Home Nyheter Immunicums vision för cancervården

Immunicums vision för cancervården

Immunicum’s vision for the cancer therapy landscape

Immunicums vision för cancervården

3 november, 2021

Två av de största utmaningarna inom onkologi är svårbehandlade solida tumörer och tumöråterfall. Genom sina cellbaserade immunterapier, ilixadencel och DCP-001, vill det svenska bioteknikbolaget Immunicum tackla dessa båda utmaningar. BioStock har tagit en närmare titt på dagens cancerterapilandskap och på vilket sätt Immunicum kan göra skillnad.

Trots det senaste decenniets framsteg inom området är cancer fortfarande en av de främsta dödsorsakerna i världen. Enligt Our World in Data dör runt 10 miljoner människor i cancer varje år, vilket gör det till den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdom.

The American Cancer Society uppskattar att vi år 2040 kommer att se 27,5 miljoner nya cancerfall och ytterligare 16,2 miljoner cancerrelaterade dödsfall, siffror som till stor del drivs av befolkningstillväxt och ett ökat åldrande. Mot denna bakgrund är efterfrågan på nya behandlingsalternativ hög.

Cancerbehandling genom att kapa immunförsvaret

Medan kirurgi, kemoterapi och strålning fortfarande utgör de vanligaste cancerbehandlingarna, har man under de senaste 20–30 åren sett en rejäl ökning av en ny typ av cancerbehandling – immunterapi.

Immunterapi är en behandlingsform som innebär att patientens immunsystem instrueras att göra sig av med fientliga “inkräktare” i kroppen. Tanken är att den här typen av behandling ska stärka patientens eget immunsystem så att det bekämpar sjukdomen på ett mer effektivt sätt, ökar patientens välbefinnande och, i fallet med cancer, även öka individens chanser att överleva.

Inom cancerområdet har vissa immunterapier – såsom T-cellsterapier, monoklonala antikroppar, onkolytiska virus och checkpointhämmare (CPI) – nått kliniska framgångar och blivit alltmer populära under det senaste decenniet. Men för många patienter lämnar de fortfarande mycket att önska, varför behovet av nya behandlingar kvarstår.

Två utmaningar med dagens cancerterapi

Behovet av nya behandlingar är som störst för särskilt svårbehandlade solida tumörer såsom lever-, äggstockscancer- eller njurcancer. Detta då denna typ av tumörer återfinns i en hård mikromiljö som gör immunterapier ineffektiva.

Vid blodburna tumörer som lymfom eller leukemi, där cancerterapier generellt är effektiva, kan en annan utmaning uppstå, nämligen sjukdomsåterfall. Detta inträffar när den initiala behandlingen är effektiv mot tumörtillväxt och eliminerar de flesta cancerceller, men de få celler som inte upptäcks växer tillbaka och leder till återfall.

Immunicums potentiella bidrag till cancerterapilandskapet

Det svenska cellterapibolaget Immunicum är dedikerade att möta såväl utmaningen med svårbehandlade tumörer som tumöråterfall. Immunicums två kandidater baseras på allogen dendritcellsbiologi med potential att aktivera patientens eget immunsystem mot cancer, särskilt när de ges i kombination med befintliga standardbehandlingar.

Den första kandidaten, ilixadencel, är en intratumoral immunaktiverare som riktar sig mot svårbehandlade solida tumörer. Kandidaten har redan uppnått Proof-of-Concept (PoC) i kombination med tyrosinkinashämmare (TKI) hos patienter med njurcellscancer. Nu utvärderas kandidaten i ytterligare tre kliniska studier, inklusive fas Ib/II-studien ILIAD där den kombineras med pembrolizumab (Keytruda), en standard-CPI vid behandling av flera typer av solida tumörer.

Immunicums andra toppkandidat är canceråterfallsvaccinet DCP-001. Huvudmålet med denna kandidat är att förhindra tumöråterfall. För närvarande utvärderas DCP-001 i fas II-studien ADVANCE-II inom blodburna tumörer, eller mer specifikt inom akut myeloid leukemi (AML), en typ av cancer där återfallsrisken efter initial behandling är hög.

Därtill utvärderar Immunicum även DCP-001 vid äggstockscancer – en solid tumör som också har en hög återfallsrisk, upp till cirka 70 procent enligt Ovarian Cancer Research Alliance. Inom denna indikation pågår fas I-studien ALISON.

En aktiv period väntar

Som beskrivs i bolagets rapport för det tredje kvartalet 2021, har Immunicum tagit betydande steg med sin pipeline. Både ilixadencel och DCP-001 har visat goda säkerhetsprofiler, vilket gör dem till potentiella kandidater för kombinationsterapier och underhållsterapier. Faktum är att ilixadencels goda säkerhetsprofil underströks ytterligare när oberoende Data Safety Monitoring Board genomlyste den pågående ILIAD-studien.

Immunicum kommer att fortsätta att investera i utvecklingen av sina två ledande program. Båda är lagringsbara allogena produkter som inte kräver patientspecifik preparering. Därmed kan bolagets kandidater runda problematiken med hög variabilitet och komplex logistik som är förknippat med cellbaserade terapier som härrör från patientmaterial. Detta möjliggör i sin tur en mer stringent och kostnadseffektiv produktion.

Data från ILIAD-studien väntas under december 2021 liksom en uppdatering från ADVANCE-II-studien. Den senare kommer att ge vägledning kring hur DCP-001 kan positioneras som en potentiell ny underhållsbehandling vid AML. Baserat på dessa två uppdateringar planerar Immunicum att kommunicera en översikt över planerna för sin kliniska pipeline under inledningen av 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev