Home Intervjuer BioInvents vd om fördelarna med en differentierad portfölj 

BioInvents vd om fördelarna med en differentierad portfölj 

BioInvents vd om fördelarna med en differentierad portfölj 

28 september, 2021

På endast tre år har immunonkologibolaget BioInvent expanderat projektportföljen och avancerat från en till snart fem läkemedelskandidater i klinisk fas I/IIa, tagit in närmare en miljard i riskkapital samt slutit avtal med globala läkemedelsbolag. BioStock kontaktade vd och koncernchef Martin Welschof för att få hans recept på hur man bygger ett framgångsrikt internationellt storbolag.

BioInvents huvudsakliga fokus är att identifiera och utveckla nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Med andra ord läkemedel med helt nya och unika verkningsmekanismer med förmåga att förstärka, stimulera eller aktivera kroppens immunsystem så att cancersjukdomar kan bekämpas.

Avsikten är att dessa antikroppar ska förbättra effektiviteten hos kontrollpunktshämmare (”checkpoint inhibitors”), det vill säga de mekanismer som stimulerar immunförsvaret att angripa tumörceller. Det andra målet är att antikropparna ska kunna aktivera anti-cancerimmunitet hos de patienter som inte svarar på̊ dagens behandlingar.

Snart fem pågående kliniska program

BioInvent har liksom terapiområdet i stort genomgått en stark omvandling de senaste åren. Bolagets projektportfölj består i dagsläget av prekliniska och kliniska program varav fyra befinner sig i kliniska fas I/IIa-studier.

I januari 2020 inledde BioInvent en fas I/IIa-studie av anti-TNFR2-antikroppen BI-1808 och i mars 2020 en fas I/IIa-studie av det nya onkolytiska vacciniaviruset BT-001 tillsammans med partnern Transgene.

BI-1206 är den ledande substansen i BioInvents pipeline: BI-1206 i kombination med Genentechs och Biogens rituximab (marknadsförs som Rituxan) för behandling av Non-Hodgkins lymfom, samt BI-1206 i kombination med Mercks pembrolizumab (marknadsförs som Keytruda).

I och med starten av de kliniska studierna för BI-1808- och BT-001, och fortsatta framsteg med BI-1206, har BioInvent nu fyra pågående kliniska program. Därutöver är man i startgroparna för en CTA-inlämning, Clinical Trial Authorization, i slutet av året för anti-FcγRIIB-antikroppen BI-1607.

Vd kommenterar

Martin Welschof, vd BioInvent

BioStock kontaktade Martin Welschof, vd och koncernchef för BioInvent sedan 2018, för att få veta mer om vad som lockade honom att leda bolagets fortsatta utveckling samt få hans bild om var bolaget är på väg under de närmaste åren.

Martin, kan du inledningsvis kort berätta om din professionella bakgrund?

– Jag är forskare i grunden och disputerade och gjorde min postdoc vid German Cancer Research Center i Heidelberg. Även om jag verkligen värdesätter grundforskning var jag alltid mer lockad av tillämpad forskning, varför jag gick till industrin efter min postdoc. Jag började min karriär i Heidelberg med målet att arbeta internationellt vilket ledde mig till uppdrag i San Francisco Bay Area, Norge, Danmark, Irland och nu Sverige. Det här är mitt tredje vd-uppdrag.

Vad lockade dig att bli vd för BioInvent?

– Tre viktiga punkter var attraktiva för mig:

– BioInvent är ett av få mer integrerade företag i Europa med forskning och discovery (målmolekyler och antikroppar), tillverkning och klinisk utveckling under ett och samma tak. Detta är en mycket viktig konkurrensfördel. För det andra hade teamet byggt en unik teknologiplattform som genererat en riskdiversifierad portfölj av first-in-class läkemedelskandidater. Detta är ingen garanti för klinisk framgång men en utmärkt utgångspunkt. Och för det tredje finns på BioInvent en av de ledande forskargrupperna internationellt när det gäller antikroppsbiologi och produktion. Dessa tre punkter var de viktigaste anledningarna till att jag gick anslöt i augusti 2018.

Kan du beskriva den nuvarande immunonkologiska marknaden och hur era produkter passar in på denna?

– Immunonkologiska läkemedel är ett av 2000-talets största genombrott inom det medicinska området och bidrar till en avsevärt bättre överlevnad hos cancerpatienter. Den globala immunonkologiska marknaden beräknas nå cirka 133 miljarder USD år 2025. De läkemedel som finns tillgängliga i dag kan bara hjälpa en bråkdel av alla cancerpatienter, vilket innebär att det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. BioInvents ledande läkemedelskandidat, BI-1206 är utvecklad för att genom kombinationsbehandling återställa den kliniska effekten av befintliga cancerläkemedel som pembrolizumab och rituximab. Dessa läkemedel uppskattas ha en global försäljning om cirka 21 miljarder årligen.

Bolaget har genomgått en stark transformation de tre senaste åren med snart fem projekt i klinisk fas. Vilka är de avgörande orsakerna till denna utveckling, om vi fokuserar på den interna organisationen?

– Utvecklingen hade inte varit möjlig utan vår helt integrerade organisation som inkluderar allt från tidig upptäcktsforskning, preklinik till translationella studier, och där även tillverkningen av antikropparna utförs internt. Detta ger en flexibilitet och snabbhet i processerna som få, åtminstone nordiska företag, har.

BioInvent kombinerar det lilla utvecklingsbolagets flexibilitet och snabbhet i beslutsprocesser, med det stora bolagets förmåga att locka till sig vassa kompetenser. Tror du att detta har spelat in i att ni har hamnat på radarn hos en rad stora institutionella ägare?

– Jag skulle säga att det är en kombination av den helt integrerade organisationsstrukturen som just nämnts, och den högkvalitativa forskning vi gör internt som har gjort det möjligt för företaget att locka till sig ett antal institutionella ägare, både svenska och utländska.

På tal om det så genomförde ni i en riktad nyemission i februari på cirka 962 Mkr, bland annat till det amerikanska venture capital-bolaget Redmile. Hur kommer likviden att användas för att nå kommande milstolpar?

– Den starka finansiella ställningen möjliggör exempelvis att genomföra en pivotal klinisk prövning av vår förstklassiga anti-FcγRIIB-antikropp BI-1206 för behandling av Non-Hodgkins lymfom i syfte att få en snabbare väg till myndighetsgodkännande, naturligtvis givet en fortsatt framgång i projektet.

Med fler internationella och svenska institutionella investerare så har ägarstrukturen förskjutits från 60 till 70 procent institutionella ägare på kort tid. Varför är detta viktigt för BioInvent?

– Givetvis behöver vi en diversifierad ägarstruktur med olika ägartyper representerade, men institutionerna skapar en långsiktig stabilitet och styrka vilka är viktiga faktorer för ett optimalt värdeskapande.

Hur ser dina strategier för affärsutveckling ut för att bygga ett globalt, fullt integrerat läkemedelsbolag?

– Vi arbetar aktivt med affärsutveckling men eftersom vi har förmånen att ha en stark finansiell ställning kan vi vara selektiva. De stora läkemedelsbolagen tenderar numera att vänta på effektdata innan de kliver in, men vi tittar också på potentiella geografiavgränsade avtal som för t ex det kinesiska territoriet, om det är meningsfullt ur ett utvecklingsperspektiv.

Avslutningsvis, vad är din målbild om var BioInvent skall befinna sig om fem år?

– För detta skulle jag behöva en kristallkula. Allvarligt talat så bör vi vid denna tidpunkt ha uppnått flera intressanta milstolpar för vår breda och diversifierade portfölj. Som redan nämnts har vi en “flera skott på mål”-strategi och vi behöver egentligen bara ett framgångsrikt program, vilket borde vara möjligt, för att generera betydande värde. Baserat på den starka prekliniska valideringen tänker jag att vi borde ha mer än ett framgångsrikt program, vilket då också skulle ha lockat ytterligare högkvalitativa affärspartners.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev