Home Nyheter Sprint Bioscience stärker kassan med företrädesemission och konvertibel

Sprint Bioscience stärker kassan med företrädesemission och konvertibel

Sprint Bioscience stärker kassan med företrädesemission och konvertibel

30 juni, 2021

Huddingebaserade Sprint Bioscience meddelade under onsdagsmorgonen att man ämnar genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 65 Mkr för att finansiera existerande såväl som nya prekliniska utvecklingsprojekt. Inför emissionen har bolaget ingått avtal om ett konvertibellån om ytterligare 10 Mkr med en av bolagets större ägare. Via konvertibel och företrädesemissionen tillförs bolaget totalt 75 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade bolagets vd Erik Kinnman för att få veta mer.

Bioteknikbolaget Sprint Bioscience utvecklar en portfölj med läkemedelskandidater i första hand riktade mot behandling av cancer. Utvecklingens fokus ligger på den prekliniska fasen, med målet att nå tidig utlicensiering till partner som kan bekosta och driva dem till klinisk testning och sedan vidare mot marknad.

Portföljen består för närvarande av fem utvecklingsprojekt varav två är utlicensierade; PETRA01 som avser en PIP4K2-hämmare har licensierats till amerikanska HiberCell, samt NASH-projektet som är utlicensierat till sydkoreanska LG Chem. Sammanlagt har dessa ett avtalsvärde på 470 MUSD, i upfront- och milstolpebetalningar, och i tillägg till detta royaltybetalningar på försäljning.

Emitterar konvertibel och genomför emission

För att driva vidare arbetet med såväl existerande som nya utvecklingsprojekt ämnar Sprint genomföra en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 65 Mkr. Beslut om föreslagna emissionen kommer att tas vid en extra bolagsstämma den 19 juli. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 30 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs tio handelsdagar innan styrelsens beslut om villkoren 6 augusti, dock högst 7,5 kr per aktie.

Som bryggfinansiering inför företrädesemissionen har bolaget ingått avtal om ett konvertibellån om 10 Mkr upp från First Venture Sweden, som är en av de större ägarna i bolaget med en ägarandel på cirka 8 procent. Konvertiblerna har en månatlig ränta om 1 procent och konvertering är tänkt att ske i samband med emissionen. Hela beloppet konverteras då till nya aktier med samma teckningskurs som i emissionen, vilket innebär att kapitalanskaffningen i sin helhet uppgår till 75 Mkr.

Skalar upp verksamheten

Likviden från konvertiblerna och företrädesemissionen kommer enligt bolaget i huvudsak att gå till att driva vidare arbetet i de existerande utvecklingsprojekten. Bolaget kommer därutöver att göra en satsning på att skala upp verksamheten för att få fram nya projekt till utvecklingsportföljen.

Vd kommenterar

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

BioStock kontaktade Erik Kinnman, vd på Sprint Bioscience, för att få veta mer om kapitalanskaffningen och planerna framöver.

Först och främst, varför tecknar ni ett konvertibellån och föreslår en företrädesemission just nu?

– Styrelsen har som tidigare meddelats övervägt möjligheter att ytterligare stärka bolagets långsiktiga finansiering under den kommande tolvmånadersperioden, vilket i första hand bedömts kunna ske via existerande och kommande licensavtal och i andra hand via extern kapitalanskaffning. Det nu annonserade konvertibellånet och den föreslagna nyemissionen är viktiga komponenter i detta arbete.

– Vi har nu en stark projektportfölj med en mix av interna projekt och utlicensierade projekt. Våra projekt drivs internt tills det finns attraktiva läkemedelskandidater i preklinisk fas och därefter licensieras de ut till andra bolag som tar över alla kostnader för den fortsatta utvecklingen fram till ett marknadsgodkännande. För detta får vi betalt via upfronts, milstolpebetalningar och även royaltys om läkemedlet når marknaden. Vår modell genererar fler och fler avtal över tid vilket ökar potentialen för tilltagande intäktsströmmar. Redan de projekt vi har utlicensierade idag har ett samlat avtalsvärde på 470 MUSD plus royaltys.

– Avsikten med att stärka vår finansiella position nu är att skapa en långsiktighet som ger oss bästa möjliga förutsättningar att fortsätta addera fler avtal och projekt som tillsammans skapar en stor hävstång. En stark kassa ger samtidigt en trovärdighet och god förhandlingsposition vid partnerförhandlingar.

Hur kommer ni att använda kapitalinjektionen?

 Kapitalet från emissionen kommer dels att användas till att fortsätta utveckla våra interna projekt för att hela tiden öka deras attraktionskraft, och dels för att addera nya projekt till vår portfölj.

– Överlag ger kapitalet oss en stabilitet som gör att vi kan fokusera på att utveckla våra banbrytande läkemedelsprojekt och identifiera de partner som vi bedömer vara bäst skickade att ta dem vidare mot marknaden. Det är glädjande att First Venture som känner oss mycket väl ökar sin andel i bolaget genom nyemissionen av konvertibler.

– Vår nye ordförande Björn Sjöstrand, som har stor erfarenhet i branschen och ett starkt track-record, försvarar samtidigt sin andel i bolaget. Styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen har också förbundit sig att teckna sig i emissionen. Dessutom har vi mycket kunniga och erfarna garanter som säkerställer att emissionen blir fulltecknad.

Vad hoppas du att ni har uppnått inom de kommande tolv månaderna?

– Tillsammans med styrelsen har ledningen och organisationen satt som mål att stärka vår finansiella position, genomföra en eller flera utlicensieringar samt lägga till nya projekt till vår unika projektportfölj. Konvertibellånet och den föreslagna företrädesemissionen är viktiga steg i det arbetet – allt med det självklara syftet att i det längre perspektivet bygga aktieägarvärde.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev