Home Intervjuer CombiGenes styrelseordförande kommenterar framtiden

CombiGenes styrelseordförande kommenterar framtiden

CombiGenes styrelseordförande kommenterar framtiden

29 april, 2022

CombiGene förbereder för kliniska studier tillsammans med partnern Spark Therapeutics. BioStock kontaktade bolagets styrelseordförande Bert Junno för att få veta mer om bolaget och för att få veta mer om vad som kommer att avhandlas på den kommande årsstämman den 19 maj. Bland annat får vi veta mer om detaljer i det incitamentsprogram som föreslås.

CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi, den vanligaste formen av epilepsi hos vuxna epileptiker. Idag är dessa patienter hänvisade till behandlingar som endast behandlar symptomen. CombiGenes ambitioner sträcker sig dock förbi blott symptomlindrande effekter, till att potentiellt kunna bota sjukdomen.

Den 12e oktober 2021 tecknade CombiGene ett samarbets- och licensavtal med genterapibolaget Spark Therapeutics värt upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalty. CombiGene genomför nu prekliniska studier för att förbereda projektet för kliniska studier, allt med full support från Spark Therapeutics.

CombiGene kan därför nu, bland annat, fokusera mer på CGT2, en genterapikandidat som utvecklas för behandling av den mycket sällsynta sjukdomen partiell lipodystrofi som idag helt saknar behandlingsalternativ.

Styrelseordföranden kommenterar

Bert Junno, styrelseordförande CombiGene
Bert Junno, styrelseordförande CombiGene

Med anledning av den kommande årsstämman i CombiGene, som äger rum den 19:e maj, kontaktade BioStock bolagets styrelseordförande Bert Junno.

Bert, till att börja med, hur ser du på verksamhetsåret 2021?

– Starten på samarbetet med Spark Therapeutics definierade verkligen 2021. För mig som har följt processen som ledde fram till avtalet så får jag berömma vår interna organisation med vd Jan Nilsson i spetsen som rodde detta fantastiska avtal i hamn. Samarbetet med Spark som gav en direkt betalning om 8,5 miljoner USD, verifierade värdet av vår teknologi. Detta gör att bolaget nu har möjligheter att finna andra lovande läkemedelskandidater för inlicensiering och utveckling. Bolagets teknologier har stor potential att bidra till utvecklingen av nya värdefulla kliniska terapier. Avtalet med Spark omfattar totalt mer än 328,5 miljoner USD plus royalties, med potentiella kapitalinjektioner om 50 miljoner USD, vid ett antal på förhand definierade prekliniska och kliniska milstolpar.

–  Bolaget fick under 2021 en sista utbetalning från Horizon 2020, vilket innebär att vi totalt har inkasserat 3,6 miljoner Euro i mjuka bidrag till våra projekt. Detta är ett kvitto på att utvecklingen av CG01 håller högsta internationella klass.

– Bolaget tecknade även ett nytt avtal med University of Michigan om att utvärdera den ledande genterapikandidaten inom lipodystrofiprojektet CGT2.

Den 19 maj kommer ni att hålla årsstämma. Vad kommer att avhandlas vid denna stämma?

– Styrelsen kommer att fråga stämman om ett bemyndigande till att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Detta handlar dock bara om att säkra ett mandat för att vid behov kunna besluta om en emission. Det är alltså inte ett tecken på eller en uttalad plan att genomföra en emission eller att ett finansiellt underskott för närvarande föreligger. Ett sådant bemyndigande förekommer i de flesta noterade bolag och vi har haft det varje år tidigare så det är inget nytt.

– Dessutom föreslår styrelsen ett prestationsbaserat incitamentsprogram kopplat till bolagets aktiekurs.

– Bakgrunden är att vi vill motivera, behålla och belöna kvalificerad personal och signalera att de är viktiga för att driva bolaget framåt. Under förutsättning att bolaget har nått vissa på förhand definierade prestationsnivåer och personen ifråga varit anställd i minst tre år (intjänandeperiod), kommer nyckelpersoner att tilldelas teckningsoptioner i bolaget. Om den anställde är kvar i bolaget under hela intjänandeperioden kommer denne därefter att erbjudas att köpa aktier till en på förhand bestämd aktiekurs.

– Det föreslagna programmet, LTI 2022, riktar sig i dagsläget till åtta personer anställda i bolaget men kan på sikt komma att omfatta fler nyanställda och eventuellt viktiga konsulter.

– För maximal utdelning i programmet ställs tre krav:

(i) bolagets börsvärde ska överstiga SEK 600 miljoner.

(ii) bolaget ska ha byggt upp ett nytt projekt som ska motsvara minst 20% av bolagets värde.

(iii) förmånstagaren ska ha varit anställd i bolaget under hela intjänandeperioden.

– Det är viktigt att betona att programmet inte kommer att påverka bolagets likviditet, eftersom en andel av programmets optioner reserveras så att bolaget kan använda dessa för att finansiera skattekostnader (arbetsgivaravgifter mm.). Programmet skulle maximalt resultera i en utspädning på ca 3% och ytterligare 1,4% för att finansiera omkostnader, skatter och arbetsgivaravgifter. Läs gärna mer om de detaljerade villkoren på vår hemsida.

Hur ser planerna ut för framtiden 2022 och 2023?

– Vi kommer att tillsammans med Spark att driva det prekliniska programmet för CG01 och därefter gå vidare till kliniska studier.

– Vi ser fram emot att avancera inom lipodystrofiområdet med CGT2. I januari tecknade vi ett avtal med professor Ormond MacDougald, University of Michigan Medical School, vilket omfattar en pilotstudie och en huvudstudie där CombiGenes mest lovande genterapikandidat inom lipodystrofiprojektet CGT2 för närvarande utvärderas.

– Bolaget kommer att identifiera projekt som skulle kunna vara intressanta för CombiGene att inlicensiera och utveckla med nu validerade teknologier och det samarbetsnätverk som bolaget har etablerat under de senaste åren.

– CombiGene är hett just nu.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev