för en kommentar.

Stayble
Andreas Gerward, vd Stayble Therapeutics

Andreas, vad skulle du säga är de främsta fördelarna med STA363-behandlingen och det faktum att ni använder mjölksyra som aktiv substans?

– Den största fördelen med STA363 är att den är sjukdomsmodifierande, det vill säga att vi angriper de underliggande orsakerna till patientens smärta med målet att permanent minska smärtan och öka livskvalitén.

– STA363 bygger också på en robust och enkel verkningsmekanism i form av bindvävsomvandling. Vi har bekräftat vårt koncept genom att vi visat att omvandlingen sker i vår tidigare kliniska fas Ib studie.

– Att STA363 består utav mjölksyra minskar drastiskt risken för oväntade biverkningar och minskar således utvecklingsrisken avsevärt. Mjölksyra är mycket välkänd och anses vara säker. Den finns tex med i FDAs GRAS (Generally Recognized as Safe) lista.

»Mjölksyra är mycket välkänd och anses vara säker. Den finns tex med i FDAs GRAS (Generally Recognized as Safe) lista.«

Skulle du kunna berätta lite mer vad mjölksyra har använts till tidigare och hur detta stödjer ert utvecklingsarbete?

– Mjölksyra har primärt använts som hjälpämne i olika typer av intravenösa lösningar och har administrerats i stora volymer. Mjölksyra som aktiv substans finns även i ett preventivmedel i form av en vaginal gel.

– Den omfattande användningen ger oss tillgång till stora säkerhetsdatabaser och data som stärker att mjölksyra generellt sätt är mycket säker. Att mjölksyra även godkänts som en aktiv substans ger oss information om vilken omfattning på datapaket som myndigheter kräver för att kunna registrera ett nytt läkemedel med mjölksyra. Summerat så minskar det utvecklingsrisken och utvecklingstiden fram till ett nytt läkemedel mot kronisk ryggsmärta.

Ni har patenterat användningen av mjölksyra för behandling av ryggsmärta. Skulle du säga att ni har tillräckligt starkt patentskydd för att ingen annan aktör ska utveckla en liknande behandling?

– Det korta svaret är ja. Vi har godkända patent bland annat USA, EU, Kina, Japan med flera. Omfånget av vårt patent hindrar andra för att kunna lansera ett läkemedel baserat på mjölksyra för behandling av ryggsmärta.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev