Home Nyheter Brighter om marknadssatsningen med Actiste

Brighter om marknadssatsningen med Actiste

Brighter om satsningen mot marknad

Brighter om marknadssatsningen med Actiste

10 januari, 2022

När medicinteknikutvecklaren Brighter går in i 2022 lägger man ett turbulent 2021 bakom sig. Fokus för det nya året ligger på fortsatt renodling av verksamheten och på kommersialiseringen av Actiste Diabetes Management System, som man hoppas ska bli ett värdefullt verktyg för såväl patienter som vårdgivare vid behandlingen av typ 2-diabetes. I en intervju med BioStock berättar tillförordnad vd Erik Lissner mer om planerna och om den företrädesemission av units om 117 Mkr som ska säkerställa att bolaget kan hålla uppe tempot i kommersialiseringsarbetet.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i världen i dag. Cirka 460 miljoner människor lever med sjukdomen, som utöver stor påverkan på livskvaliteten även innebär enorma kostnader för samhället – uppskattade till cirka 760 miljarder USD 2019. Ibland beskrivs diabetes som en livsstilssjukdom och det är ofta just våra osunda vanor som gör behandlingen av sjukdomen så svår.

Vill förenkla och effektivisera diabetesvården

Denna problematik adresserar Kistabaserade Brighter med den digitala behandlingsplattformen Actiste. Varje diabetespatient behöver idag sköta stora delar av sin behandling själv, vilket ställer höga krav på att mäta, tolka och reglera sitt blodsocker. Ett av huvudproblemen med det är att patienten av olika anledningar inte lyckas särskilt väl, där studier pekar på att upp till 50 procent misslyckas med att sköta sin behandling korrekt.

Actiste är en kombinerad produkt och tjänst som sammanför en blodprovtagare, blodsockermätare och insulinpenna i en uppkopplad smart enhet för daglig diabetesvård i syfte att förenkla uppföljningen av sjukdomen för både individen och för sjukvården. Den viktigaste fördelen är enligt bolaget att patienten får bättre kontroll på sin sjukdom och på så sätt möjliggör bättre livskvalitet. Men man ser också möjliga vinningar för sjukvården, som med hjälp av datan som samlas in kan göra bättre uppföljningar och fokusera sin tid och energi på de patienter som är i störst behov av hjälp.

Kommersialiseringen i full gång

Just nu pågår ett intensivt kommersialiseringsarbete där Brighter under 2021 ingick partnerskap med distributörer i Sverige, Qatar och Förenade Arabemiraten. Bolaget har även ett inledande fokus på Sydostasien där man genomför en användarstudie tillsammans med Padjadjaran University i Indonesien. Diskussioner förs även med potentiella distributörer i Afrika. I ett första steg ligger fokus på marknadslanseringen i Qatar, där Brighter samarbetar med medicinteknikdistributören Al Danah Medical Company.

Parallellt med lanseringsarbetet fortsätter den renodling som inleddes under förra året i syfte att lägga fullt fokus på Actisteplattformen. I början av december avyttrades Brighters aktieinnehav i helägda dotterbolaget Camanio till Addlife för 65 Mkr. Vidare avyttrades även aktieinnehavet i Blodtrycksdoktorn för 5 Mkr. Brighter ligger för närvarande i diskussioner om att även sälja hela eller delar av sitt innehav i dotterbolaget Nectarine Health, som utvecklar ett system för hemmet som larmar när en patient faller.

Tillförordnad vd ger sin syn

Med en fokuserad organisation genomför Brighter nu även en företrädes     emission av units som i ett första steg inbringar 117 Mkr, före emissionskostnader, där likviden primärt är tänkt att hålla uppe tempot i kommersialiseringsarbetet och driva den fortsatta vidareutvecklingen av plattformen. BioStock kontaktade Erik Lissner, som är tillförordnad vd i Brighter, för att höra mer om bolagets planer.

Erik Lissner, tf vd Brighter
Erik Lissner, tf vd Brighter

Det vart ett turbulent år för er 2021 och ni ligger ju i en pågående tvist med grundaren Truls Sjöstedt. Hur går dina tankar kring det som hänt och hur påverkar det er verksamhet när ni nu blickar framåt?

– Att behöva lägga pengar och resurser på detta är förstås inget bolaget önskar.  Men rent operationellt har saker och ting fortlöpt som planerat och bolaget har nått flera framsteg under 2021. Detta är dessutom händelser från innan jag tog uppdraget som t.f. VD och jag anser att vi måste se framåt, inte bakåt, därför har vi fullt fokus på kommersialiseringen.

Om vi vänder oss mot den pågående kommersialiseringen, vad är det som gör att ni inleder med att fokusera på Mellanöstern, Sydostasien och Afrika?

– När jag besökte Förenade Arabemiraten i november 2021 och träffade våra intressenter där, både från den offentliga och privata hälsovårdssektorn, sa de alla samma sak till mig — att de är i behov av att hitta lösningar för att initiera beteendeförändringar bland både diabetespatienter och vårdgivare. Och att driva denna beteendeförändring är precis vad vår lösning är designad för.

– De bekräftade också att pandemin har orsakat en tydlig övergång till digital vård och distansvård.  Naturligtvis gäller detta inte bara i Mellanöstern – det är ett globalt fenomen. Det är därför vi även fokuserar på utvalda marknader som Sydostasien och Afrika. Vi har valt marknader som har ett stort antal personer som lever med diabetes; där prevalensen är 15-25 procent jämfört med det globala genomsnittet på cirka 8 procent. Vi har också valt ut länder med sjukvårdssystem som är inriktade på att lösa utmaningen inom diabetesvården.

När ni nu ger er ut på marknader runt om i världen med en digital medicinteknisk lösning, hur ser situationen med tillstånd och licenser ut?

– Eftersom Actiste är en medicinteknisk produkt måste den uppfylla bestämmelserna på varje marknad vi går in på. Det europeiska CE-godkännandet som Actiste redan har tilldelats hjälper till att driva saker framåt i många länder, men det finns också lokala regler att uppfylla kring mobilanslutning, datasekretess, datalagring dataroaming m.m.

– Alla dessa saker tar tid och ligger ofta utanför vår kontroll, särskilt när ett land kanske inte har en tydlig process för att hantera ett specifikt godkännande. Vi måste alltså ha tålamod och göra vad vi kan för att hjälpa att föra dessa processer framåt. Vår viktigaste fokusmarknad just nu är Qatar, där vi nu har alla nödvändiga godkännanden och är mitt uppe i förberedelserna för kommersialisering.

Digitalisering inom sjukvården är en stark trend just nu. Hur ser konkurrenslandskapet ut för er?

– Marknaden för övervakning av blodsocker är en snabbt växande marknad över hela världen på grund av en enorm urbaniseringstillväxt som leder till ökad förekomst av fetma, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet, vilket har ökat diabetikerbefolkningen runt om i världen.

– Den globala marknaden är segmenterad på basis av produkttyp, applikation och slutanvändare. På basis av produkttypen är den uppdelad i invasiva glukosmätare, kontinuerliga glukosmätare (CGM), flash-glukosmätare med flera. På basis av applikationen är den uppdelad i typ 1-diabetes, typ 2-diabetes med flera. På basis av slutanvändaren är den uppdelad i diagnostiska center, sjukhus, kliniker, forskningscenter och diagnostik för hemvård.

– Det finns en uppsjö av aktörer inom alla dessa olika segment som bland annat erbjuder de olika delar som finns i vår lösning, såsom blodsockermätare, insulinpennor, teststrips m.m. Några av de viktigaste är Abbott Laboratories, Arkay, Bayer Healthcare, F. Hoffmann-La Roche, Goldsite Diagnostics, GlySure, Sphere Medical, Dexcom och LifeScan. Det är dock svårt att jämföra deras produkter med Brighters ADMS-lösning då vi erbjuder diabeteshantering som en uppkopplad tjänst med allt i en enhet.

Samtidigt som ni är mitt i kommersialiseringen genomförs en klinisk studie i Storbritannien. Hur kommer det sig att detta görs just nu och vad har den för betydelse för lanseringen av er lösning?

– Bolaget genomför kontinuerligt olika typer av studier. Under andra halvåret 2021 slutförde Brighter bland annat en pilot i Sverige där resultaten var positiva och en analys av dessa har redan publicerats. Alla forskningsprojekt är viktiga för Brighter för att understödja/bevisa de fördelar som Actiste tillför personer med diabetes.

– Den brittiska studien är en klinisk forskning på hög nivå som företaget hoppas ska bekräfta vetenskapligt relevanta insikter om de fördelar som Actiste kan bidra med vid behandling av insulinbehandlad diabetes på flera olika plan. Forskningsdatan kommer, efter att studien är genomförd, att delas med diabetesforskare, patienter, sjukförsäkringsbolag och partners.

Kan du berätta lite mer om vad som för närvarande händer i kommersialiseringsarbetet och hur planen framöver ser ut?

– Just nu är det fullt fokus på Qatar där vi har alla nödvändiga marknads- och regulatoriska godkännanden på plats. Vi är i slutfasen att färdigställa affärsprocessen tillsammans med vår distributör för att göra produkten tillgänglig för patienter och användare. Vi arbetar också med utbildning av vårdpersonal. Detta är vår första stora kommersialisering och det är därför också något vi kommer att lärdom av för att finjustera processerna och underlätta för nästa marknad som står på tur.

– De marknader som är planerade därefter är Förenade Arabemiraten och Sydostasien efter det att vi har erhållit nödvändiga marknads- och regulatoriska godkännanden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev