Home Intervjuer Herantis tf vd om emission och vägen mot klinik

Herantis tf vd om emission och vägen mot klinik

Frans Wuite, vd Herantis Pharma

Herantis tf vd om emission och vägen mot klinik

12 maj, 2022

Parkinsons är en svår neurodegenerativ sjukdom där det i dagsläget endast finns symptomlindrande behandling att tillgå för den som drabbats. Det vill finländska Herantis Pharma ändra på med läkemedelskandidaten HER-096, som nu ska ta de sista prekliniska stegen innan fas I-studier. BioStock kontaktade bolagets tillförordnade vd Frans Wuite för att få veta mer om projektet och om den nyemission som bolaget är aktuella med.

Herantis Pharma är något så ovanligt som ett dubbelnoterat nordiskt biotechbolag. Med säte i finska Esbo är man noterat på Nasdaq First North Growth Market i både Finland och Sverige. Bolagets utveckling kretsar kring det naturligt förekommande nervskyddande CDNF-proteinet (Cerebral Dopamin Neurotrophic Factor), som upptäcktes av professor Mart Saarma och hans grupp vid Helsingfors Universitet.

Stödjer den neuronala överlevnaden

CDNF har en verkningsmekanism som kan förbättra den neuronala överlevnaden vid neurodegenerativa sjukdomar, däribland Parkinsons. Vid Parkinsons störs den så kallade proteostasen, som reglerar cellens proteiner och ser till att de mår bra. Framförallt är det viktigt att hjärnans dopaminproducenter mår bra, då de spelar en viktig roll i flera hjärnfunktioner, däribland koordinationen av rörelser. I Parkinsons uppstår en ond cykel som tar död på dessa celler, vilket gör att dopaminnivåerna sjunker och därmed försämras hjärnans funktion.

I dagens behandlingar tillförs extra dopamin för att understödja funktionen och på så sätt minska symptomen. Behandlingarnas verkan minskar dock över tid och är även förknippade med en hel del bieffekter som till exempel yrsel, förstoppning, förvirring och huvudvärk.

Genom att använda CDNF-proteinets egenskaper hoppas Herantis kunna förhindra degraderingen av de dopaminproducerande neuronerna och rädda dem iför celldöden, och på så sätt upprätthålla dopaminnivåerna så att patienten kan leva ett normalt liv så länge som möjligt.

Siktar mot att ta steget in i klinik 2023

Baksidan med CDNF-proteinet är att det på grund av sin storlek och andra egenskaper inte på ett effektivt sätt kan penetrera hjärnbarriären via systemisk administrering, vilket kräver administrering rakt in i hjärnan. Därför har Herantis tagit fram läkemedelskandidaten HER-096, en mycket mindre molekyl som kan administreras subkutant och som replikerar CDNF-proteinets effekt när det gäller att stödja proteostasen. Bolaget befinner sig i preklinisk fas där 2022 års mål är att ta sig igenom de sista stegen innan en ansökan om att få starta kliniska fas I-studier kan lämnas in. Går allt vägen så är planen att kunna starta studier i människa under nästa år.

Siktar mot klinik med nyemission

För att finansiera detta kritiska steg i utvecklingen genomförs nu en nyemission på upp till 7,25 MEUR brutto. Emissionen är en del av en kapitalanskaffningsrunda som inleddes för någon månad sedan då man tog in 1,46 MEUR i en emission riktad mot ett antal institutionella och, som bolaget uttrycker det, kvalificerade investerare. BioStock kontaktade Herantis tf vd Frans Wuite för att få veta mer om bolagets utveckling och den finansieringsrunda man nu står inför.

Ni genomför nu prekliniska studier som krävs för att ta steget in i klinik med HER-096. Vad säger de prekliniska resultaten ni fått hittills er om kandidatens potential?

– HER-096 är ett litet peptidomimetikum som härstammar från den aktiva platsen hos det naturliga CDNF-proteinet och härmar dess aktivitet. I vårt prekliniska farmakologiprogram har vi till exempel studerat HER-096 i en avancerad modell för Parkinsons hos möss. I dessa studier kunde vi visa att HER-096 förbättrar överlevnaden hos dopaminproducerande neuroner och att kandidaten även minskar mängden giftiga alfasynukleinaggregat i neuroner. Dessutom minskade HER-096 neuroinflammation. Detta tyder på att HER-096 kan fördröja utvecklingen av Parkinsons.

– Vi visade nyligen också att HER-096 passerar blod-hjärnbarriären och når hjärnan i relevanta koncentrationer för en farmakologisk effekt efter en enkel subkutan administrering, både hos små och stora djur.

– Dessa resultat ger oss förtroende att HER-096 kan bli en effektiv behandling för Parkinsons.

Vad återstår innan ni kan påbörja kliniska studier med HER-096 och när kan vi förvänta oss att en sådan studie initieras?

– Vi slutför för närvarande de prekliniska säkerhets- och toxikologiska studierna, tillverkar HER-096 som ska användas i våra kliniska studier och förbereder dokumentationen för en ansökan om klinisk prövning. Vi siktar på att lämna in ansökan till myndigheterna i slutet av året. Givet att vi uppnår dessa milstolpar och får den nödvändiga finansieringen på plats förväntar vi oss att den första kliniska studien på människa kommer att starta under första halvåret 2023.

När det gäller patientperspektivet, hur skulle er  behandling förbättra vården av patienter som lider av Parkinsons?

– Dagens behandlingar av Parkinsons är symptomatiska. De vanligaste behandlingarna är dopaminersättningsmedel som levodopa. Men de behandlingarna fördröjer inte sjukdomsförloppet och fungerar bara bra under en viss period.

– Om HER-096 kan fördröja utvecklingen av Parkinsons och förbättra symtomen kan det förbättra prognosen och livskvaliteten för patienterna och deras vårdgivare avsevärt.

Neurologiska störningar är ett komplext område, hur tänker ni positionera er i konkurrenslandskapet?

– HER-096 har en bredare verkningsmekanism som riktar sig mot fler viktiga patologier av Parkinsons än många andra behandlingar som är under utveckling idag. Vi tror att en bred verkningsmekanism ökar sannolikheten för att HER-096 kan bli en effektiv behandling.

Samtidigt som ni utvecklar HER-096, som kan administreras subkutant, undersöks även intranasal administrering med CDNF-proteinet. Kan du utveckla kring för- och nackdelarna med dessa administreringsformer – särskilt i förhållande till hur Parkinsons behandlingar administreras idag?

– CDNF är en stor proteinmolekyl som har svårt för att tränga igenom blod-hjärnbarriären. Syftet med intranasal administration av CDNF är att nå hjärnan via nässlemhinnan, som ett alternativ till att administrera CDNF direkt till hjärnan. Vi studerar för närvarande intranasal administrering hos små och stora djur och räknar med att kunna rapportera resultaten senare i år.

– Detta projekt har hittills löpt parallellt med utvecklingsprogrammet HER-096. Baserat på de lovande resultaten, dess fördelar som ett litet peptidomimetikum och dess förmåga att nå hjärnan via en enkel subkutan administrering gör att vi nu fokuserar våra ansträngningar på att utveckla HER-096 som vår ledande kandidat.

Ni genomför nu en företrädesemission, vilka är dina bästa argument för att man ska delta i företrädesemission?

– Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i världen i dag, och antalet patienter väntas öka till 12 miljoner patienter 2040. Dagens behandlingar riktar sig bara mot symtomen. Det finns inga behandlingar tillgängliga som också kan fördröja sjukdomsförloppet. Sammanfattningsvis finns det ett stort medicinskt och samhälleligt behov av nya och bättre behandlingar för att förbättra patienternas livskvalitet.

– Med likviden från företrädesemissionen siktar vi på att kunna nå en viktig milstolpe i utvecklingen av behandlingar mot Parkinsons, varpå nya möjligheter för partnering kan bli mer tillgängliga för oss.

 

Meddelande från bolaget

Herantis har beslutat att genomföra en företrädesemission där nya aktier erbjuds på grundval av aktieägarnas företrädesrätt i samma proportion som de redan äger aktier i bolaget och i andra hand av andra aktieägare eller andra personer i Finland och Sverige samt i vissa andra jurisdiktioner som presenteras i prospektet. Teckningsperioden för företrädesemissionen inleds den 10 maj. Mera information om företrädesemissionen kan hittas på Herantis hemsidor.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev