Home Intervjuer Targintas nya vd har tillträtt

Targintas nya vd har tillträtt

Per Norlén, vd för Targinta

Targintas nya vd har tillträtt

3 september, 2021

Den 1 september tillträdde Per Norlén rollen som vd för Targinta, Xintelas dotterbolag inom onkologi som förbereds för att knoppas av från Xintela under 2021. Norlén planerar att utveckla Targinta till att bli ett självständigt och självfinansierat cancerbolag vilket han berättar mer om i en intervju med BioStock.

Xintela
utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi baserade på bolagets markörteknologi XINMARK. Bolaget har tagit fram målsökande och behandlande antikroppar som minskar tumörväxt i djurmodeller av hjärntumören glioblastom och i trippelnegativ bröstcancer. Baserat på dessa positiva prekliniska resultat drivs cancerprojekten vidare i Xintelas helägda dotterbolag Targinta.

Targinta har nyligen lanserat sin hemsida – klicka här för att komma in på hemsidan. 

Avknoppning under 2021

I halvårsrapporten för 2021 meddelade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund att det nu är rätt tillfälle för avknoppningen av Targinta:

»Onkologiprojektet har också uppnått flera viktiga milstolpar och vi bedömer att tidpunkten är nu rätt för att knoppa av dotterbolaget Targinta och räknar med att det kan ske under 2021«

Ett viktigt steg på vägen mot avknoppningen var rekryteringen av Per Norlén som nu har tillträtt rollen som vd för Targinta samt även som Chief Medical Officer i Xintela/Targinta.

Intervju med Per Norlén

Per Norlén är specialistläkare och docent i klinisk farmakologi och kommer närmast från rollen som vd för immunonkologibolaget Alligator Bioscience. Han besitter lång erfarenhet och kunskap inom bolagsledning och utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för cancer, vilket gör att han lämpar sig väl för rollen som vd för Targinta. BioStock tog kontakt med Per Norlén för att få veta mer om hans planer för Targinta.

Per, hur känns det att ta över det övergripande ansvaret att leda Targinta och dess utveckling framåt?

 – Det känns fantastiskt. Både att leda Targinta och att bli en del av ett väl sammansvetsat team som alla siktar mot ett gemensamt mål. Targinta befinner sig i en spännande fas där upptäckten av ett unikt målprotein på cancerceller, integrin α10β1, nu håller på att omsättas till framtagandet av antikroppsbaserade läkemedelskandidater.

»Targinta befinner sig i en spännande fas där upptäckten av ett unikt målprotein på cancerceller, integrin α10β1, nu håller på att omsättas till framtagandet av antikroppsbaserade läkemedelskandidater«

– Målproteinet bildas selektivt i vissa cancerformer, bland annat den svårbehandlade hjärntumören glioblastom, och har visat sig vara avgörande för cancerns tillväxt. Det finns dessutom teoretiskt stöd för att det är avgörande för cancerns förmåga att sprida sig, vilket utvärderas och förhoppningsvis snart kan bekräftas.

– Targinta har alla möjligheter att bli först med att ta fram ett läkemedel mot detta målprotein. Detta är en oerhört stimulerande position att vara i, där vi både kan bidra till bättre behandling för en utsatt patientgrupp och samtidigt skapa värde för våra ägare. Vi kommer nu att driva på utvecklingen ytterligare för att snarast nominera och välja läkemedelskandidater. Därefter inleds byggandet av ett klinikförberedande prekliniskt datapaket och intensifierade aktiviteter i att identifiera partner för den fortsatta kliniska utvecklingen.

Den 1 juli tillträdde du även rollen som CMO i Xintela/Targinta. Hur har din första tid i bolaget varit?

– Det har varit en intensiv start. Och jätteroligt. Dels med det pågående förberedelserna i Xintela inför den planerade kliniska studien med stamcellsprodukten XSTEM i knäartros, och dels att sätta mig in i den omfattande forskningsdata som ligger till grund för Targintas antikroppsprodukter.

Vad tror du kommer vara de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas utveckla Targinta till att bli ett självständigt och självfinansierat bolag?

– Targintas styrka är det unika målproteinet integrin α10β1. Att ha ett eget patentskyddat target inom onkologi sätter Targinta i en särställning, i synnerhet för partnerskapsdiskussioner.

– Och naturligtvis är teamet avgörande. Det var en av de faktorer som jag lade störst vikt vid när jag bestämde mig för att ta steget till Targinta. Dels har vi en stark ledningsgrupp, där jag kan nämna Evy Lundgren-Åkerlund som CSO, som gör att vi kan förvalta decennier av banbrytande integrinforskning, och Thomas Areschoug som CBO som redan har etablerat relationer med flera potentiella framtida partnerbolag. Och sedan har vi ett väloljat operativt team som stormtrivs tillsammans och som effektivt driver utvecklingen av de nya cancerantikropparna framåt.  

»Och sedan har vi ett väloljat operativt team som stormtrivs tillsammans och som effektivt driver utvecklingen av de nya cancerantikropparna framåt«

Planerar ni att ingå partnerskap för vidareutveckling av Targintas målsökande antikroppar? I så fall, på vilket sätt kan dina tidigare erfarenheter och ditt kontaktnät vara användbart vid sondering efter potentiella partners?

– Absolut. Partnerskap kommer att vara en helt avgörande del av Targintas strategi, och jag tror att vi kommer att få god nytta av mitt nätverk och mina erfarenheter av affärsutveckling efter mer än 10 år av partnerskapsdiskussioner avseende antikroppsläkemedel inom onkologi. Och inte minst goda erfarenheter av att ingå avtal med både mindre biotech och stora pharmabolag.

– Avtalet med Johnson and Johnson som Alligator ingick 2015 intar en särställning med sin totala deal-value på mer än 5 miljarder kr. Av intresse ur Targintas synvinkel är att det avtalet ingicks på basen av prekliniska data.

Avknoppningen av Targinta förväntas ske innan årsskiftet 2021/2022. Kan du berätta lite mer om vad detta rent formellt kan innebära för aktieägarna i Xintela? 

– Styrelsen med Greg Batcheller i spetsen har anställt mig för att göra Targinta till ett självständigt bolag och den processen har nu inletts. En möjlig väg är att Targinta görs självständigt genom utdelning av hela Xintelas ägande till Xintelas nuvarande aktieägare, men det är bara ett av de scenarion vi tittar på. Sedan ska bolaget finansieras också, och där får jag be att återkomma så fort jag har hunnit sätta mig in i verksamheten och fått styrelsens välsignelse för våra planer.

»Styrelsen med Greg Batcheller i spetsen har anställt mig för att göra Targinta till ett självständigt bolag och den processen har nu inletts«

Hur ser Targintas agenda ut för hösten 2021?

– Vi kommer att välja vår första läkemedelskandidat under fjärde kvartalet, och därmed passera en avgörande milstolpe på vägen mot kliniska studier. Vi kommer också att utöka personalstyrkan för att ytterligare öka kapaciteten inom forskningen. Med val av läkemedelskandidat blir våra tillgångar än mer konkreta. Detta blir en vitamininjektion för vår affärsutveckling som också kommer att intensifieras under hösten.

Om vi blickar lite längre fram i tiden, vilka milstolpar hoppas du att Targinta uppnår inom de närmaste fem åren?

– Efter två dagar som vd i bolaget måste jag lägga in en brasklapp för att jag kan komma att revidera mina framtidsförutsägelser, men, med det sagt så förväntar jag mig att vi har lyckats ingå ett avgörande partnerskap inom 2 år och att vi med det kan säkerställa att vi inom 3 år inleder klinisk fas och inom 5 år har utvärderat vår första läkemedelskandidat både avseende säkerhet och effekt i de första kliniska fas I/IIa-studierna i cancerpatienter.

– Ett partnerskap kommer även att ge oss kapacitet att utvärdera fler cancerindikationer och bredda vår produktportfölj, och där finns redan lovande idéer att ta vara på, men här och nu ligger allt fokus på våra antikroppskandidater riktade mot integrin α10β1.

»Ett partnerskap kommer även att ge oss kapacitet att utvärdera fler cancerindikationer och bredda vår produktportfölj, och där finns redan lovande idéer att ta vara på«

 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev