Home Intervjuer Almi Invest kommenterar sitt utträde ur Lipum

Almi Invest kommenterar sitt utträde ur Lipum

Lipum

Almi Invest kommenterar sitt utträde ur Lipum

1 december, 2021

Nyligen meddelade Lipum att Flerie Invest har förvärvat Almi Invests samtliga aktier och teckningsoptioner i Lipum. Almi Invest var Lipums första investerare då de under 2016 gjorde en såddinvestering i bolaget på 2,5 Mkr. Sedan dess har Lipum gjort betydande framsteg i den prekliniska läkemedelsutvecklingen samt noterats på Nasdaq First North Growth Market. För att få veta mer om Lipums resa kontaktade BioStock Mattias Eriksson, Investment Manager på Almi Invest.  

Lipum utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116 som har en helt ny verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Kandidaten är en antikropp som blockerar ett protein som kallas gallsalt-stimulerat lipas (BSSL) som spelar en viktig roll vid den inflammatoriska processen.

Bolaget har presenterat lovande prekliniska data för behandling av bl.a. juvenil idiopatisk artrit (JIA) och reumatoid artrit (RA). Nu genomför bolaget toxikologi- och säkerhetsstudier samt GMP-tillverkning av SOL-116 inför starten av kliniska prövningar under 2022.

Flerie Invest ny storägare

Lipum meddelade nyligen att investmentbolaget Flerie Invest har förvärvat Almi Invests samtliga aktier och teckningsoptioner i bolaget. Välrenommerade Flerie Invest är baserat i Stockholm och London och investerar i tillväxtbolag inom läkemedelsutveckling och bioteknik. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, tidigare vd och medgrundare i Recipharm.

Förvärvet av Almi Invests aktier innebär att Flerie Invests ägande i Lipum uppgår till cirka 9,4 procent av röster och kapital. Eftersom Flerie Invest numera är storägare i Lipum kommer de ingå i bolagets valberedning med Carl-Johan Spak som representant. Därmed består Lipums valberedning av fyra ledamöter: medgrundare Olle Hernell, Adam Dahlberg, Carl-Johan Spak och styrelseordförande Ulf Björklund.

Almi Invest har varit med sedan 2016

År 2016 investerade Almi Invest 2,5 Mkr i Lipum. Kapitaltillskottet användes bl.a. till rekrytering av nyckelpersoner samt fortsatt produktutveckling. Därefter har de tillfört organisatoriskt stöd och deltagit vid Lipums kapitalanskaffningar. I samband med Lipums notering på Nasdaq First North Growth Market i april 2021 gjorde Almi Invest en förbindelse om en så kallad lock-up under sex månader, men deklarerade samtidigt att de normalt avvecklar noterade innehav.

Mattias Eriksson, Investment Manager Almi Invest

Intervju med Investment Manager på Almi Invest

Almi Invest investerar i start up-bolag inom Tech, Life Science, Industri and Cleantech och har över 350 bolag i sin portfölj. Nu har Almi Invest avyttrat sina aktier i Lipum till Flerie Invest. BioStock kontaktade Mattias Eriksson från Almi Invest för att få veta mer beslutet och hans syn på Lipums potential.

Vill du först berätta lite kort om Almi Invest och din roll där?

 – Almi Invest investerar tillsammans med privata investerare ägarkapital i onoterade potentiella tillväxtbolag i Sverige. Genom att vi är beredda att investera i tidig fas där risken är hög bidrar vi till att bolagen kan utvecklas och senare attrahera t.ex. institutionella investerare. Vi är en aktiv ägare som arbetar tillsammans med grundare och övriga investerare för att attrahera behövlig kompetens till bolagen, skapa en struktur kring styrelsearbete, attrahera ytterligare kapital osv. En ansenlig andel av Almi Invests portfölj är life science-bolag och vi ser det som en viktig sektor att verka i.

– Jag arbetar som Investment Manager, vilket innebär att jag söker nya intressanta bolag, genomför investeringar, arbetar aktivt med våra portföljbolag samt arbetar i exitfasen med försäljning av bolagen eller Almi Invests aktier i bolagen såsom har varit fallet med Lipum.

Varför valde Almi Invest att investera i Lipum? 

– Lipum hade redan vid vår första investering gedigna forskningsresultat som stödde deras hypotes att man skulle kunna behandla inflammatoriska sjukdomar genom att blockera proteinet BSSL. BSSL är ett helt nytt mål för läkemedelsbehandling och kan därmed potentiellt komma att hjälpa patienter som inte får tillräcklig effekt eller som får besvärande biverkningar av befintliga läkemedel. Detta i kombination med grundarnas stora kunskap kring BSSL gjorde att vi bestämde oss för att investera. Vi bedömde att vår initiala investering skulle vara viktig för att Bolaget skulle fortsätta utvecklas och därigenom kunna attrahera nödvändig framtida finansiering.

»Lipum hade redan vid vår första investering gedigna forskningsresultat som stödde deras hypotes att man skulle kunna behandla inflammatoriska sjukdomar genom att blockera proteinet BSSL.«

Hur skulle du beskriva Lipums resa från 2016, då ni investerade i bolaget för första gången, till 2021?  

– Efter vår investering anställdes en ny extern VD (Einar Pontén) samt en ny extern styrelseordförande (Ulf Björklund). Denna duo har varit mycket viktig för att ta Lipum från ett forskningsprojekt till ett ”riktigt bolag” samt för att säkra finansiering till Bolaget.

Bolaget har också haft stor nytta av att det affärsstöd som erhållits från Umeå Biotech Incubator samt har erhållit ovärderlig hjälp från SciLifeLab med att utveckla antikroppen som nu benämns SOL-116 och som Bolaget under 2022 planerar ska gå in i den första studien på människa.

– De senaste åren har Bolaget arbetat intensivt, först med att sätta upp kvalitetssäkrad produktion av SOL-116 och nu senast med studier av toxicitet och säkerhet, som behövs innan den första kliniska studien.

– Förutom alla privata investerare som varit med och bidragit till Lipums finansiering så här långt, lyckades Bolaget också i skarp konkurrens erhålla ett större bidrag (23 Mkr) från EU:s program Horizon 2020, vilket har gjort att Bolaget bl.a. kunnat accelerera sin produktveckling.

Varför väljer ni nu att låta Flerie Invest förvärva era aktier och teckningsoptioner i Lipum?

– Almi Invests uppdrag är att investera i och utveckla onoterade bolag. När ett av våra portföljbolag väljer att notera sig på en reglerad marknadsplats, så som Nasdaq First North, har vi ”spelat ut vår roll”. Vi säljer då av vårt aktieinnehav i bolaget, naturligtvis på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn taget till eventuellt avtalad lock-up period under vilken vi inte ska sälja våra aktier. Genom att sälja våra aktier frigör vi kapital som vi kan investera i nya onoterade bolag.

 Hur ser ni på den nya storägaren Flerie Invest?

– Vi ser Flerie Invest som en idealisk köpare av våra aktier. De har kunskap om branschen, erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag samt är långsiktiga. 

»Vi ser Flerie Invest som en idealisk köpare av våra aktier.«

Hur bedömer ni att Lipums framtidspotential ser ut?

– Lipum är ett bolag med mycket stor potential om läkemedlet man utvecklar visar god effekt och säkerhet hos människa. Det finns dock förstås, som i alla bolag som utvecklar läkemedel, även en betydande risk. För patienternas och aktieägarnas skull hoppas jag förstås att de kommande kliniska studierna ska bli framgångsrika!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev