Home Intervjuer PHIs vd ser nya affärsmöjligheter

PHIs vd ser nya affärsmöjligheter

PHIs vd ser nya affärsmöjligheter

31 mars, 2022

Under 2021 ingick PHI ett partnerskap med USA-baserade RegenMed Development Organization med målet att etablera företagets HoloMonitor-teknik som en ny standard för kvalitetskontroll inom det växande området regenerativ medicin. Bolaget har också stakat ut en ny kurs för sin marknadsföring, med en kraftigt ökad försäljning under de senaste 4 kvartalen som resultat. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för att få veta mer om hans framtidsvision samt om den företrädesemission om drygt 72 Mkr som pågår just nu.

Det lundabaserade medtechbolaget Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat HoloMonitor, ett avancerat forskningsmikroskop med sofistikerad programvara för icke-invasiv analys av cellkulturer.

Problemet – och PHIs lösning

När ett nytt läkemedel eller en ny behandling testas (prekliniskt) i cellkulturer görs en förutsägelse om hur patienter kommer att reagera på det nya läkemedlet. Konventionell laboratorieinstrumentering påverkar dock hur celler reagerar på läkemedel genom att cellerna antingen manipuleras genetiskt eller infärgas med giftiga ämnen före analysen – en standard som kräver en innovativ uppdatering.

Till skillnad från konventionella cellanalysinstrument som till stor del bygger på teknik med decennier på nacken, använder HoloMonitor digital holografi som varken påverkar cellerna eller resulterar i ett okarakteristiskt cellbeteende. Det innebär att cellerna inte påverkas av själva mätmetoden, vilket är mycket relevant inom läkemedelsutveckling och grundläggande medicinsk forskning för korrekt och kostnadseffektiv forskning och därmed tillfredsställande patientresultat.

Försäljningsboom under 2021

PHI har haft en brant försäljningskurva uppåt under de senaste fyra kvartalen. Detta kan till stor del tillskrivas den strategiska övergången till försäljning och marknadsföring online under 2021. Detta har förändrat bolagets organisation och försäljningsprocesser i grunden, där kundkommunikation nu sker digitalt snarare än genom fysiska möten.

Systeminstallationer och serviceproblem hanteras också digitalt, vilket har sänkt kostnaderna och påskyndat försäljningsprocessen. I stället för att ägna dagar åt att hantera support- och servicefrågor kan teamet nu göra detta på några timmar.

Nu har PHI nått den kunskapsnivå som behövs för att äntra den betydligt mer lukrativa marknaden för kliniska tillämpningar. PHI kommer att diversifiera från den prekliniska till den kliniska marknaden, nämligen det växande området regenerativ medicin. Att nå dit kräver myndighetsgodkännanden, eftersom HoloMonitor kommer att användas för kvalitetsbedömning för medicinska produkter.

Regenerativ medicin

Genom att behandla patienter med odlade celler snarare än konventionella läkemedel, har regenerativ medicin potential att bota ett brett spektrum av sjukdomar som idag är obotliga.

Målet är att positionera HoloMonitor som en nyckelkomponent vid analys av cellkulturer vid utveckling av nya behandlingar för sjukdomar som cancer, Alzheimers, Parkinsons, diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar.

Eftersom de patientspecifika cellerna kommer att transplanteras tillbaka till patienten är det av yttersta vikt att dessa celler inte påverkas av giftiga tillsatser, vilka krävs vid konventionell instrumentering.

Storskalig satsning krävs

Regenerativ medicin har goda förutsättningar att blir framtidens medicin, men för att nå dit måste den omvandlas till en storskalig industri för att kostnadseffektivt kunna behandla miljontals patienter per år.

I ett försök att lyckas med detta startade Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) initiativet RegenMed Development Organization (ReMDO). För att förverkliga denna vision är PHI, tillsammans med andra nyckelaktörer, en partner i detta initiativ. Den första anläggningen beräknas vara i drift i april. Syftet är att utveckla PHIs teknik till nästa generations HoloMonitor för kvalitetskontroll av patientceller i storskalig biotillverkning.

För att investera i detta och kommande, liknande initiativ har PHI beslutat att genomföra en nyemission.

Vd kommenterar den pågående emissionen

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)
Peter Egelberg, vd PHI

BioStock kontaktade PHIs vd Peter Egelberg för att få veta mer om bolaget samt hur likviden om drygt 72 Mkr från den pågående företrädesemissionen kommer att användas.

Peter, försäljningsmässigt var 2021 ett starkt år för PHI. Hur ser trenden ut framöver?

– Vi ser tydliga tecken på att försäljningen kommer att fortsätta öka. Vi har också noterat en betydande efterfrågan inom regenerativ medicin för icke-invasiv teknik. Här ser vi goda möjligheter att positionera HoloMonitor.

– När celler, såsom stamceller, används för att behandla sjukdomar är det oerhört viktigt att cellerna inte påverkas av yttre faktorer under denna process. Med HoloMonitor kan patientcellerna kontrolleras med en mängd kvantitativ data och därmed säkerställa att de är i samma tillstånd när de transplanteras tillbaka till patienten. Så, på ett sätt representerar HoloMonitor ett potentiellt paradigmskifte för branschen där vår produkt skulle fungera som ett “kvalitetsfilter” under hela processen.

Kan du berätta om den förändrade försäljningsstrategin och hur ni tänker finjustera den ytterligare?

– Självklart. Ett övergripande mål för PHI är att öka försäljningen ytterligare. Den nya verklighet som många små bolag står inför efter pandemin innebär möjligheter att sälja direkt och snabbare till kunder över hela världen. Vårt team har snabbt kunnat anpassa sig eftersom PHIs avsikt aldrig har varit att skapa en stor säljkår. Vi har nu möjlighet att sälja direkt och kostnadseffektivt själva. Med potentialen att själva kunna öka försäljningen tror vi starkt på att bolagets värde kommer att gynnas.

– Vi strävar också efter att etablera en snabb och pålitlig kundsupport online, såväl före som efter köp. Denna supportstrategi kommer att optimeras kontinuerligt.

– Vi kommer att forma vårt varumärke ytterligare genom produktrekommendationer från referentgranskade publikationer, onlinerecensioner och rekommendationer från viktiga opinionsbildare.

– Vi ökar redan vår synlighet. Till exempel genom att placera vårt erbjudande synligt på olika marknadsföringsplattformar, exempelvis WeChat i Kina. WeChat fungerar som ett komplett varumärkesnav för att samla följare, rikta innehåll och skicka marknadsförings- och servicemeddelanden. Alla seriösa varumärken i Kina behöver ett WeChat-konto för att anses vara pålitliga. Så vi kommer att befinna oss där, bland de stora aktörerna på fältet, med vår egen supportkanal för att träffa befintliga och framtida kunder.

Vilka geografiska områden tror du kommer att bidra mest till kärnverksamheten under de kommande åren?

– Kina, USA, EU. Det här är de tre största marknaderna. I USA har vi redan ett etablerat försäljningskontor, och vi planerar även för ett i Kina. Eftersom avstånden är korta kommer huvudkontoret i Sverige att hantera Europa. På så sätt täcker vi mer än 80% av världsmarknaden. Våra kunder har tillsammans publicerat över 200 vetenskapliga artiklar baserade på resultat skapade med vår icke-invasiva cellanalysteknik. För att nämna några av våra kunder har vi HoloMonitors på Bayer AG, US National Institutes of Health, Harvard och Stanford University och Novo Nordisk.

Under 2021 expanderade ni in på området regenerativ medicin. Vad förväntar du dig av samarbetet med WFIRM, och vilken roll kommer PHI att spela inom detta fält under de kommande åren?

– Vårt partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att bygga ett starkt nätverk av nyckelaktörer inom regenerativ medicin samt regulatoriska och politiska institutioner.

– Regenerativ medicin kommer med en åldrande befolkning att spela en stor roll i framtidens hälso- och sjukvård, samtidigt som det också är ett stort framväxande forskningsområde på våra målmarknader med både starkt politiskt och ekonomiskt stöd.

– HoloMonitors icke-invasiva egenskaper gör den särskilt väl lämpad för regenerativ medicin, eftersom cellerna utgör själva behandlingen. Tillväxttakten och framstegen inom regenerativ medicin har motiverat stora läkemedelsbolag att ta sig in på fältet och marknaden för icke-invasiv cellodlingsanalys förväntas växa snabbt under de kommande åren.

Slutligen, ni genomför just nu en företrädesemission om drygt 72 Mkr som är garanterad till 80 procent. Hur kommer denna likvid att användas?

– Framtidens medicin är här – och därmed också regenerativ medicin. Företrädesemissionen ger oss möjlighet att äntra detta lovande område och det kommer också att göra det möjligt för oss att komma in på den kliniska marknaden, som är större än vår nuvarande prekliniska marknad. Regenerativ medicin kan bli nyckeln för att bota sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons, diabetes eller cancer. Vem skulle inte ta chansen att bli en del av detta framtida hopp?

– Framöver kommer vi också att ta till oss möjligheterna från datarik onlinebaserad marknadsföring för att förutsäga framtida försäljning.

– Vi anser att vi har ett mycket starkt erbjudande till branschen, och jag hoppas att folk kommer att uppskatta detta och delta i den pågående företrädesemissionen.

Se även: Vd Peter Egelberg presenterade bolaget på BioStock Investor Meeting den 16 mars här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev