Home Intervjuer Emplicures vd om styrkan i affärsmodellen

Emplicures vd om styrkan i affärsmodellen

Emplicures vd om styrkan i affärsmodellen

31 mars, 2022

Med sina biokeramiska plattformar utvecklar Emplicure produkter i gränssnittet mellan farmaci och materialvetenskap, vilket möjliggör läkemedelsleverans med hög precision. Men inte bara det, tekniken kan också appliceras på konsumentsprodukter och bolaget har redan flera verksamhetsgrenar. BioStock kontaktade vd Torbjörn W. Larsson för att få veta mer om synergieffekterna som plattformarna medför och vad det innebär för bolagets affärsstrategi.

Uppsalabaserade Emplicure grundades 2014 och i fjol tog man steget in på börsen genom noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets mål är att utveckla nya och förbättrade produkter genom att kombinera redan godkända substanser med bolagets biokeramiska plattformar, vilka ger helt nya produkter med skräddarsydda frisättningsprofiler. Valet att fokusera på redan godkända substanser innebär att vägen till marknaden – och därmed patienten – blir både kortare och effektivare. Även inom bolagets andra verksamhetsområde – konsumentprodukter – använder man sig av sina biokeramiska plattformar för att ta fram nya och bättre produkter med ännu kortare väg till kommersialisering.

Biokeramiska plattformar ger flera fördelar

Men låt oss börja med det som ligger till grund för verksamheten, nämligen bolagets tre biokeramiska plattformar – Emplior, Empliderm, och Emplihale. Dessa kan användas för att administrera läkemedel i tre former: oralt, via plåster och genom inhalering.

Genom att kombinera redan godkända substanser med biokeramer uppnår man enligt bolaget flera fördelar, där en av de viktigaste är att man kan skapa produkter som är skräddarsydda efter specifika behov. Ett tydligt exempel är att man kan kontrollera hur den aktiva substansen frisätts, en egenskap som är särskilt värdefull när det gäller att motverka missbruk av läkemedel, vilket leder oss in på Emplicures läkemedelskandidat Empli03.

Empli03 på väg mot kliniska studier

Empli03 är bolagets första läkemedelskandidat och utvecklas för oralt bruk. I Empli03 har bolaget kombinerat sina biokeramiska material med opioiden buprenorfin för behandling av kronisk smärta. När man diskuterar området opioider går det inte att komma runt att missbruk av opioider är ett utbrett problem. I USA dog förra året över 100 000 människor av drogöverdos, och opioiderna svarade för en ökning med nästan 35 procent sedan året innan enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC. Det faktum att Emplicures affärsmodell kortar tiden till marknad blir särskilt relevant mot bakgrund av denna utveckling.

I december slöt Emplicure avtal med brittiska Quotient Sciences som ansvarar för tillverkning av läkemedel till den farmakokinetiska studien med Empli03. Quotient ska även genomföra studien.

Fokuserar på konsumentprodukter inom Amplicon

Som tidigare nämnt byggs Emplicure inte bara på en pelare i form av läkemedelsutveckling utan utnyttjar potentialen i sin teknikplattform genom att även utveckla nya konsumentprodukter. Dotterbolaget Amplicon arbetar nu med att ta fram tobaksfria nikotinprodukter och fokus ligger på Amp01, en produkt för oralt bruk där Amplicon driver utvecklingen mot en färdig produkt redo för storskalig produktion. Parallellt förs diskussioner med samarbetspartners och potentiella licenstagare.

Vd har ordet

Emplicures VD Torbjörn Larsson
Torbjörn W. Larsson, vd, Emplicure

BioStock kontaktade Emplicures vd Torbjörn W. Larsson för att få veta mer om bolagets affärsupplägg och utveckling.

Emplicure beskriver sig som ett bolag som kombinerar farmaci och materialvetenskap, kan du utveckla för våra läsare vad detta innebär?

–  Vi kombinerar två discipliner, materialvetenskap och farmaci och i gränslandet skapar vi produkter med unika funktioner och egenskaper, för bättre och säkrare läkemedelsbehandling och förbättrade konsumentprodukter.

Ni har valt att fokusera er första läkemedelskandidat Empli03 på smärtlindring, varför föll valet på denna indikation?

– Smärta, och i det här fallet kronisk smärta, drabbar både individen och samhället. Det är dessutom en indikation som ökar, driven av en åldrande befolkning, välfärdssjukdomar och ett allt större vårdbehov. Tjugo procent av USAs befolkning är drabbad av kronisk smärta, det motsvarar cirka 67 miljoner människor. USA har också hamnat snett i användningen av starka smärtläkemedel som opioider och det har lett till ett utbrett missbruk vilket i sin tur lett till en stigmatisering av opioider som läkemedel och de läkare som förskriver dem. Det resulterar tyvärr i sin tur i att många patienter med kronisk smärta inte får den smärtlindring de behöver.

– USA har ett högre opioidmissbruk än resten av världen men vi ser en ökande trend på global nivå. Här Emplicure kan göra skillnad! Vi kan ge läkemedlen frisättningsprofiler som motverkar s.k. dosdumpning både vid korrekt användning och om man försöker manipulera läkemedlet i missbrukssyfte. Med våra biokeramer kan vi utveckla opioidläkemedel med ADF-egenskaper (Abuse Deterrent Formulation) som i klartext betyder att det blir svårare att använda dem i missbrukssyfte – vi sätter säkerhetsbälte på läkemedlen!

Vilka andra indikationsområden med liknande problemställning skulle kunna vara aktuella att utforska med tekniken?

– I princip alla läkemedel där man vill kunna styra frisättningen och skapa nya frisättningskurvor för en optimerad behandling. Ta ADHD som ett exempel, här vill man ha en dosering som ger fokus och funktion under skoltid/arbetstid, för att därefter klinga av. Bieffekter av ADHD-läkemedel är sömnstörning och aptitförlust, sidoeffekter som vi skulle kunna bidra till att minimera.

– Anestesi för kirurgiska ingrepp är ett annat område. Här vill man kunna ha en snabbt insättande effekt och därefter kunna styra hur länge effekten sitter i beroende på typ av ingrepp. Dessa är bara två av många områden som vi utvärderar för kommande produkter.

Läkemedelsleverans med hög precision har ju sina klara fördelar inom sjukvården, vilket vi varit inne på. Men hur ser det ut inom konsumentprodukter, och specifikt då när det gäller nikotin som är ert första fokusområde?

– En stor fördel med våra biokeramer är att vi kan styra frisättningprofilerna, och det gäller även nikotin. Med Amp01 kan vi skapa en tobaksfri nikotinprodukt med en frisättningskurva som ger en direkt frisättning av smak och nikotin och dessutom med längre duration av båda – något som marknaden efterfrågar.

Ni för just nu diskussioner med potentiella partners gällande Amp01. Vad kan du berätta om innehållet i de diskussionerna?

– I tillägg till frisättningsprofilen som jag nyss nämnde utvecklar vi våra produkter på egna patenterade plattformar. Det betyder att en licens- eller samarbetspartner kommer att få tillgång till eget och unikt IP för Amp01 vilket ger unika och betydande affärsfördelar. Detsamma gäller givetvis även våra andra produkter.

Vilka andra konsumentprodukter kan komma att bli aktuella om man blickar lite längre fram?

– Våra plattformar i kombination med vår utvecklingsmodell ger i princip oändliga möjligheter. Jag ser att vi har ytterligare ett antal affärsområden, t.ex. tandvård, hudvård, hälsovård och veterinärprodukter för att bara nämna några områden.

Kan du säga något om synergieffekterna mellan era två verksamhetsben?

– Det är ett väldigt nära samarbete, där vi utvecklar produkter på gemensamma teknologier och delar ny och gammal kunskap. Det finns också stora synergifördelar i att ny IP som tas fram kan få fler användningsområden tack vare detta. Därtill får vi en större kritisk massa per projekt, än bara den i det enskilda projektet.

Slutligen, vilka är Emplicures fokusområden för 2022?

– Vårt omedelbara fokus ligger på att fullfölja pågående planer för Empli03 och utveckling av Amp01 mot en färdig produkt. Utöver det ser jag flera spännande projekt som vi förbereder för att sätta tänderna i, men det vill jag återkomma om vid ett senare tillfälle.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev