Home Intervjuer Lipum är inne på det sista steget innan klinisk fas

Lipum är inne på det sista steget innan klinisk fas

Lipum är inne på det sista steget innan klinisk fas

10 september, 2021

I slutet av förra veckan meddelade Lipum att toxikologi-och säkerhetsstudierna med läkemedelskandidaten SOL-116 fortskrider enligt plan. Bolaget har nu startat den slutliga studien inför en klinisk prövningsansökan (CTA) och det ser därmed lovande ut att den första kliniska studien med SOL-116 kan initieras under nästa år. BioStock kontaktade Anneli Hällgren, projektledare för toxikologi-och säkerhetsprogrammet, för att få veta mer om framstegen i det prekliniska arbetet.

Lipum har utvecklat en antiinflammatorisk läkemedelskandidat, SOL-116, som förväntas erbjuda en ny verkningsmekanism för behandling av reumatoid artrit (RA) och juvenil idiopatisk artrit (JIA) samt andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. SOL-116 är en humaniserad antikropp som blockerar BSSL, en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Bolaget är i sen preklinisk fas med läkemedelskandidaten och de första kliniska prövningarna i människa närmar sig. Målet är att starta en klinisk fas I-studie med SOL-116 under 2022.

Toxikologi-och säkerhetsstudier med Charles River Laboratories

Innan man gör kliniska prövningar med en läkemedelskandidat i människa måste prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier utföras i djur. Lipum startade toxikologi- och säkerhetsstudier med SOL-116 under fjärde kvartalet 2020 i samarbete med Charles River Laboratories, ett ledande globalt bolag inom kontraktforskning (CRO).

Nu meddelar Lipum att toxikologi- och säkerhetsstudierna fortgår enligt plan vilket bolagets vd Einar Pontén är nöjd över enligt ett pressmeddelande:

»Vi är mycket nöjda med hur detta fortskrider både vad det gäller resultat och att tidsplanen hålls för de undersökningar som krävs innan vi kan påbörja kliniska studier«

Positiva studieresultat hittills

De toxikologi-och säkerhetsstudier som hittills har genomförts med SOL-116 har omfattat olika dosnivåer på två olika djurslag under fyra veckors studietid. Enligt bolaget har resultaten och slutsatserna från dessa studier varit tillfredsställande och därmed har man nu kunnat starta den sista studien i det prekliniska programmet inför fas I och de första fas II-studierna.

Den slutliga studien är 13 veckor lång och kommer utföras enligt de regelverk som gäller regulatoriskt och uppfylla kvalitetskrav i enlighet med Good Laboratory Practice (GLP). Efter att studien har slutförts kommer Lipum kunna skicka in en klinisk prövningsansökan (CTA) till myndigheter för att få tillstånd att utföra kliniska prövningar med SOL-116.

Intervju med projektledaren för studierna

Dr Anneli Hällgren, Projektledare SOL-116, Toxikologi- och säkerhetsprogrammet

Dr Anneli Hällgren är projektledare för SOL-116 och Lipums toxikologi- och säkerhetsprogram. Hällgren har en doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet och mer än 20-års erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt för olika indikationer och produkttyper. Hon började sin yrkesbana inom preklinisk forskning och utveckling på AstraZeneca och har haft flera ledande positioner i bland annat KaroBio, Biolipox och Melacure Therapeutics.

BioStock tog kontakt med Hällgren för att få veta mer om vad som återstår innan Lipum kan gå in i klinisk fas med SOL-116.

Först och främst, vill du kort berätta vad toxikologi- och säkerhetsstudier är för något och varför de är nödvändiga att genomföra innan man gör kliniska prövningar med en läkemedelskandidat på människa?  

– Toxikologi- och säkerhetsstudier utgör, tillsammans med kännedom om verkningsmekanism och effekt i sjukdomsmodeller i djur, grunden i riskbedömning inför de allra första administreringarna av en ny läkemedelskandidat i människa. Den första kliniska prövningen sker med stegvis ökande dos. Syftet med toxikologi och säkerhetsstudier är att komma fram till ett lämpligt dos-spann i människa samt att identifiera möjliga toxiska effekter man skulle kunna få vid högre doser.

– Utifrån denna information sätter man en lämplig start-dos samt ett exponeringstak som inte får överskridas i människa. Det är också viktigt i säkerhetsbedömningen inför klinisk prövning att ta reda på om eventuell toxicitet går att upptäcka i tid och i så fall med vilka metoder, samt att oönskade effekter är reversibla och därmed läker ut. 

Vad har ni hittills kunnat se i toxikologi-och säkerhetsstudierna med Lipums läkemedelskandidat SOL-116?

– SOL-116 är en så kallad monoklonal antikropp, och därmed väldigt specifik riktad mot sin målmolekyl. Denna specificitet har säkerställts, bland annat i ett ”bibliotek” av mänskliga vävnader. Målmolekylen, i detta fall BSSL, är inte kopplad till basala funktioner i kroppen, utan uttrycks vid inflammation. Därmed förväntas inte några allvarliga sidoeffekter och detta har bekräftats i de hittills utförda djurstudierna.

»Målmolekylen, i detta fall BSSL, är inte kopplad till basala funktioner i kroppen, utan uttrycks vid inflammation. Därmed förväntas inte några allvarliga sidoeffekter och detta har bekräftats i de hittills utförda djurstudierna.«

– Läkemedelskandidaten ges med subkutan injektion (det vill säga under huden), och ingen irritation utöver den förväntade av själva sticket har påvisats. Läkemedelskandidaten stannar tillräckligt länge i cirkulationen i djur för att ge gott hopp om att den så småningom ska kunna ges med tillräckligt långa doseringsintervall även till patienter. Ingen vill ju bli stucken oftare än nödvändigt.

 Den slutliga studien i det prekliniska programmet är nu igång. Berätta mer om studien och vad det innebär att den utförs enligt Good Laboratory Practice!

– Som så mycket annat på regelfronten så uppkom Good Laboratory Practice i efterdyningarna av en skandal. Ett amerikanskt laboratorium testade under sent 60-tal kemikalier utifrån ett säkerhetsperspektiv och data användes av myndigheter i riskbedömning. Myndigheterna fattade misstankar då flera produkter tycktes ha exakt samma data i sin dokumentation och det visade sig att laboratoriet nog inte genomfört särskilt många faktiska experiment.

– Sedan tidigt 70-tal måste alla viktiga säkerhetsstudier genomföras enligt principer fastställda av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dessa går kortfattat ut på att allt material, alla metoder och alla mätningar/undersökningar/beräkningar i en studie dokumenteras minutiöst och att all dokumentation sparas på ett säkert och beständigt sätt. Systemet innebär också att alla procedurer som ingår i en studie styrs av så kallade SOPar (standard operating procedures) samt att personalen har dokumenterad och adekvat utbildning för sina uppgifter. Sist men inte minst så granskas varje GLP-studie av en QA, det vill säga en person som har som uppgift att fristående säkerställa SOP-efterlevnad samt kvalitetssäkra data.

– Studien vi genomför kommer att studera säkerheten för SOL-116 under 13 veckors behandling, samt också undersöka om eventuellt uppkomna effekter är reversibla.

Slutligen, när hoppas du att ni kan färdigställa en kliniska prövningsansökan (CTA) och därefter starta den kliniska fas Ia-studien med SOL-116?

– Vi arbetar parallellt med framtagandet av kliniskt studieprotokoll, tillverkning och dokumentation av studieläkemedel i lämplig formulering och styrka, validering av analysmetoder, samt det prekliniska effekt- och säkerhetsprogrammet. Alla dessa komponenter är nödvändiga delar av en CTA och vi ligger väl i fas med den kommunicerade planen, det vill säga att påbörja klinisk prövning under 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev