Home Intervjuer BrainCool om cancerstudien i Basel

BrainCool om cancerstudien i Basel

BrainCool om cancerstudien i Basel

BrainCool om cancerstudien i Basel

18 november, 2021

I juni ingick BrainCool ett avtal med universitetssjukhuset i Basel om en klinisk studie med Cooral System avseende oral mukosit, en allvarlig biverkan som drabbar majoriteten av patienter med huvud- och halscancer som genomgår strålningsbehandling. Patientrekryteringen är nu avslutad och vd Martin Waleij berättar mer om studien, samt även om reimbursement-processen i USA.  

BrainCools pipeline består av produkter som har utvecklats för snabb medicinsk nedkylning och kontinuerlig temperaturreglering vid stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän.

I BrainCell-konceptet ingår produkterna RhinoChill System och BrainCool System – där det senare säljs under varumärket IQool System i USA – för en tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering, eller Targeted Temperature Management (TTM). Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System.

Bolaget har även utvecklat Cooral System, en ny medicinteknisk produkt som ska motverka oral mukosit (OM).

Oral mukosit vid cancerbehandling

När kemoterapi introducerades 1940 kunde man observera att många patienter drabbades av blödande sår, smärta och inflammation i munnens slemhinnor. Åttio år senare kvarstår problematiken och denna biverkan går nu under benämningen oral mukosit, en allvarlig biverkan som även drabbar många strålbehandlade cancerpatienter. OM gör att patienten får svårt att äta och dricka, varför man kan tvingas avbryta cancerbehandlingen i förtid vilket i sin tur resulterar i en ökad risk för dödlighet.

Cirka 40 procent av samtliga patienter som behandlas med kemoterapi utvecklar OM. Extra hög risk att drabbas löper de patienter som lider av huvud- och halscancer och som behandlas med både kemo- och strålbehandling. Under dessa omständigheter drabbas cirka 90 procent av patienterna av OM.

Idag saknas effektiva behandlingsalternativ och nyligen misslyckades läkemedelsbolaget Galera Therapeutics, trots tidigare lovande data, med att uppnå statistisk signifikans i sin fas III-studie med läkemedelskandidaten GC4419 mot OM i patienter med huvud- och halscancer. Bolaget hade tagit in 150 MUSD i ett finansierings- och licensavtal inför dessa pivotala studier.

Inte heller Soligenix, som meddelade toplinedata från sin fas III-studie med kandidatsubstansen SGX942 i december förra året, lyckades uppnå statistisk signifikant behandlingseffekt i OM hos patienter med huvud- och halscancer. Innan dess hade bolaget ingått ett licensavtal med SciClone för SGX492 till ett ej kommunicerat totalvärde, gällande bland annat Kina-marknaden.

Globalt är just huvud- och halscancer den sjätte vanligaste cancerformen med 890 000 nya fall och 450 000 dödsfall årligen. Givet att OM även drabbar patienter med andra cancerindikationer så är dock det medicinska behovet av nya behandlingar, och således den totala målmarknaden för Cooral System, ännu större.

Klinisk studie med OM-patienter

I juni ingick BrainCool ett avtal med universitetssjukhuset i Basel för behandling av OM orsakad av strålning vid behandling av patienter med huvud- och halscancer. Universitetssjukhuset i Basel har sponsrat den kliniska studien om högst 15 patienter, vilken därmed inte har medfört några kostnader för BrainCool.

Själva behandlingen med Cooral System gör att blodflödet till munhålan minskar eftersom kylningen gör att blodkärlen drar ihop sig och ämnesomsättningen minskar i slemhinnorna. Avsikten är att dessa samverkande effekter tillsammans skall bidra till att slemhinnorna i munhålan skyddas mot kemoterapi och därmed förebygga risken för OM.

Vd kommenterar

Studien är nu färdigrekryterad och BioStock har kontaktat BrainCools vd Martin Waleij som berättar mer.

Martin, den kliniska studien tillsammans med universitetssjukhuset i Basel har nu avslutat rekryteringen av patienter i er första studie som innefattar strålning. Kan du kortfattat berätta något om resultaten?

– Den kliniska studien kommer att generera en viktig publikation inom området. Det primära effektmåttet i studien är safety och feasibility (säkerhets- och genomförbarhet), vilket med säkerhet kommer uppfyllas. Vi har mottagit bra feedback om både tolererbarhet och patientupplevelsen. I övrigt får vi hänvisa till en kommande publikation som upprättas när studien är avslutad. Patienter i studien utvärderas en månad efter behandling även med sekundära effektmått, bland annat intag av opioder och graden av utvecklad OM.

»Eftersom de har varit en del av den kliniska utvecklingen med Galera med insikt i resultaten är det nog tydligt för alla inblandade parter att det är medicinteknik som är den enda framkomliga vägen inom området« – Martin Waleij

Studien leds av doktor Andrei Bunea som även var engagerad i Galera Therapeutics nyligen misslyckade fas III OM-studie på patienter med huvud- och halscancer. Hur ser detta forskarteam på potentialen för medicintekniska lösningar för behandling av OM?

– Forskargruppen i Basel har starka nätverk inom området och har gett tydliga indikationer på intresse av att vidareutveckla samarbetet, bland annat med gemensamma ansökningar för forskningsanslag. Eftersom de har varit en del av klinisk utveckling med Galera med insikt i resultaten är det nog tydligt för alla inblandade parter att det är medicinteknik som är den enda framkomliga vägen inom området.

Cooral System är CE-märkt för att förebygga kemoinducerad oral mukosit och får därmed marknadsföras inom EU för denna indikation. Vad innebär detta i praktiken, givet att studien avser strålningsinducerad oral mukosit?

– Studien är ett viktigt led för att bygga upp klinisk evidens inom området. Målsättningen med studien är som sagt safety och feasibility, vilket förvisso kan användas som underlag för ett marknadsgodkännande att använda produkten. Strategin inom onkologi är dock att sikta på devicer som kan erhålla försäkringsersättning (reimbursement), och då krävs det såklart en uppföljande studie med tydliga primära effektmått. Dock är det så att det är andra verkningsmekanismer som leder till OM orsakat av strålning än av kemoterapi, så området är i det avseendet nytt.

– Ett av förslagen som forskargruppen har lagt fram i framtida studier är att mäta graden av opioder som nyttjas av patienter som primär endpoint, vilket kan komma att vara intressant då det har en tydlig hälsoekonomisk effektparameter.

Förra veckan kommenterade du ett beslut från amerikanska Centers for Medicare and Medicare Services. Vad kan du säga om detta?

– Sammanfattningsvis kokar myndighetens beslut ned till det faktum att de är rädda att skyddet för Medicare-patienter inte är tillräckligt idag, varför man har upphävt den nya MCIT lagen gällande breakthrough devices. CMS poänterade dock att de planerar att samarbeta med FDA, tillverkare av medicintekniska produkter och andra intressenter för att utveckla en snabb process för att kunna täcka ny teknik som gynnar Medicare-patienter. Detta betraktar jag således som ett positivt beslut och jag ser fram emot tydligare riktlinjer framöver, som sannolikt kommer att gynna BrainCool.

– Det centrala för BrainCools vidkommande är att det hittills har saknats en tillgång på kliniska bevis på breakthrough devices när de används i Medicare-populationen, det vill säga i ålder från 65 år och uppåt. Men, givet att patientpopulationen i våra senaste kliniska prövningsdata med Cooral System som publicerades i Bone Marrow Transplantation – Nature har en medelålder på runt 60 år, har jag välgrundade positiva förväntningar på möjligheterna att erhålla reimbursement för våra produkter i USA. Det finns ett starkt stöd såväl från politiker som från branschen för reimbursement gällande breakthrough devices och dessutom matchar vi kraven gällande patientpopulationen som täcks av Medicare.

– Utöver detta vill jag nämna att det i början på november stod klart att en ny klassificering från Medicare i USA möjliggör ersättning till cancercentra som tillhandahåller skalpkylning. Att cancerpatienter, vilka har en hög genomsnittsålder, ligger inom Medicare visar ju tydligt genom att beslutet att ge skalpkylning för att motverka håravfall reimbursement med 1850 USD per patient faktiskt gynnar BrainCool på flera sätt i vår process. Vår syn är att lagen kommer att komma i en ny generation där man tydligare säkerställer att Medicares patientpopulation kommer att gynnas av beslutet med automatisk reimbursement

Hur ser du på framtidsutsikterna för Targeted Temperature Management som nya behandlingsalternativ för cancerrelaterade biverkningar?

– Vi har vår satsning inom onkologi där en egen organisation och en ny ledning nu arbetar intensivt med lanserings- och relaterade aktiviteter för Cooral. De återkommer med en kommunikation till marknaden när de har relevant information att delge i denna fråga.

Vad kan du säga om FDA processen för Cooral System och försäkringsprocessen?

– Processen med De Novo avlöper väl, vi har nyligen lämnat svar på en frågeomgång och avvaktar feedback och vi ser att processen löper framåt. Ett steg vi har genomfört är att utöka antalet biokompabilitetstester vilket kommer krävas på sikt i Europa inom MDR. De förväntas vara färdiga i januari 2022, dock vet vi ej om FDA kommer kräva liknande tester, men vi har förberett oss för olika alternativ. För en vanlig 510 k är snittiden ca sex månader om devicen uppvisar huvudsaklig överensstämmelse mot en motsvarande och redan marknadsgodkänd produkt. För en De Novo 510 finns inga tydligare gränser, men processen går stadigt framåt. Jag vill även passa på att förtydliga att vi inte känner någon oro över denna process, vi är snarare övertygade om ett positivt utfall.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev