Home Intervjuer Aptahems vd om företrädesemissionen inför kliniska studier

Aptahems vd om företrädesemissionen inför kliniska studier

Aptahems vd om företrädesemissionen inför kliniska studier

31 augusti, 2021

Aptahem meddelade nyligen att bolaget avser att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som kan tillföra bolaget cirka 61,8 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen avses primärt användas till GMP-tillverkning av substans, genomförande av en fas Ia-sepsisstudie i friska frivilliga samt genomförande av en fas Ib-studie. För BioStock berättar vd Mikael Lindstam mer.

En studie som publicerades 2020 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet visade att hela 49 miljoner insjuknade och 11 miljoner avled av sepsis år 2017. De sepsisrelaterade dödsfallen står för nära 20 procent av alla globala dödsfall varav majoriteten av de drabbade är barn under fem år. Trots detta saknas fortfarande ett effektivt akutläkemedel mot sepsis.

Enligt WHO är sepsis den kliniska manifestationen av infektioner som förvärvas både i samhället och på vårdinrättningar. Organisationen fastslår vidare att sjukvårdsrelaterade infektioner är en av, om inte den vanligaste typen av biverkningar som inträffar i vården, och som påverkar hundratals miljoner patienter världen över varje år. Eftersom dessa infektioner ofta är resistenta mot antibiotika kan de snabbt leda till försämrade kliniska tillstånd.

Aptahems prekliniska resultat

Malmöbaserade Aptahem utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1, som är en akutbehandling mot sepsis. Bolagets prekliniska studier har visat att Apta-1 motverkar koagulation, hämmar hyperinflammation, reparerar vävnad och modulerar kroppens egen immunrespons. Detta gör att Aptahem hyser förhoppningar att läkemedlet skall kunna motverka de svåra skadeverkningar som uppstår vid sepsis.

Aptahem erhöll i slutet på juni ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) från det amerikanska patentverket för patentfamilj 2 som omfattar terapeutiskt skydd av Apta-1. Vid ett officiellt godkännande kommer patentet vara giltigt till 2037.

Detta besked följde på nyheten att Aptahem i samarbete med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet har identifierat och tydliggjort en farmakologisk verkningsmekanism för Apta-1 ned på molekylärnivå. Sammantaget kunde bolaget således säkra ett viktigt IP-skydd för Apta-1 på den centrala USA-marknaden samt presentera en vetenskapligt bevisad verkningsmekanism vilket krävs för att erhålla ett slutligt godkännande av nationella myndigheter.

Dessutom kom besked från det europeiska patentverket EPO i början på juli att Aptahem även erhållit deras Intention to Grant vilket ytterligare var ett stärkande besked.

Den 5 augusti levererade Aptahem nästa nyhet – att de GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) toxikologi- och säkerhetsstudierna preliminärt uppvisar positiva resultat. Dessa prekliniska säkerhetsstudier är det sista kravet innan en ansökan om kliniska studier kan lämnas in till myndigheterna förutom övriga regulatoriska underlag som ska färdigställas.

Företrädesemission skall finansiera studier i människa

Den 17 augusti meddelade Aptahem att bolaget avser att genomföra en företrädesemission av units – mellan den 27 augusti och 10 september – bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 61,8 Mkr före emissionskostnader. Varje unit består av fyra nya aktier samt tre teckningsoptioner av serie TO 7, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier under mars/april 2022.

Emissionslikvidens användande

Nettolikviden från företrädesemissionen avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Färdigställa GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt bedriva processutveckling för en långsiktigt hållbar aptamertillverkning (cirka 30 procent).
  • Slutföra formulering och regulatoriskt arbete inför fas 1 a-studie i friska frivilliga (cirka 10 procent).
  • Genomföra fas 1 a-studie i friska frivilliga (cirka 40 procent).
  • Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av Bolagets löpande verksamhet, patentaktiviteter, utvecklingssamarbeten samt drift (cirka 20 procent).

Bolaget kan tillföras ytterligare nettolikvid om högst cirka 51,7 MSEK om samtliga samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 som utges i erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier under mars/april 2022. Likviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Genomföra fas 1 b-studie med lipopolysackarid (LPS) i friska frivilliga som en tidig proof-of-concept (cirka 12 procent).
  • Accelererad affärsutveckling och partnering (cirka 15 procent).
  • Förberedande aktiviteter inför fas 2 (cirka 46 procent)
  • Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av Bolagets löpande verksamhet, patentaktiviteter, utvecklingssamarbeten samt drift (cirka 27 procent).

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för en kommentar.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

Mikael, kan du inledningsvis berätta vad som gör sepsis till ett så komplicerat tillstånd och varför, trots flera årtionden av forskning, läkemedelsindustrin fortfarande inte har lyckats ta fram ett effektivt akutläkemedel?

– Det anses inte bara vara ett snabbt accelererande och komplicerat tillstånd utan även ibland svårdiagnosticerat, speciellt bland småbarn och äldre. Vanligtvis är det tydliga kliniska indikationer, som sänkt blodtryck och dålig syresättning under en akut infektion som man kan få förståelse för allvaret, något som kan uppstå på några timmar så tidig upptäckt är a och o. Trots ett utvecklat behandlingsprogram på klinik så lyckas man inte alltid täcka in alla de negativa mekanismer som pågår – speciellt inte när kroppens system rasar och man går mot organsvikt så har möjligheterna tunnats ut rejält att motverka processen. Och det är speciellt i denna fas som vi ser att Apta-1 skulle kunna ha en potentiell effekt med sin multikaraktär vilket vi kunnat notera i flertalet sepsisliknande prekliniska studier.

Vilka är de viktigaste rön ni har gjort i de prekliniska studierna med Apta-1 som gör er hoppfulla inför kommande kliniska studier?

– Förutom att vi har massor av stödjande statistik har vi även tydligt definierat en av Apta-1s viktigaste mekanismer och har en mycket god bild av den terapeutiska förmågan. Vår avslutande GLP-toxstudie visade inte preliminärt på några avvikelser från tidigare studier vilket förhoppningsvis innebär att de friska frivilliga i fas 1-studierna inte heller ska uppleva sidoeffekter. Byggt på de prekliniska resultaten och de senaste rönen vi har, inklusive preliminärt fina toxstudier (väntar oss få slutrapport på GLP-tox senare i år), så har vi beslutat att köra en proof-of-concept-studie i friska frivilliga. Studien kommer att utföras i bekräftade modeller där man ger ett toxin (Lipopolysackarid) till friska frivillga under kontrollerade former för att studera läkemedelskandidatens effekt på typiska kliniska markörer.

Ni genomförde en företrädesemission förra hösten, med en teckningsoption av serie TO 5 i våras. Hur kommer det sig att ni nu beslutat att genomföra ytterligare en företrädesemission?

– Vi gör stora framsteg i vårt utvecklingsprogram och håller tidsplanen, där vi genomfört de aktiviteter som vi tog in pengar för i förra företrädesemissionen. Nu är det viktigt att vi kan hålla tempo och slutföra alla de resterande aktiviteter som vi måste ha på plats för att kunna sammanställa en ansökan om att gå in i klinik. Bolaget har därför tagit beslutet att det är strategiskt bäst att fylla på kassan nu så att vi täcker in GMP-tillverkningen och fas 1a och fas 1b-studierna.

Emissionslikviden från erbjudandet, tillsammans med likvid från de teckningsoptioner serie TO 7 som utges i samband därmed, beräknas räcka fram till slutet av 2023. Var är din ambition att Aptahem utvecklingsmässigt skall befinna sig när TO 7 kan utnyttjas för teckning av aktier?

– Först och främst vill det till att vi får full teckning på erbjudandet för att vi ska kunna köra färdigt enligt den plan vi kommunicerat. Fram till dess behöver vi få toxen färdigrapporterad som i sin tur leder till att vi kan färdigställa vårt regulatoriska paket till myndigheten och erhålla godkännande att vi får starta kliniken. Vidare ska GMP-leveransen vara klar och på plats vilket innebär att kliniken skulle kunna gå igång. Förutom detta ser jag att de samarbeten vi har på gång med olika akademiska grupper rapporterat intressanta resultat som tydliggör Apta-1 än mer samt att vi har publikationsunderlag inlämnade eller tom publicerade. Parallellt med alla dessa aktiviteter pågår givetvis även våra affärsutvecklings-ansträngningar med fokus på partnerskap/licensaffär.

Ni kommer att genomföra en omräkning av villkoren för teckningsoptioner serie TO 6. Kan du berätta lite om detta?

– Eftersom emissionen förändrar både antalet aktier som aktiepris kommer en omräkning bli nödvändig, och hur detta faller ut vet vi inte förrän omräkningen sker vilket blir efter emissionens avslut.

Vad kan Apta-1 tillföra till morgondagens sepsisvård som dagens behandlingsalternativ saknar?

– Av de resultat vi har från vår digra skörd av prekliniska studier pekar mycket på att Apta-1 preliminärt skulle kunna erbjuda en terapeutisk lösning där man idag står handfallna för att motverka sepsis/septisk chock. Detta lär vi ju förhoppningsvis få underlag för under klinisk fas 2. Förhoppningen är att vi redan i klinisk fas 1 genom att köra en proof-of-concept-studie i friska frivilliga får ett första riktmärke på Apta-1s egenskaper och på så sätt inte bara kan sätta en bättre ram inför klinisk fas 2 utan även stärka Apta-1s marknadsmässiga potential för en eventuell licens/partnerskap.

Avslutningsvis, hur viktiga kommer industriella och akademiska samarbeten vara de kommande åren för att ta Apta-1 genom kliniska studier hela vägen till marknadsgodkännande?

– Vi har ju varit öppna med att vi önskar ha en partner (eller partners) genom licensupplägg för att ta Apta-1 genom de tyngre kliniska studierna och vidare till marknad. Våra akademiska samarbeten som vårt eget R&D-arbete blir viktiga för att stödja den kliniska utvecklingsprocessen och ett viktigt redskap i att bredda med nya inriktningar. I vår lite mer långsiktiga plan ingår även att studera våra andra kandidater och därmed lägga grunden för en portfölj med lite mer tyngd i för att bygga bolaget och dess potentiella värde.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev