Home Nyheter Noteringsaktuella Emplicure vill förhindra missbruk

Noteringsaktuella Emplicure vill förhindra missbruk

Noteringsaktuella Emplicure vill förhindra missbruk

14 juni, 2021

Uppsalabaserade Emplicure utvecklar läkemedelskandidater där biokeramiska material kombineras med redan etablerade substanser, med målet att ta fram läkemedel med precis leverans av aktiv substans och som är svåra att missbruka. Huvudfokus ligger för närvarande på opioidläkemedel, som har många positiva egenskaper, men där missbruk är ett växande problem. Bolagets huvudkandidat förbereds just nu för kliniska studier och inför det steget genomför Emplicure en nyemission av units om cirka 39,8 Mkr samtidigt som bolagets aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market.

emplicure logo

Kronisk smärta är ett utbrett och växande samhällsproblem som leder till stora kostnader för såväl samhället som för den enskilda individen. En studie från 2016 visade att så många som 20 procent av samtliga vuxna i USA lider av kronisk smärta, varav 8 procent har så svåra smärtor att det väsentligt påverkar deras liv. Ett av de mest effektiva verktygen i behandlingen av kronisk smärta har länge varit opioider. På en marknad för behandling av kroniskt smärta som 2018 uppskattades till cirka 20 miljarder USD stod opioidläkemedel för ungefär 25 procent.

Missbruk ett växande problem

Baksidan av myntet är dock att opioider även är beroendeframkallande och att de missbrukas som berusningsmedel, vilket kan leda till andningsuppehåll, med i värsta fall dödlig utgång. I och med att de används som berusningsmedel är de dessutom mycket stöldbegärliga, då de stjäls för att missbrukas eller säljas vidare på den svarta marknaden.

I USA har missbruket av opioider lett till en samhällssituation som är så allvarlig att man numer benämner den som en opioidkris, där över 70 000 opioidrelaterade dödsfall registrerades i landet 2019. Även utanför USA är opioidmissbruk ett växande problem, om än på en lägre nivå. I Sverige dog 960 personer under 2016 som följd av opioidförgiftning, enligt en sammanställning av OECD.

Försvårar möjligheten att missbruka

Det är här läkemedelsutvecklaren Emplicure kommer in i bilden. Bolaget grundades 2014 med målet att utveckla läkemedel där etablerade substanser kombineras med biokeramiska material för att skapa en plattform för kontrollerad läkemedelsleverans och där manipulation av läkemedlen i syfte att missbruka den aktiva substansen försvåras väsentligt.

För en stor del av den nuvarande projektportföljen har bolaget kombinerat opioider med biokeramiska material i olika formuleringar för att ta fram smärtläkemedel med precis leverans av aktiv substans och som samtidigt kan reducera missbruksproblematiken. Utöver läkemedel mot smärta drivs även ett projekt för behandling av ADHD, en indikation som också har problem med missbruk.

»Potentialen för våra teknologier är stor och att motverka missbruk är bara en del av vad vi kan göra med våra biokeramiska plattformar. För alla läkemedel är det viktigt att de frisätter den aktiva substansen med rätt dos och med rätt duration. Det gäller oavsett om det ska ske med omedelbar frisättning eller med lägre och konstant frisättning över en längre tid.« – Torbjörn W. Larsson, vd för Emplicure.

Siktar på snabb väg till marknad

Då projekten baseras på redan kliniskt godkända substanser kan utvecklingen från idé till marknad gå snabbt, uppskattningsvis mellan 3 – 5 år, och resurseffektivt, jämfört med läkemedelskandidater som är baserade på nya aktiva substanser, vilket ofta tar uppemot 10 – 12 år.

Emplicures längst gångna projekt är Empli03, som är en transmukosal tablett där bolagets biokeramiska material kombinerats med opioiden buprenorfin för behandling av medelsvår till svår kronisk smärta. Just nu pågår formuleringsarbete inför GMP-produktion och planen är att inleda kliniska studier inom sex till nio månader.

Utöver tablettformuleringar har Emplicure även plåster och inhalationsprodukter i sin projektportfölj. Detta möjliggör att man kan erbjuda flera produkter med olika frisättningsprofiler, såväl snabba som långsamma.

Riktar sig även mot konsumentmarknaden

Via det helägda dotterbolaget Amplicon används de biokeramiska teknikplattformarna för utveckling av produkter mot konsumentmarknaden, för att skapa produkter som snabbare når marknad än de läkemedelsprodukter som är under utveckling. Just nu ligger fokus på tobaksfria nikotinprodukter där diskussioner förs med ett av de stora internationella tobaksbolagen om samutveckling och kommersialisering. Marknaden för oralt tobaksfritt nikotin uppgick under 2020 till cirka 2,3 miljarder USD och väntas växa med drygt 30 procent varje år fram till 2027.

»Beroende på hur vi bygger ihop biokeramerna och de aktiva substanserna kan vi ”skräddarsy” frisättningen till specifika behov. Detta ger oss i princip oändliga möjligheter att utveckla både läkemedel och konsumentprodukter för en rad olika applikationsområden.« – Torbjörn W. Larsson.

Starkt IP-skydd

Emplicures biokeramiska teknikplattformar patentskyddas på stora marknader runt om i världen, t.ex. EU, Kina, Japan och USA. Bolaget har patentansökningar i sen utvärderingsfas bland annat förångning av läkemedel, nikotin vilka vid godkännande utvidgar IP-skyddet för Emplicures biokeramiska plattformar för att även inkludera också dessa användningsområden.

Tar steget in mot klinik med nyemission

För att nu kunna ta steget till kliniska studier genomför bolaget en nyemission om totalt cirka 39,8 Mkr samtidigt som aktien upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Av den totala nettolikviden kommer 13,5 Mkr att användas för kvittning av konvertibellån. Återstående 22,9 Mkr är tänkt att användas enligt nedan:

  • Genomföra kliniska dokumentationsprogram för Empli03 – 40 procent
  • Utveckla organisation och infrastruktur för att bedriva klinisk utveckling – 20 procent
  • Affärsutveckling för samutveckling eller utlicensiering – 20 procent
  • Utveckling av Amplicon – 10 procent
  • Utveckling av projektportfölj – 10 procent

I nyemissionen ingår även teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande kan komma att generera ytterligare maximalt 56,8 Mkr, efter avdrag för emissionskostnader, där likviden i huvudsak är tänkt att användas för att ta ännu ett projekt till klinisk dokumentationsfas.

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Nasdaq First North Growth Market
UNITEMISSION Erbjudandet omfattar högst 9 600 000 units. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
PRE MONEY-VÄRDERING Cirka 45,5 Mkr.
TECKNINGSKURS 4,15 kr per unit.
TECKNINGSPERIOD 7 juni – 17 juni 2021.
FÖRSTA HANDELSDAG Preliminärt den 24 juni 2021.
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTION De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO1 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Emplicure till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset i Emplicures aktie från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022.
TECKNINGSÅTAGANDEN OCH KVITTNING AV KONVERTIBELLÅN Emissionen omfattas av teckningsåtaganden om cirka 18,4 Mkr, motsvarande cirka 46,1 procent av emissionen. Vidare kommer ett konvertibellån, tillsammans med upplupen ränta, om cirka 13,5 Mkr, motsvarande 33,9 procent av emissionen, att kvittas. Sammanlagt omfattar teckningsåtaganden samt kvittning av konvertibellån 80 procent av emissionen.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Mangold Fondkommission
Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev