Home Nyheter Stayble Therapeutics förbereder för partnerskap

Stayble Therapeutics förbereder för partnerskap

Stayble Therapeutics förbereder för partnerskap

14 juli, 2021

Stayble Therapeutics fokuserar dels på att utveckla sin kandidat STA363 som just nu genomgår fas IIb, och dels på att förbereda inför nästa målbild – ett framtida partnerskap för att ta kandidaten genom fas III-studier och hela vägen till marknad. BioStock kontaktade Jane Buus Laursen, styrelseledamot i Stayble Therapeutics, för att få veta mer om partneringmöjligheterna för bolaget samt hur marknadslandskapet för STA363 ser ut.

Stayble Therapeutics utvecklar en injektionsbehandling mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta som riktar sig till de patienter som inte blir bättre av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Målet med bolagets läkemedelskandidat STA363 är att angripa den underliggande orsaken till ryggsmärtan och därmed ge patienten permanent smärtlindring genom endast en injektion.

Just nu pågår en fas IIb-studie med STA363 i Nederländerna, Ryssland och Spanien med målet att bekräfta läkemedelskandidatens effekt. Stayble Therapeutics räknar med att kunna presentera slutresultat från studien under andra halvåret 2022. Därefter är ambitionen att licensera ut STA363 till en resursstark partner som kan slutföra den kliniska utvecklingen fram till marknadsgodkännande och lansering.

Tydlig målbild – lansera ett läkemedel för miljontals patienter som står utan effektiv behandling

STA363, som består av den välkända substansen mjölksyra, injiceras in i diskkärnan vilket gör att det sker en bindvävsomvandling i disken. Detta stabiliserar disksegmentet och motverkar läckage av inflammatoriska substanser vilket förväntas minska ryggsmärtan som har uppstått på grund av den degenererade ryggdisken.

Enligt Stayble Therapeutics bedömning finns det inga andra bolag som använder samma angreppssätt för att minska kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Dessutom saknas godkända effektiva behandlingar som angriper de underliggande orsakerna till sjukdomen. Bolagets vision är därför att brygga det enorma medicinska gap som finns idag genom att lansera en enkel och effektiv behandling mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Jane Buus Laursen angående jakten på rätt partner

För att nå ut på marknaden med STA363 så fort som möjligt är Stayble Therapeutics målsättning att ingå partnerskap för vidareutveckling och kommersialisering. En person som kommer bidra till bolagets strategi för sökandet efter partners är Jane Buus Laursen, styrelsemedlem i Stayble Therapeutics, som har lång erfarenhet av affärstransaktioner inom läkemedelsindustrin, bland annat licensavtal, fusioner, avknoppningar och kommersiella samarbeten.

Jane Buus Laursen är Corporate Vice President och chef för Novo Nordisks kommersiella affärsutveckling. Hon har tidigare arbetat på AstraZeneca där hon var delaktig i ett antal affärer med läkemedels-och biotechbolag samt akademin. BioStock sökte Jane Buus Laursen för att få veta mer om Stayble Therapeutics väg fram till partnerskap.

Jane Buus Laursen, styrelseledamot Stayble Therapeutics

Jane Buus Laursen, på vilket sätt kan dina tidigare erfarenheter och ditt nätverk vara användbart i jakten på potentiella partners?

– Jag har en bred erfarenhet av att utforma skräddarsydda avtalsstrukturer som uppfyller båda parternas behov. Dessutom kommer min förståelse för värdeskapandet för både små bolag, som Stayble, och stora kommersiella organisationer vara användbar. Mitt fokus är att hitta en win-win-situation där båda parters styrkor används.

– I mina roller inom läkemedelsindustrin har jag drivit flera projekt med syfte att säkra utvecklingspartners och kommersiella partners. Dessutom har jag från tidigare projekt ett utvecklat nätverk inom området smärta.

Vad för typ av bolag vore en optimal partner för Stayble Therapeutics?

– En lämplig partner för Stayble vore ett bolag med rätt kompetens inom utveckling i sen fas samt kommersialisering av produkter inom smärtbehandling och ortopedi. Det vore även önskvärt med en partner som har expertis inom relevanta patientsegment och som har erfarenhet av market access och dialog med betalare. Det kan vara både läkemedelsbolag och medicinteknikbolag.

Vilka styrkor anser du att Stayble Therapeutics bör lyfta fram i partnerdiskussioner?

– Stayble har ett program med visad klinisk säkerhet och effekt vid partneringtidpunkten. Bolaget har tagit fram en produkt som adresserar ett stort medicinskt behov i ett område där patienternas dagliga liv och arbetsförmåga påverkas avsevärt.

– Det är en enkel produkt med låg komplexitet och risk förknippat med tillverkningen samt en logisk vetenskaplig grund. Sammantaget tror vi att det kan vara ett attraktivt erbjudande för partners.

Hur har intresset för Stayble Therapeutics behandlingskoncept varit hittills bland potentiella partners vid exempelvis vetenskapliga konferenser och andra mötestillfällen?

– Vi har noterat ett brett intresse från potentiella partners inom båda pharma-och medtechsektorn. Stayble-teamet har pågående dialoger med flera potentiella globala och regionala partners. 

»Vi har noterat ett brett intresse från potentiella partners inom båda pharma-och medtechsektorn. Stayble-teamet har pågående dialoger med flera potentiella globala och regionala partners«

– Intresset har dessutom ökat i takt med att studiedata har presenterats. Det är tydligt att nästkommande data angående klinisk effekt från fas IIb-studien med STA363 är avgörande.

Kan du i korta drag beskriva hur partner-eller licensavtalet kan tänkas vara utformat?

– Det beror helt och hållet på partnern och vilken synergin som kan skapas med Stayble; det kan vara globala såväl som regionala avtal.

Kan du berätta lite om hur marknadslandskapet ser ut för Stayble Therapeutics?

– Det finns idag ingen annan behandling mot diskrelaterad ryggsmärta än smärtlindring och steloperation. Det finns ett par konkurrenter som också befinner sig i den kliniska fasen av utvecklingen. Vissa av dem har redan ingått avtal med globala pharma partners vilket visar på produktens potential.

»Det finns idag ingen annan behandling mot diskrelaterad ryggsmärta än smärtlindring och steloperation«

Slutligen, tror du att det finns en möjlighet att ni har funnit rätt partner inom en treårsperiod?

– Så fort vi har data från den pågående fas IIb-studien som visar på effekt, så kommer partners att vara mycket intresserade och vi förväntar oss att bolaget då kan hitta en partner och välja en väg framåt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev