Home Intervjuer PolarCool tar ett nytt grepp om behandling av hjärnskador

PolarCool tar ett nytt grepp om behandling av hjärnskador

PolarCool tar ett nytt grepp om behandling av hjärnskador

29 juni, 2021

Hjärnskakningar är vanligt förekommande i kontaktsporter, och idrottares karriärer förkortas alltför ofta på grund av dem. Det finns idag ingen behandling som bevisats fungera för den här typen skador, och detta avskräcker unga, lovande idrottare från att följa sin passion och utöva professionell sport. För att bryta detta mönster har det svenska medicinteknikbolaget PolarCool utvecklat PolarCap System, ett verktyg med potential att omdefiniera hur man behandlar hjärnskador inom idrotten. BioStock kontaktade bolagets vd, Erik Andersson, för att få veta mer om PolarCap System och hur det fungerar.

Den tävlingsanda och passion som finns hos idrottare inom kontaktsporter såsom ishockey, fotboll, rugby etc. gör att sporterna är mycket underhållande, men kan också leda till kollisioner som ofta medför kraftiga slag mot huvudet och allvarliga skador. När dessa skador påverkar hjärnans funktion kallas de hjärnskakningar, något som är en farlig verklighet för idrottare, oavsett om de är amatörer eller proffs.

En stor börda för idrottare

Det är svårt att uppskatta förekomsten av hjärnskakning då cirka 50 procent av fallen inte rapporteras, men enligt en studie från 2013 drabbas bara i USA nästan 4 miljoner idrottare av hjärnskakning varje år. Under det senaste decenniet har de fysiska, kognitiva och känslomässiga konsekvenser av hjärnskakning, både på kort och lång sikt, fått stor internationell uppmärksamhet, särskilt i sportvärlden. Media har lyft ett flertal berättelser om framstående idrottare som lider av biverkningar av långvarig hjärnskakning, t.ex. svår huvudvärk, illamående, känslighet för buller och ljus samt depression. Många av dessa idrottare riskerar långvarig frånvaro från sin sport och kan tvingas avsluta sin karriär mycket tidigare än vad de planerat.

Även om de flesta fall av sportrelaterade hjärnskakningar har begränsade konsekvenser för hälsan, kan de allvarligare konsekvenserna inkludera långvarig neuropsykologisk dysfunktion, demens senare i livet eller till och med död. Den ekonomiska bördan kan också vara betydande, eftersom långvarig frånvaro p.g.a. huvudtrauma inte bara påverkar individer och deras familjer utan också institutioner och försäkringsbolag som måste täcka sjukvårdskostnaderna.

PolarCool satsar på medicinsk kylteknik

Under det pågående EM i fotboll har huvudskador redan lett till rubriker, särskilt gällande bristen på omedelbar vård av de inblandade spelarna. Trots de senaste framstegen inom diagnostisering och hantering av hjärnskakning finns det idag ingen standardbehandling som kan minska hjärnskakningens fysiska och samhälleliga belastning.

I helgen rapporterade dock Aftonbladet att det svenska fotbollslandslaget kanske är bättre förberett för att hantera potentiella hjärnskakningar under spel jämfört med andra lag. Laget använder nämligen PolarCools PolarCap System, en medicinteknisk produkt baserad på principerna för medicinsk kylning – en metod som visat sig vara neuroskyddande vid flera indikationer inklusive traumatisk hjärnskada (TBI), plötsligt hjärtstopp och stroke.

Lundabaserade medicinteknikbolaget PolarCools vision är att hjälpa idrottare att känna sig tryggare när de utövar sin sport och minska deras oro över att behöva avsluta karriären i förtid på grund av hjärnskakningar.

Tidig nedkylning är avgörande för att bevara hjärnans funktion och för att förhindra långvarig kognitiv försämring. Med PolarCap ges möjligheten att i direkt anslutning till skada kyla ner hjärnan genom att använda icke-invasiv ytkylningsteknik. Produkten är enkel att använda, det går snabbt att applicera den och den ger högeffektiv kylning direkt efter skada. PolarCap beskrivs mer detaljerat i en video nedan.

Stark klinisk evidens för PolarCap

Den kliniska bevisningen för PolarCap fortsätter att stärkas. Den data som bolaget hittills har sammanställt visar att när man använder PolarCap på idrottare minskar både symtom och antalet frånvarodagar, det gäller inte minst långvarig frånvaro där man sett en minskning med drygt 70 procent.

Ytterligare evidens publicerades den här veckan, när en slutrapport från den 5-åriga kliniska studien som genomförts i samarbete med Svenska Hockeyligan, SHL, och med stöd av spelarförbundet, SICO. Rapporten visar en betydande minskning av andelen frånvarodagar från spel för spelare som har drabbats av hjärnskakning men fått omedelbar vård med PolarCap.

Vd berättar om bolagets vision

BioStock kontaktade bolagets vd Erik Andersson, som har egna erfarenheter av hjärnskakning från sin tid som ishockeyspelare i SHL för att prata om PolarCools vision.

Erik Andersson, skulle du kunna börja med att ge oss en kort sammanfattning av PolarCools historia och dess vision?

– PolarCool startades 2018 och är en avknoppning från medicinteknikbolaget BrainCool som påbörjade utvecklingen av PolarCap System redan 2015. Sedan dess har fokus legat på att bygga klinisk evidens för behandlingen parallellt med att färdigställa den slutgiltiga produkten. Idag har vi uppnått båda dessa mål och vi kan glädja oss åt den robusta kliniska positiva effekt som konstaterats under det nu 5 år långa samarbetet med SHL och spelarfacket SICO.

Kan du berätta lite om dig själv och hur du hamnade på PolarCool?

– Själv kommer jag från en lång idrottskarriär inom ishockey där jag, liksom i princip alla andra utövare, drabbades av hjärnskakningar. Tyvärr fick jag en för mycket vilket ledde till långvariga besvär och till slut en rekommendation från experter att inte fortsätta spela ishockey. Detta i kombination med min akademiska utbildning ledde mig hösten 2019 till PolarCool där jag efter noggrann research gällande den redan då övertygande vetenskapliga bakgrunden tyckte att detta var för intressant för att inte hoppa på. Dels för att försöka göra något åt de stora problemen inom ”min” sport hockey där alltför mycket kretsade kring just huvudskador, dels för idrotten i stort där jag ser betydande problem inom andra sporter, som exempelvis fotboll och handboll, något som på sikt är en fara för idrottandet.

Varför är det så få hjärnskakningar som rapporteras och vad får detta för konsekvenser?

– Tyvärr är bristen på kunskap inom detta område stort vilket leder till att spelare och i vissa fall även bedömande personal inte förstår att idrottaren drabbats av hjärnskakning. Följden blir att spelaren fortsätter spela och på så vis utsätter sig för stor risk då en ny smäll tätt inpå den första generellt sett innebär större risk för förvärrade skador med lång frånvaro som följd.

»Jag ser en stor potential för PolarCap System inom flertalet sporter såsom fotboll, amerikansk fotboll, rugby och även kampsport. Kort och gott i alla sporter där det förekommer hjärnskakningar. Förutom proffs, elit- och amatörklubbar ser jag också ett intressant segment inom colleges och universitet där sport ofta är en del av utbildningen« — Erik Andersson, vd PolarCool

Många professionella idrottare tvingas se sin karriär förkortas på grund av hjärnskakningar. Har PolarCool potential att vända den här trenden?

– Det är det vi hoppas på även om vi idag inte kan peka på vad långtidseffekterna av PolarCap System innebär. Men logiskt sett, i och med de betydande kliniska positiva effekter redan vid en behandling torde det vara sannolikt att det för en atlet blir än mer fördelaktigt att ta hand om samtliga smällar som hen drabbas av under en karriär. Något som i sin tur rimligtvis borde leda till möjligheten att vara aktiv längre. 

Väljer några tonåringar som vill utöva kontaksport bort dessa på grund av riskerna med hjärnskakning, som för närvarande inte har någon behandling?

– Säkert och det är lite det jag syftar på i mitt tidigare resonemang gällande den risk jag ser för idrottande i allmänhet. Jag har själv två idrottande barn där den ena spelar hockey och där har jag hört om barn vars föräldrar inte vill att hen ska spela hockey p.g.a. hjärnskakningar. Det gör mig ledsen då det sammantaget finns så många positiva effekter av idrottandet, inte minst gällande fysiskt och psykiskt välmående.

Erik Andersson, vd PolarCool

Hur vill PolarCap ändra på detta?

– Vår ambition är att genom att lindra effekterna av hjärnskakningar minska detta problem och fördelarna med idrott kommer att överväga nackdelarna. Detta kommer att leda till att fler vill idrotta vilket är gynnsamt för hela samhället.

Hur nöjd är du med det slutliga resultatet av den 5-åriga studien i samarbete med SHL och vilka är de övergripande följderna av resultatet?

– Det är väldigt glädjande att konstatera att evidensen försätter att stärkas och att även effekten gällande långtidsfrånvaro blivit statistiskt signifikant. En intressant nyhet i detta resultat är att denna effekt kan konstateras inte bara för frånvaro mer än 3 veckor, faktiskt på samtliga uppmätta tidpunkter (1v, 2v, 3v, 4v, 8v, och >100 dagar. Vidare har det i denna uppföljningsstudie kunnat konstateras en akut positiv effekt gällande symtomlindring vilket är till gagn för den skadade individen.

I helgen kom nyheten att PolarCap System används av det svenska fotbollslandslaget under EM. Vet du om laget har behövt använda produkten och vad deras erfarenheten har varit hittills?

– Jag har avsiktligt valt att inte störa landslaget under pågående EM men ser fram emot att prata med det medicinska teamet när väl mästerskapet är över. Jag hoppas så klart inte att någon spelare drabbas men om olyckan skulle vara framme känns det bra att veta att den spelaren kommer att bli behandlad.

Hur ser marknadspotentialen för PolarCap ut?

– Jag ser en stor potential för PolarCap System inom flertalet sporter såsom fotboll, amerikansk fotboll, rugby och även kampsport. Kort och gott i alla sporter där det förekommer hjärnskakningar. Förutom proffs, elit- och amatörklubbar ser jag också ett intressant segment inom colleges och universitet där sport ofta är en del av utbildningen.

Gällande PolarCool, hur ser bolagets finansiella status ut?

– Gällande den finansiella situationen genomförde vi förra året en företrädesemission som övertecknades till 408 procent vilket var väldigt glädjande och gav en stabil grund för företaget att stå på. Vi ser dock ett behov av att växa som organisation i och med kommande breddande av marknadsaktiviteter, inte minst i USA, något som kommer att kräva resurser.

Slutligen, vilka milstolpar kan vi se framemot från PolarCool under de kommande månaderna?

– Inom de kommande månader är min förhoppning av vi tack vare ny stärkt klinisk evidens för PolarCap System erhållit flertalet avtal både inom Sverige men också, genom våra agenter, i Europa. Jag hoppas också att processen mot ett marknadsgodkännande i USA gått framåt och att vi även har kunnat genomföra den planerade boxningsstudien inom ramen för bolagets SafeBrain-projekt finansierat tack vare EuroStars/Vinnova. Min ambition är också att vi lyckats stärka organisationen på marknadssidan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev