Home Intervjuer BrainCool om målsättningarna under 2022

BrainCool om målsättningarna under 2022

BrainCool om målsättningarna under 2022

12 januari, 2022

Innan årsskiftet genomförde BrainCool en riktad emission av konvertibler om sammanlagt 40 Mkr, med målet att ha finansiellt utrymme för att driva sina projekt framåt men också för att stärka sin position inför eventuella licensförhandlingar, förvärv eller avyttringar. BioStock kontaktade bolagets vd Martin Waleij för att få veta mer om planerna framåt, samt för att få nuvarande status för de två pågående De Novo 510(k)-ansökningarna för Cooral respektive RhinoChill.

BrainCool utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter för snabb nedkylning och kontinuerlig temperaturreglering eller Targeted Temperature Management (TTM) vid stroke, plötsligt hjärtstopp, migrän samt den smärtsamma biverkningen av cancerbehandling, oral mukosit, d.v.s. inflammation i munslemhinnan.

BrainCell System för behandling av strokepatienter

Produkterna RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) ingår i bolagets koncept BrainCell. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System.

Efter en konstaterad stroke där blodproppen som stoppar blodflödet i hjärnan har avlägsnats genom en trombektomi kan bestående skador fortfarande uppstå när blodflödet återvänder till hjärnan, så kallade reperfusionsskador. BrainCools målsättning med BrainCells-konceptet är således att kyla ned den specifika hjärnvävnaden innan återflödet, för att minska dessa skador.

Vd kommenterar

Strax innan jul meddelade BrainCool att man hade upptagit ett konvertibellån om 40 Mkr genom en riktad emission till två parter av konvertibler med en konverteringskurs om 9,50 kr per aktie.

BioStock vände sig till BrainCools vd Martin Waleij för en kommenterar om den riktade emissionen och övriga viktiga nyheter under hösten, samt för att få veta mer om bolagets förväntningar kring 2022.

Martin, i samband med upptagandet av det riktade konvertibellånet sa du i ett pressmeddelande att kapitaltillskottet stärker bolaget som motpart i eventuella affärstransaktioner. Kan du utveckla detta lite närmare?

– Vi har flera intressanta alternativ för två av våra produkter som för närvarande genomgår en noga utvärdering, vilka kan stärka bolagets finansiella position. Detta läge, där vi inväntar potentiellt värdedrivande besked, gör den valda finansiella lösningen attraktiv för oss just nu då vi inte vill göra en större finansieringsinsats innan projektens värde klarlagts tydligt i detalj. Samtidigt är det viktigt att kunna visa en sund finansiell position, och utöver att tillskjuta likvida medel har upplägget dessutom gjort att vi har kunnat lösa andra kortfristiga lån.

BrainCool har två tämligen nyhetsintensiva månader bakom sig. Kan du kortfattat nämna de viktigaste händelserna som mejslar ut vägen framåt?

– Jag anser att den enskilt viktigaste faktorn för bolaget är att vi är på väg ut ur covid-krisen eftersom pandemin har försenat vår utveckling. Detta faktum, tillsammans med den nu säkrade finansieringen, gör att vi nu kan lägga in en högre växel för att bättre kunna leverera i enlighet med våra högt ställda mål. Jag vill här passa på att tacka våra aktieägare för visat tålamod.

Tidigare har du kommunicerat att er målsättning har varit att erhålla godkännande från FDA för de två pågående De Novo 510(k)-ansökningarna för Cooral och RhinoChill under 2021, vilket ännu inte har skett. Vad är orsaken till att detta dröjer och vad är nuvarande status?

– Vi kan konstatera att svarstiderna från FDA har fördröjts dramatiskt på grund av hög arbetsbelastning i samband med den rådande pandemin. Detta har tydligt påverkat våra båda projekt när det gäller myndighetens möjligheter att skyndsamt delge besked. Vi ser dock positivt på processerna och kommer såklart kommunicera alla väsentliga nyheter till marknaden.

Avslutningsvis, vad ser du framemot mest under 2022?

– Att fortsätta jobba efter vår plan, det vill säga att den kommersiella utvecklingen skall ta fart. Detta är ett högprioriterat mål för året. 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev