Home Intervjuer QuiaPEGs vd om kommande affärsutveckling

QuiaPEGs vd om kommande affärsutveckling

QuiaPEGs vd om kommande affärsutveckling

20 april, 2022

Efter flera viktiga prekliniska milstolpar står det Uppsalabaserade drug delivery-bolaget QuiaPEG redo för utlicensiering. Nu tar man in 28,4 Mkr i en företrädesemission i syfte att accelerera affärsutvecklingen. BioStock har kontaktat vd Marcus Bosson för att få veta mer om bolagets utveckling och den stundande kapitalanskaffningen.

Behandling av kroniska sjukdomar kräver ofta läkemedel med täta doseringar, vilket är problematiskt på ett flertal sätt, både för de drabbade patienterna och för samhället. En tät medicinering ställer krav på patientens förmåga och är inte sällan dessutom förknippad med biverkningar. Det medför även höga samhällskostnader, i form av läkemedelskostnader samt kostnader för vårdbesök som biverkningarna ger upphov till.

Optimerar redan godkända läkemedelssubstanser

Just denna problematik riktar Uppsalabolaget QuiaPEG in sig på med sin drug delivery-plattform Uni-Qleaver, med vilken man utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av redan godkända läkemedel. Tekniken baseras på en kombination av en avancerad och patenterad kemiplattform som började utvecklas vid Uppsala universitet samt pegylering, som innebär att ett protein eller en peptid sammanlänkas med polyetylenglykol (PEG), vilket ger en långsammare nedbrytning av läkemedlet.

Uni-Qleaver möjliggör gradvis frisättning av läkemedlet alltmedan läkemedlets fulla effekt bibehålls. Fördelarna med detta sätt att läkemedlet kan tas med längre intervall, vilket också förväntas ha den positiva effekten att biverkningarna blir färre. Båda dessa faktum minskar således belastningen på både patient och samhälle.

Uppnådda milstolpar

Bolaget har två läkemedelsprojekt som båda har uppnått preklinisk Proof-of-Concept. Kandidaten QPG-1029 avser behandling av typ-2 diabetes samt fetma, och baseras på liraglutid, som utgör den aktiva substansen i Novo Nordisks storsäljare Victoza, med en försäljning på 15 miljarder DKK år 2021. Den andra kandidaten, QPG-1030, är främst för korttarmssyndrom, en särläkemedelsindikation, och bygger på teduglutid som är den aktiva substansen i Takedas Gattex/Revestive – ett mycket kostsamt läkemedel, och som 2021 gav intäkter motsvarande 5,5 miljarder kr.

Förra årets positiva prekliniska resultat innebar en validering av QuiaPEGs plattformskoncept. Förutom att man nu kan ta projekten vidare till nästa utvecklingsfas, öppnar resultaten även för ytterligare applikationer av Uni-Qleaver-plattformen inom nya tillämpningsområden. Utöver att förbättra redan godkända läkemedel kan plattformen därutöver användas på två sätt. Dels genom att öka potentialen hos biomolekyler med lovande biologiska effekter men utmanande farmakologiska egenskaper, dels som en integrerad del av nya peptidutvecklingsprogram vilka kräver en doseringsregim optimalt anpassad till målprodukten.

Därutöver har QuiaPEG säkerställt en uppskalningsbar tillverkningsprocess för plattformen, vilket är ett viktigt steg i den kommande utvecklingen och utlicensieringsdiskussioner. Plattformen har dessutom erhållit patent i EU, samt Notice of Allowance i USA.

Satsar på avtal

Bolagets affärsmodell bygger på utlicensiering av Uni-Qleaver-plattformen och förhållandevis tidig utlicensiering av internt utvecklade läkemedelsprojekt, något man nu närmar sig med både QPG-1029 och QPG-1030. För vidareutvecklingen av QPG-1030 ämnar QuiaPEG ingå ett utvecklingssamarbete med en större aktör. Mot denna bakgrund vill man nu fokusera på affärsutvecklingsaktiviteter och har därför förstärkt affärsutvecklingsteamet sedan årsskiftet. Bolaget ser många potentiella partnerbolag för både projekten och plattformen. Tanken är att sådana licens- och partnerskapsavtal ska tillåta nya projekt inom andra tillämpningsområden. Man kommer koncentrera sig på licens- och partnerskap i Europa och USA, där man i särskilt det senare fallet ser stor avkastningsmöjlighet då de läkemedel som patenten bygger på är kostsamma. Samtidigt fortsätter man att arbeta med de pågående och upparbetade kontakterna i Kina.

VD berättar mer

Marcus Bosson, vd QuiaPEG Pharmaceuticals

BioStock kontaktade QuiaPEGs vd Marcus Bosson för att få reda på mer om bolaget, affärsplanerna och den stundande företrädesemissionen. 

Först och främst så går er affärsmodell ut på relativt tidig utlicensiering om man jämför med många andra biotechbolag – hur kommer det sig?

– Fördelen med ett plattformsbolag är att man har möjlighet att sälja många licenser till både plattformen och olika läkemedelsprojekt till skillnad från de bolag som kanske har ett huvudprojekt och som måste driva det till sen klinisk fas innan utlicensiering. I och med att vi i de interna läkemedelsprojekten använder oss av redan godkända läkemedel så minskar vi risken väsentligt. Vi behöver visa att med hjälp av Uni-Qleaver kan vi uppnå en längre halveringstid. Att läkemedlet fungerar, det vet man redan. Därför räknar vi med att kunna erhålla en god ersättning, även om projektet befinner sig i pre-klinisk fas.

Ert fokus har startat med metabola sjukdomar, varför valde ni detta område att börja med?

– Det är ett mycket stort område med många svåra sjukdomar, både s.k. folksjukdomar som diabetes och fetma men även mer ovanliga sjukdomar, s.k. särläkemedelsindikationer, exempelvis korttarmssyndrom (short bowel syndrome). I och med att det är ett stort område, finns det många läkemedelsprojekt under utveckling och ofta handlar det om peptider, som har en tendens att ha en kort halveringstid, d.v.s. patienter behöver injicera läkemedlet relativt ofta, vilket inte är optimalt. Vår plattform möjliggör en längre halveringstid, vilket ger fördelar både för patienten d.v.s. färre sprutor, och för hälsoekonomin genom färre sjukhusbesök och kanske lägre läkemedelskostnader.

QuiaPEGS projekt baseras på redan befintliga biologiska läkemedel. Hur skiljer sig förutsättningar och regler för era projekt från de som gäller när man utvecklar ett helt nytt biologiskt läkemedel?

– Utvecklingsrisken torde vara mindre vid utveckling av s.k. biobetters, d.v.s. förbättringar av redan godkända läkemedel, än om du utvecklar ett nytt läkemedel där verkningsmekansim, toxicitet, effekt mm kan utgöra betydande riskfaktorer genom de olika utvecklingsfaserna. Vid utveckling av biobetters finns även ett regulatoriskt regelverk som kan minska kostnader och utvecklingstider. Bl.a. kan man använda sig av redan publicerade resultat av originalläkemedlet vilket underlättar. En stor fördel med en biobetter jämfört med en s.k. biosimilar är att en biobetter ofta går att patentera och genom att den per definition är en förbättring, går det förmodligen även att ta ut ett betydligt högre pris jämfört med en biosimilar, som ju endast är en kopia och där pris är en avgörande konkurrensfördel.

Hur ser du på plattformens potential inom andra indikationer?

– Plattformen kan appliceras på både små molekyler, peptider och biologiska läkemedel. Vi är inte begränsade till någon specifik indikation förutsatt läkemedlet i fråga har en kemisk struktur som passar till Uni-Qleaver.

Ni har berättat tidigare om QPG-1029 och dess framtida försäljningspotential och det projektet ska ni nu utlicensiera, men hur ser det ut för ert andra projekt, QPG-1030?

– Inom korttarmssyndrom finns idag endast Takedas Gattex/Revistive att tillgå med injektion en gång om dagen. Beredningen av Gattex är krånglig och tar lång tid för patienten så i många fall behövs injektionen administreras av en sjuksköterska vilket är dyrt för samhället och besvärligt för patienten då Gattex skall tas dagligen. Vår målsättning är att patienten själv ska kunna administrera QPG-1030 en gång i veckan med hjälp av en autoinjector. Marknaden för korttarmssyndrom beräknas kunna bli värd ca 2 miljarder USD år 2030 så potentialen för QPG-1030 är stor ur en ekonomisk synvinkel.

Det senaste året har ni presenterat flera studier. Kan du berätta lite om vad ni fått för resultat i dessa?

– Under förra året uppnådde vi pre-kliniskt Proof-of-Concept i vårt andra läkemedelsprojekt, QPG-1030, en förbättrad version av det redan godkända läkemedlet Gattex. Studien genomfördes vid Gubra A/S i Danmark och gav mycket bra resultat. Vi jämförde i studien QPG-1030 med vanligt teduglutid (Gattex) samt med apraglutid, en helt ny peptid i klinisk prövning för administration en gång i veckan. Resultaten i studien visar att vi har goda möjligheter att uppnå veckovis dosering. Vidare genomförde vi med QPG-1029 en studie i minigris, även här med bra resultat vilket underlättar möjligheterna till att utlicensiera projektet.

Ni genomför nu en emission om 28,4 Mkr, hur avser ni använda emissionslikviden?
– Likviden ska huvudsakligen gå till QPG-1030 och affärsutveckling. Vi har därför förstärkt affärsutvecklingsteamet sedan nyår och vi arbetar nu intensivt med att bearbeta tidigare upparbetade kontakter men även nya dito tack vare de goda resultat som uppnåddes under förra året, pre-kliniskt såväl som patent- och tillverkningsmässigt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev