Home Intervjuer Promore Pharma vill påskynda läkning av venösa bensår

Promore Pharma vill påskynda läkning av venösa bensår

Promore Pharma leg wounds

Promore Pharma vill påskynda läkning av venösa bensår

16 maj, 2022

Peptidbolaget Promore Pharma befinner sig onekligen i en spännande fas med två läkemedelskandidater i sen klinisk utveckling inom området sårbehandling, ensereptide och ropocamptide. BioStock har tidigare tittat närmare på ensereptide, som nu genomgår en fas IIa-studie, och idag riktar vi strålkastaljuset mot ropocamptide som förbereds för en kommande fas III-studie. Vi tog chansen att ställa ett par frågor till vd Jonas Ekblom för att få veta mer.

Promore Pharmas båda kandidater riktar sig mot ett område där det idag saknas förskrivningsläkemedel – sårbehandling. Medan det ledande projektet ensereptide utvecklas för hämmning av ärrbildning, ligger fokus för ropocamptide på kroniska bensår.

Vad är ropocamptide?

Ropocamptide är baserat på en kroppsegen peptid, LL-37, som spelar en betydande roll i sårläkningsprocessen genom att stimulera celltyper som är viktiga vid sårförslutning. LL-37 förekommer naturligt i akuta sår men saknas däremot i venösa bensår. Det innebär alltså att man kan anta att om man tillför ropocamptide till venösa bensår så ”omstartar” sårläkningsprocessen om såret liknar ett akut sår och man kan därigenom uppnå snabbare läkning.

Idag saknas förskrivningsläkemedel

Med ropocamptide riktar sig Promore Pharma mot en patientgrupp som idag saknar förskrivningsläkemedel och bolagets kandidat skulle därmed representera något nytt för både patienten och sjukvården. Idag behandlas venösa bensår genom kompressionsbehandling med tryckförband. Tanken är att ropocamptide ska appliceras i samband med såromläggning, vilket alltså betyder att man inte behöver göra någon drastisk förändring av dagens vårdrutin.

En växande marknad

I första hand riktar sig ropocamptide mot stora venösa bensår, d.v.s. sår som är 10 cm2 eller större. Dessa utgör, enligt Promore Pharma, cirka 25 procent av alla bensår men står för så mycket som 75 procent av vårdkostnaderna. Stora sår är nämligen betydligt dyrare att behandla då det finns högre risk för komplikationer och de kräver behandling under en längre period då de tar längre tid att läka.

När det gäller antal patienter uppskattar bolaget att det finns ungefär 1 miljon individer på de traditionella läkemedelsmarknaderna (Nordamerika, EU, och Japan) som lider av stora venösa bensår, vilket skulle innebära en adresserbar marknad på cirka 3 miljarder USD. Marknaden förväntas dessutom fortsätta att växa i takt med att befolkningen blir allt äldre och att sjukdomar såsom diabetes och hjärtkärlsjukdom, blir vanligare.

Vd kommenterar

I nuläget har ropocamptide genomgått två kliniska prövningar och i en fas IIb-studie kunde man visa att större bensår läkt signifikant snabbare hos patienter som fick ropocamptide än hos de som fick placebo. Just nu arbetar bolaget med att utveckla en singelkompontent-version av ropocamptide inför framtida studier och kommersialisering. BioStock talade med vd Jonas Ekblom om ropocamptides potential.

VdPromorePharma
Jonas Ekblom, vd Promore Pharma

Jonas, det saknas idag förskrivningsläkemedel inom venösa bensår. Vad skulle ett sådant läkemedel, i form av ropocamptide, innebära för fördelar för patienter och sjukvård?

– Venösa bensår orsakas av en underliggande kärldysfunktion hos drabbade patienter. Även om ett sår läks, så finns det risk att ett nytt sår återuppstår på samma ställe eller på ett annat ställe på underbenen. Den yttersta målsättningen med all sårbehandling är att maximera ”sårfri” tid för patienten.

– I vår senaste kliniska studie så kunnde vi visa att ropocamptide har en påtaglig effekt i att påskynda läkningen av stora venösa bensår, dvs sår som är större än 10 cm2. Det är allmänt känt att de stora venösa bensåren är de som tar tlängt tid att läka. Detta betyder att vi ser goda behandlingsresultat i den subgrupp av patienter som har störst vårdbehov

– Behandlingen av kroniska sår svarar för flera procent av den totala sjukvårdsbudgeten för länder i västvärlden. Det skulle alltså vara en stor besparing av sjukvårdskostnader om patienter kan bli sårfria. För patienten skulle det innebära stora livskvalitetsförbättringar.

Vad säger resultaten ni hittills har fått om ropocamptides potential inom venösa bensår?

– Dagens standardbehandling av venösa bensår är omläggning med kompressionsförband. I vår kliniska prövning HEAL LL-37, så hade vi bäst resultat i gruppen av patienter med stora venösa bensår. Vår studie visar att efter tre månaders behandling med ropocamptide så uppnår mer än tre gånger fler patienter komplett sårläkning i jämförelse med standardbehandling. Detta ska ställas mot bakgrund av att de flesta patienter som ingick i studien hade haft sina sår under flera års tid.

Hur skulle du beskriva marknadspotentialen för ropocamtpide inom venösa bensår?

– Vi anser att marknadspotentialen skulle vara mycket stor för ett läkemedel som kan påskynda läkningen av stora venösa bensår. Denna subgrupp av patienter svarar för merparten av vårdkostnaden inom VLU. Enligt våra uppskattningar skulle ett effektivt läkemedel kunna vara relevant för en adresserbar marknad på mostvarande USD 3 miljarder årligen.

Hur ser konkurrenslandskapet ut för ropocamptide?

– Det finns väldigt få utvecklingsprojekt för nya VLU-läkemedel i sen utvecklingsfas. Marknaden är så pass stor att det finns utrymme för flera produkter. I Promore Pharma är vi av denna anledning inte alls oroade av konkurrenssituationen.

Sårområdet är mycket stort och det finns många olika typer av sår. Ser ni andra möjliga sårindikationer för ropocamptide?

– Det finns publicerade fynd som pekar på att principmekanismen för ropocamptide även är relevant för behandling av diabetesfotsår, som är en annan vanligt förekommande typ av kroniska sår.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev