Home Nyheter CS MEDICA ska expandera i Europa med emission

CS MEDICA ska expandera i Europa med emission

CS MEDICA ska expandera i Europa med emission

19 augusti, 2021

Det danska cannabisbolaget CS MEDICA har utvecklat en serie receptfria produkter för behandling av en rad olika sjukdomar, exempelvis psoriasis och ledgångsreumatism. Bolaget verkar i dag främst på den nordiska marknaden men är i full gång med att ta produkterna ut i Europa. Nu genomförs en nyemission och marknadsnotering för att finansiera expansionen och införlivandet av det nya europeiska regelverket för medicinteknik, MDR.

Få har väl kunnat undgå uppståndelsen kring cannabis sedan den medicinska användningen legaliserats i allt fler västerländska länder. Just nu pågår stora forskningsinsatser för att klarlägga den farmaceutiska fördelen och positiva effekterna och allt fler bolag är verksamma inom cannabisområdet.

CS MEDICA logo

Ett bolag som verkar inom den snabbt växande branschen är danska CS MEDICA, som utvecklat en serie receptfria produkter som marknadsförs under varumärket Cannasen CBD. Produktfamiljen baseras på Cannabidiol (CBD) och andra ämnen som utvinns ur cannabisplantan för behandling av till exempel ledgångsreumatism, psoriasis, håravfall och sömnsvårigheter. Bolaget riktar sig således mot stora etablerade behandlingsmarknader där man menar att cannabis kan ha en viktig roll att spela.

Klassade som medicintekniska produkter

Enligt CS MEDICA skiljer sig deras produkter från andra liknande cannabisbaserade produkter på en viktig punkt – de är klassade som medicintekniska produkter enligt det europeiska regelverket MDD.

Övergången till det nya regelverket innebär bl.a. att de nya produkter inte längre kommer att kunna erhålla de nödvändiga certifikat som krävs för att lansera produkten på den europeiska marknaden. Med andra ord måste alla produkter uppfylla de nya, strängare kraven för att kunna omklassificeras och därmed förbli på marknaden.

Reglerna tar dock en övergångsperiod på fyra år i beaktande – vilket innebär att produkter som redan registrerats som klass I enligt tidigare föreskrifter (MDD) får stanna kvar på marknaden utan någon omklassificering till den nyligen erfordrade IIa-klassificeringen. Produkter som omfattas av ett giltigt MDD-certifikat kan således fortsätta att säljas under denna period men måste uppfylla de nya kraven för att kunna säljas efter övergångsperioden på fyra år, d.v.s. maj 2025.

Bolaget arbetar nu med att klassificera om portföljen för att den ska uppnå kraven som ställs enligt det nya regelverket MDR. Flera kliniska studier genomförs med målet är att uppnå en IIa-klassning på en fyrgradig skala.

Försprång gentemot konkurrenterna

CS MEDICA lyfter fram MDD-klassningen som en stor konkurrensfördel, då de nya striktare reglerna i princip gör att CS MEDICAs produkter är de enda av sin sort som tillåts att säljas på den europeiska marknaden under övergångsperioden sedan MDR trädde i kraft. Bolaget bedömer att det kommer att ta cirka två år innan någon annan når samma klassificering.

»I arbetet med omklassificeringen pågår just nu prekliniska studier i Indien och strategin är att därefter genomföra lokala kliniska studier i samarbete med key opinion leaders i Europa.« – Lone Henriksen, vd CS MEDICA

Jobbar mot kraftig marknadsexpansion

Sedan lansering har CS MEDICA uppnått en försäljning på cirka 1,8 miljoner DKK, en siffra som bolaget ämnar öka betydligt under de kommande åren. Hittills har fokus legat på att lansera produkterna på de nordiska marknaderna, där man i dag finns representerade hos bland andra den danska egenvårdskedjan Matas och på svenska Kronans Apotek. Bolaget har i skrivande stund bekräftade order med ett sammanlagt värde på cirka 3 miljoner DKK med förväntad leverans i september.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta produkterna ut i Europa, där distributionsavtal redan är tecknat för Storbritannien, Nederländerna och Belgien och där diskussioner förs för marknaderna i Frankrike, Tyskland och Österrike. Därtill förbereds även en FDA-ansökan för lansering av produkterna på den amerikanska marknaden.

Utöver den rent geografiska expansionen planerar bolaget även en utökning av produktportföljen, med en ny serie hudvårdsprodukter som man ämnar lansera under 2022. Med en lyckad utrullning i Europa och USA toppat av nya produktlanseringar siktar bolaget på att nå en omsättning på 150 miljoner DKK för räkenskapsåret 2022/2023.

Får draghjälp av stark marknad

Utöver de ambitiösa satsningarna på marknadsexpansion verkar CS MEDICA även kunna räkna med viss draghjälp från marknaden i stort där en kraftigt tillväxt väntas i legaliseringens spår. Enligt BDS Analytics förväntas CBD-marknaden i USA nå 20 miljarder USD 2024 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 49 procent fram till dess.

Genomför unitemission

För att finansiera sina marknadssatsningar och de studier som behövs för omklassificeringen av produkterna genomför CS Medica nu en unitemission som totalt väntas inbringa 33,1 miljoner DKK I samband med emissionen tas bolagets aktie upp till handel på Spotlight Stock Market.

I den första rundan om 22,3 miljoner DKK, kommer fokus att ligga på marknadsaktiviteter riktade mot den europeiska marknaden samt på forsknings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till MDR-omklassificeringen. Här har CS MEDICA fått in teckningsförbindelser på totalt 13,4 miljoner DKK, vilket motsvarar cirka 60 procent av det initiala erbjudandet. Inför emissionen har bolaget tagit upp ett brygglån på cirka 3,9 miljoner DKK där en kompensation motsvarande 20 procent av lånet kommer att utgå i form av extra units. Utöver det kommer ett tidigare brygglån om 2,8 miljoner DKK att kvittas mot units i emissionen.

De vidhängande teckningsoptionerna, med lösen under 2022, väntas vid fullt utnyttjande inbringa cirka 10,8 miljoner DKK. Likviden därifrån är tänkt att finansiera den amerikanska marknadslanseringen och de kliniska studier som gör den möjlig. En del av likviden från de båda rundorna kommer även att gå till det löpande arbetet med patentskydd för såväl existerande som nya produkter.

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Spotlight Stock Market
EMISSIONSVOLYM Cirka 33,1 miljoner DKK, varav initial emission om cirka 22,3 miljoner DKK och teckningsoptioner om cirka 10,8 miljoner DKK.
UNITEMISSION En unit består av fem aktier och två teckningsoptioner av serie TO 1. En teckningsoption ger rätten att teckna en ny aktie för 9,30 DKK mellan 18 augusti 2022 och 1 september 2022.
PRIS PER UNIT 38,50 DKK (7,70 DKK per aktie).
TECKNINGSFÖRBINDELSER Cirka 13,7 miljoner DKK (cirka 60 procent av den initiala emissionen).
TECKNINGSPERIOD 17 augusti – 31 augusti
PRE MONEY-VÄRDERING Cirka 61,6 miljoner DKK
FÖRSTA HANDELSDAG FÖR AKTIEN Preliminärt 14 september 2021.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev