Home Nyheter Emission avancerar ExpreS2ions vaccinkandidater

Emission avancerar ExpreS2ions vaccinkandidater

ExpreS2ion vaccine

Emission avancerar ExpreS2ions vaccinkandidater

26 april, 2022

Bioteknikbolaget ExpreS2ion Biotech flyttar fram sin position på en snabbväxande vaccinmarknad. Med en fas III-redo covid-19-vaccinkandidat och ett bröstcancervaccin i preklinisk fas tar bolaget nu in 73 Mkr i en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen. 

Bioteknikbolaget ExpreS2ion Biotech utvecklar vaccin baserat på komplexa proteiner avsedda för infektionssjukdomar och cancer. Tillverkningen av proteinerna sker med bolagets patenterade teknikplattform för rekombinanta proteinuttryck – ExpreS2. Plattformen stödjer samtliga faser av läkemedelsupptäckt och forskning och utveckling, samt GMP-tillverkning för kliniska studier. ExpreS2ion fokuserar idag på vaccinutveckling inom fyra indikationsområden: covid-19, bröstcancer, influensa samt malaria.

Det var många som fick upp ögonen för ExpreS2ion när bolaget i juli 2020 ingick ett globalt licensavtal med Bavarian Nordic avseende sena kliniska studier, marknadsföring och distribution av covid-19-vaccinet ABNCoV2. Vaccinet inlicensierades 2020 från joint venture-bolaget AdaptVac – där ExpreS2ion äger 34 procent av aktierna – och utvecklas som en boosterregim efter primärvaccination med andra produkter.

Covid-19-vaccinkandidat redo för fas III

SARS-CoV-2-viruset har orsakat mer än 6 miljoner dödsfall globalt och det finns fortfarande ett stort behov av hjälpmedel som kan bidra till att stoppa epidemin. Då nuvarande vacciner har begränsad duration och förväntas kräva upprepade boosterdoser finns ett stort behov av mer effektiva alternativ.

Med SARS-CoV-2-antigener producerade i ExpreS2-plattformen och AdaptVacs cVLP-teknik, utvecklar ExpreS2ion andra generationens covidvaccin, ABNCoV2. Målsättningen är att de ska skapa ett immunsvar som är snabbare, starkare och mer varaktigt än dagens vaccin. Den första kliniska fas I/II-studien med ABNCoV2 visade positiva resultat rörande säkerhet och effekt, med neutraliseringsnivåer på upp till 12 gånger högre jämfört med de nivåer som uppnås efter covid-19-infektion. Detta kan jämföras med ledande mRNA-vaccin mot covid-19 som uppnått upp till 4,1 gånger högre neutraliseringsnivåer jämfört med infektion.

I augusti 2021 sponsrade Bavarian Nordic en klinisk fas II-studie som bekräftade ABNCoV2-vaccinets höga effektivitet samt tolerabilitet, och säkerhet utan allvarliga bieffekter.

Utvecklingen av vaccinet har gått historiskt snabbt tack vare EU-finansiering. Just nu förbereder Bavarian Nordic en fas III-studie där danska staten kommer att bidra med 800 MDKK i finansiering. Studien kommer att omfatta cirka 4000 försökspersoner och förväntas inledas innan utgången av halvårsskiftet 2022 och avslutas innan årets slut.

Genom ExpreS2ions delägande i AdaptVac har bolaget en andel i Bavarians exklusiva licens, vilket innebär att ExpreS2ion äger 34 procent av AdaptVacs kassaflöde som kan generera upp till 136 MEUR i milstolpsbetalningar, samt upp till tvåsiffriga procentuella royalties av Bavarians intäkter. Utöver ägandedelen av AdaptVac har ExpreS2ion ett eget licensavtal med joint-venturebolaget som möjliggör 2 MEUR i milstolpsbetalningar och låga tvåsiffriga procentandelar av AdaptVacs intäkter från Bavarian Nordic.

Bröstvaccinkandidaten ES2B-C001 kan stoppa tumörtillväxt

ExpreS2ion utvecklar även en terapeutisk vaccinkandidat mot bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar mer än 1,3 miljoner människor över hela världen och resulterar i mer än 450 000 dödsfall. Läs mer. De dominerande behandlingarna är kostsamma och innebär dessutom en hel del svåra biverkningar, framför allt att patienterna kan utveckla resistens.

ExpreS2ions kandidat ES2B-C001 bygger på bolagets ExpreS2-producerade HER2-antigener, kopplat med AdaptVacs patenterade teknik med kapsidvirusliknande partiklar, cVLP. Behandlingen stimulerar patientens eget immunsystem att producera antikroppar mot proteinet HER2 som orsakar bröstcancer, vilket i djurmodeller visat ge en mycket effektiv hämning av tillväxt i tumörer, och även helt stoppa utvecklingen av tumörer.

Bolaget förbereder för närvarande vaccinkandidaten för en slutlig preklinisk säkerhetsstudie, som förväntas slutföras i mitten av 2023. Parallellt arbetar ExpreS2ion med att stå redo för den första studien i människa, som förväntas inledas 2024.

Nästa generations influensavaccin

ExpreS2ions pipeline rymmer även en satsning på utveckling av nästa generations influensavaccin. Bolaget deltar i det offentligt finansierade INDIGO-konsortiet, vars arbete syftar till att ta fram nya vaccinationskoncept för influensa som ska ge förbättrad respons, lägre kostnader och öka tillgängligheten än dagens vacciner. Konsortiet kommer att genomföra den prekliniska och kliniska utvecklingen av projektet, som innehåller två nya influensavaccinkoncept som använder ExpreS2  för antigenproduktion.

Vaccin som ska utrota malaria

ExpreS2ion siktar även på att avancera i utvecklingen av sina malariavacciner. ExpreS2  har, enligt bolaget, visat sig vara det enda produktionssystemet som kan göra vissa proteinantigener, som tillämpas i malariavaccinforskning, och används nu i kliniska malariastudier. Bolaget medverkar nu i fem olika malariaprojekt, varav upp till fyra projekt förväntas vara i fas I under 2022-2023.

Projekten som ligger längst fram utvecklas i samarbete med Jenner Institute vid University of Oxford där RH5.1-antigenet och ett andra generationens RH5-vaccin produceras i ExpreS2-plattformen.

Marknadsutsikter för kandidaterna

ExpreS2ion agerar på en global vaccinmarknad som har vuxit väldigt snabbt, från 33 miljarder USD 2019 till att 2021 uppgå till 187 miljarder USD. Den drivande faktorn i marknadens enorma tillväxt är introduktionen av covid-19-vaccin, som ensamt stod för cirka 73 procent av den totala vaccinmarknaden under 2021.

ExpreS2ion bedömer även att målmarknaden för vaccinkandidaten mot bröstcancer är attraktiv. Som exempel kan nämnas att de dominerande bröstcancerbehandlingarna Herceptin (trastuzumab) och Perjeta (pertuzumab) genererar en årlig global försäljning på cirka 11 miljarder USD.

När det gäller influensavaccin så uppskattades år 2020 värdet på den globala marknaden till 5 miljarder USD, vilket beräknas dubblas till år 2030. Den globala marknaden för malariadiagnostik värderades år 2020 till 747 miljoner USD med förväntan om att värdet ökar till 1,1 miljard USD år 2028.

Emission för att finansiera utvecklingsplanerna

För att finansiera ovanstående utvecklingsplaner genomför ExpreS2ion nu en företrädesemission om 73 Mkr. Emissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden motsvarande cirka 2,5 procent och garantiåtaganden motsvarande cirka 97,5 procent. Emissionslikviden om cirka 73 Mkr planeras att användas enligt följande prioritetsordning:

  • Avancera ES2B-C001 till slutförandet av de prekliniska säkerhetsstudierna (cirka 50 procent)
  • Stödja andra pipelineprojekt, bland annat inom influensa och malaria, och stödja den strategiska CRO-verksamheten (cirka 25 procent)
  • Investera i kärnteknik och immateriella rättigheter för att stärka konkurrensfördelen (cirka 25 procent)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Befintliga aktieägare erhåller tre teckningsrätter för var åttonde aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
Teckningsperiod 19 april – 3 maj 2022
Teckningskurs 12,50 kr per aktie
Emissionsvolym 73 Mkr
Utspädning Cirka 15,8 procent

Dokument och information

YouTube video

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev