Home Intervjuer PHI vidgar marknaden för HoloMonitor

PHI vidgar marknaden för HoloMonitor

PHI vidgar marknaden för HoloMonitor

11 april, 2022

Phase Holographic Imaging installerade nyligen ett fluorescensutrustat HoloMonitor-system för analys av laboratorieodlade celler hos Novo Nordisk. Installationen ingår i en serie testinstallationer inför kommande produktlansering, för att låta erfarna HoloMonitor-kunder ge feedback gällande funktionalitet och användarvänlighet. BioStock kontaktade bolagets tekniske chef, Jonas Bergkvist, som berättar att den nya fluorescensenheten stärker HoloMonitors marknad, samt öppnar nya dörrar och möjligheter.

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och säljer instrument och programvara för time-lapse cytometri, som används för cellanalys inom medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling. Bolaget har även utvecklat en add-on flourescensenhet vilken gör det möjligt för medicinska forskningslaboratorier att analysera den genetiska aktiviteten hos enskilda celler då dessa förökar sig i en cellinkubator.

Genetisk aktivitet studeras vanligtvis med fluorescensmikroskopi, vilket bygger på en fluorescerande märkning som påverkar cellerna negativt och leder till frisättning av toxiner, så kallad fototoxicitet.

PHI har löst detta problem med sitt integrerade system som man menar erbjuder forskare en verktygslåda av spjutspetsteknik för att studera cellkulturer. Dels medger tekniken att man som tidigare kan spåra cellrörelse kontinuerligt med HoloMonitors holografiska undersökning, som inte skadar cellerna och inte kräver några reagenser eller infärgningar för att synliggöra dem. Dels tillför den nya fluorescensmodulen en möjlighet att i samma instrument observera även genetisk aktivitet hos enskilda celler.

Installation hos Novo Nordisk

Nyligen installerade PHI ett fluorescensutrustat HoloMonitor-system hos Novo Nordisk. Installationen ingår i en serie testinstallationer för att inför kommande produktlansering låta erfarna HoloMonitor-kunder ge feedback gällande funktionalitet och användarvänlighet.

Kombinationsavbildningen ökar enligt PHI bolagets konkurrenskraft avsevärt genom att den täcker in ett bredare spektrum av behov, samtidigt som den medför ett antal kundfördelar i och med sin kostnadseffektivitet, sitt enkla och intuitiva handhavande, och den skonsamma hanteringen av cellkulturen.

Studiet av cellförändringar över cellgenerationer när de förökas i inkubator är en global marknad värd 5 miljarder USD, och fluorescensavbildning förekommer enligt PHI i princip alla cellaboratorier, vilket gör att bolaget ser att hela spelplanen för PHI har förändrats genom att öppna en ny och betydande marknad för HoloMonitor.

PHIs tekniske chef kommenterar

BioStock kontaktade bolagets tekniska chef, Jonas Bergkvist, för att få reda på mer om vilka förmågor som HoloMonitor förstärks med genom fluorescensenheten, samt på vilket sätt det nya integrerade systemet öppnar för inträde på helt nya marknader.

Jonas Bergkvist
Jonas Bergkvist, teknisk chef PHI

Jonas, vilken potential anser ni att ni frigör genom lanseringen av den nya fluorescensenheten? Och vad innebär den för er ur ett marknadsperspektiv?

– Det här är en nyckellansering ur två perspektiv. För det första tar vi klivet in på en helt ny marknad – inkubatorbaserad analys av cellers genetiska aktivitet – som är ett lika centralt område som det HoloMonitor redan idag adresserar. För det andra lägger vi inte bara till ännu en egenskap vid sidan av den förra. Genom integreringen av fluorescens och holografi i samma system ger vi kunderna ett lättfattligt, prisvärt och tillgängligt alternativ där de olika undersökningsmetoderna kompletterar och stödjer varandra. Resultatet är lägre kostnader och lägre inlärningströsklar för labben – och, kanske viktigast av allt – en rejält minskad belastning på cellkulturerna. Man ska komma ihåg att varje beslut att göra fluorescensavbildningar tas till priset av skador på cellkulturen man vill studera; men med vår kombinationsavbildning får forskarna möjlighet att reducera de skadorna till ett absolut minimum, vilket i sin tur ger dem utrymme att göra mer omfattande analyser. Det är ett viktigt försäljningsargument.

Men är inte det här samtidigt ett avsteg från PHI:s tidigare linje? Den stora fördelen som ni brukar framhålla med er holografiska metod har ju varit att den inte behöver några cellskadliga infärgningar eller reagenser. Hur går det ihop med att lägga till en fluorescensenhet?

– Det skulle man kunna tro, men genom att vi lägger till möjligheten att enbart använda fluorescens i de moment där fluorescens är ett måste minskar vi labbens nettobelastning på sina cellkulturer.

– För det stora antalet avbildningar, av morfologi, cellrörelse, och så vidare, är det den icke-invasiva och helt harmlösa holografiska tekniken som gäller – medan man tar till fluorescensenheten för de enstaka avbildningarna av genetiska förändringar. Det blir färre fluorescensavbildningar totalt genom en välavvägd och precis användning av fluorescens enbart då denna verkligen behövs. Vissa saker, som proteinuttryck över tid, ligger bortom vad holografiska metoder kan visualisera, men med en sådan selektiv fluorescensavbildning får man det bästa av båda världar. Eftersom fluorescensavbildningsfrekvensen och timelapse-avbildningsfrekvensen kan ställas in helt oberoende av varandra har man full kontroll över hela processen.

– I grunden handlar det om att vi vill tänja på gränserna för hur långt man kan nå med icke-invasiv avbildning av levande cellkulturer, och ge kunderna det mest avancerade cellanalysverktyget som bara är möjligt. Det här är dessutom något som är starkt efterfrågat av kunderna, vi svarar mot ett direkt och påtagligt behov.

När behöver man ha den här funktionaliteten? Är det några specifika tillämpningar eller möjliga kunder som ni ser som särskilt intressanta att nå ut till?

– Fluorescensenheten öppnar helt nya tillämpningsområden som exempelvis samodling av celler och studier av celldöd och cytotoxicitet. Vi ser att den bör vara av särskilt intresse för forskare inom cancerforskning, stamceller, neurovetenskap, läkemedelsupptäckt, immunologi och inte minst som referensmetod inom regenerativ medicin – alltså i ett brett spektrum av intressanta och dynamiska områden. I korthet öppnar vi dörren till helt nya forskningsfält och stärker vårt erbjudande mot den prekliniska forskningen i synnerhet. Helt klart är att vår potentiella målmarknad breddas avsevärt.

Det låter som att ni vänder er till en bred marknad med FL-modulen. Hur är det med befintliga kunder – kan man uppgradera den HoloMonitor man har för att få tillgång till den nya förmågan, och finns det skäl att göra det?

– Vi har utvecklat den nya fluorescensenheten som en tilläggsmodul just för att göra den tillgänglig och överkomlig för alla laboratorier. Traditionell fluorescensmikroskopi är en komplex och dyr teknik som kräver särskild utbildning, och det är inte alla tillämpningar som kan rättfärdiga det. För oss har det däremot alltid varit en ledstjärna att utveckla teknik som ska kunna användas så brett som möjligt. Den ska vara lätt att installera i en helt digital process, enkel att lära sig och smidig att underhålla. Självklart är den helt bakåtkompatibel med den befintliga HoloMonitor-system, så det är bara att uppgradera.

– Fluorescensenheten är dessutom liten nog att användas direkt i inkubatorn för långtidsanalyser i realtid. Den tillhörande programvaran är utvecklad med biologens behov och perspektiv i fokus, och är intuitiv, användarvänlig och lätt att komma i gång med – vem som helst torde lära sig hantera den på en dag. Gränssnittet erbjuder sedan en automatisk och uttömmande visualisering av analysresultaten för både kulturen i sin helhet och enskilda celler.

Avslutningsvis, när beräknar ni att den kommer att finnas tillgänglig för försäljning?

– För närvarande pågår ett utvärderingsprogram där produkten testas ute på laboratorier hos utvalda kunder, parallellt med den sista finslipningen av manualer, användningsprotokoll och experimentdatabaser. När det är dags för en bredare marknadslansering kommer befintliga kunder att få förtur med ett erbjudande om att uppgradera.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev