Home Nyheter Modus Therapeutics vd om den nya strategin och noteringen

Modus Therapeutics vd om den nya strategin och noteringen

Modus Therapeutics vd om den nya strategin och noteringen

28 juni, 2021

Varje år beräknas över 11 miljoner människor världen över dö av sepsis eller septisk chock, tidigare kallat blodförgiftning. Trots det höga dödstalet finns det ännu ingen effektiv behandling för tillståndet. Nu har det Stockholmsbaserade bioteknikbolaget Modus Therapeutics antagit utmaningen att utveckla en effektiv behandling för systemiska inflammationer – där sepsis och septisk chock ingår. BioStock pratade med vd John Öhd om planerna för utvecklingsarbetet och den kommande marknadsnoteringen av bolaget.

I fokus för Modus Therapeutics arbete med att utveckla en effektiv behandling för sepsis och septisk chock står läkemedelskandidaten sevuparin, en polysackarid, utan blodförtunnande egenskaper, som potentiellt kan skydda blodkärlen från systemisk inflammation. Bolaget har redan prekliniska data som visar på att sevuparin avsevärt kan mildra effekterna av tillståndet. Vidare har sevuparin uppvisat hög säkerhet i försök med patienter och friska försökspersoner inom ramarna för tidigare projekt.

Genom notering på Nasdaq First North Growth Market avser bolaget att ta in drygt 33 Mkr för att inleda kliniska  studier runt årsskiftet 2021/2022.

Stort behov av nya läkemedel

Sepsis uppstår då immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen, som exempelvis en urinvägsinfektion, halsfluss eller lunginflammation. Vid tillståndet utsöndras aktiva ämnen i blodet som kan bli giftiga för kroppen och få blodkärlen att läcka vilket till slut kan leda till bristande funktion i vitala organ. Om behandling inte sätts in i tid kan följden bli akut organsvikt och svåra vävnadsskador. Utan adekvat behandling kan sepsis på kort tid utvecklas från en vanlig infektion till att bli livshotande.

Den allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över och det finns idag inga effektiva specifikt godkända behandlingar för att bemöta tillståndet.

Ny strategi kan förbättra livet för miljontals

Med en ny strategi satsar nu Modus Therapeutics på att utveckla sevuparin till en effektiv behandling för sepsis och septisk chock. Till grund för bolaget ligger över 20 års forskning, ett erfaret management team samt ett världsomspännande patent för läkemedelskandidaten som sträcker sig till minst år 2032.

»Det är viktigt att komma vidare i utvecklingen av en effektiv läkemedelsbehandling mot sepsis och septisk chock. Genom vår polysackarid, sevuparin, har Modus nu chansen att utveckla en behandling mot sepsis, som kan innebära en möjlighet att förbättra livet för sepsispatienter världen över.« — John Öhd, vd Modus Therapeutics.

Sevuparin har potential att förbättra situationen för sepsispatienter och därigenom skulle även sjukvården kunna besparas stora kostnader. År 2019 uppgick vårdkostnaderna för sepsispatienter i USA till 22 miljarder dollar, en kostnad som en effektiv behandling skulle kunna reducera.

På uppdrag av Modus Therapeutics uppskattade den internationella life science-konsulten Xplico marknadspotentialen för sevuparin till hela 1,5 miljarder USD på de sju ledande läkemedelsmarknaderna i världen förutsatt en marknadsandel på 25 procent.

Vd kommentar

Med anledning av den kommande planerade noteringen och emissionen har BioStock pratat med Modus Therapeutics vd John Öhd för att få veta mer om sevuparin och planerna för framtiden.

John, skulle du kunna inleda med att berätta lite om din bakgrund och vägen till den roll du har idag?

John Öhd, vd Modus Therapeutics

– Jag är forskare och läkare i grunden med en avhandling i experimentell patologi från Lunds Universitet samt post doc och klinisk träning vid Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset. Jag började arbeta med klinisk läkemedelsforskning inom industrin 2007 och har fortsatt arbeta med det sedan dess i olika medicinska ledarroller på bolag som AstraZeneca, Shire och Medivir innan jag kom till Modus.

Modus Therapeutics har många års forskning i ryggen, hur skulle du i korta ordalag beskriva vad ni gör? 

Vi utvecklar den kliniska användningen av vår patenterade substans sevuparin. Sevuparin är en unik heparinliknande molekyl som modifierats för att markant minska den blodförtunnande effekten. Det är nog inte allmänt känt att heparinliknande molekyler har viktiga funktioner i kroppen och därigenom har potential att göra nytta vid ett flertal kliniska tillstånd förutsatt att inte blödningsrisken är kvar. Ett sådant område är sepsis och septisk chock som Modus fokuserar på.

Ni har nyligen kommunicerat en ny strategi för er läkemedelskandidat sevuparin. Kan du berätta mer kring era framsteg och den data ni har genererat som grund för detta?

– Absolut, Modus historik är nära knuten till akademiska samarbetsprojekt, och i ett av dessa tillsammans med Professor Lennart Lindbom och hans grupp kunde vi se att sevuparin tydligt motverkade skadeeffekter av systemisk inflammation. I både levande möss och i mänskliga celler kunde vi se att sevuparin hindrade negativ påverkan av vita blodkroppar på kärlens insida eller endotelet som det också kallas. Resultatet av den här skyddseffekten kunde ses t.ex. genom att svullnaden i lungorna på möss avtog och att lager av mänskliga endotelceller klarade sig bättre under inverkan av sevuparin.

Redan runt årsskiftet 2021/2022 planerar ni att gå in i klinik med sevuparin. Hur kommer studien att läggas upp?

– Vi planerar först att studera effekterna av flera doser sevuparin i friska frivilliga som har fått en konstgjord sepsis kan man säga, eller ”LPS-challenge” som det också kallas. Försökspersoner får en liten mängd bakteriegift injicerad vilket ger en övergående reaktion som liknar sepsis. Det här ger oss väldigt goda möjligheter att studera och mäta effekterna av olika doser sevuparin på de framkallade symptomen så att dessa erfarenheter kan gå in i den påföljande patientstudien som är planerad till senare i 2022.

Vilka indikationer har ni fått på att sevuparin har möjlighet att adressera andra former av systemisk inflammation?

– Det har att göra med att delvis överlappande molekylära komponenter är inblandade i systemisk inflammation även om de utlösande orsakerna skiljer sig. Vår och andras forskning har observerat att sevuparin och andra heparinoider minskar effekten av flera olika komponenter och företeelser som tex det heparinbindande proteinet ”HBP”, delar av vita blodkroppars kärnor, HMGB1 och förlusten av det skyddande lagret på insidan av kärl som kallas glykokalyx som alla visat sig inblandade inte bara i septisk inflammation utan även i systemisk inflammation av annan typ. Det här gör det intressant att i framtiden utforska sevuparinets effekter vid systemisk inflammation bortom sepsis som en breddning av indikationsunderlaget.

Vad är det som skiljer sevuparin från andra behandlingar av sepsis?

– Den främsta skillnaden är att sevuparin inte adresserar ett enda target eller ett enda organ. Den effekt vi sett i vår prekliniska forskning indikerar dels att ett antal olika komponenter från vita blodkroppar binds och hämmas av sevuparin samt att denna effekt är relevant för att skydda från skadeverkningar på kärlbädden vilken är gemensam för hela kroppen snarare än en del av den.

I juni kommer ni att genomföra en nyemission på drygt 33 Mkr inför er notering på Nasdaq First North Market, vad är motivet till detta?

– Motivet är just att möjliggöra start av den första kliniska studien som jag beskrev tidigare samt att förbereda den påföljande patientstudien.

Vad ska kapitalet användas till?

– Av den initiala likviden beräknas 50 procent fördelas till LPS-challenge studien, 14 procent till förberedelse av den påföljande fas II studien i patienter med sepsis och 36 procent till driftskostnader.

Slutligen, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Modus Therapeutics?

– Sepsis/septisk chock är tillstånd som trots sin vanlighet fortfarande utgör ett mycket allvarligt medicinskt problem världen över. En framgångsrik behandling skulle alltså ha möjligheten att påtagligt kunna förändra situationen till det bättre för ett stort antal patienter, bespara sjukvård och samhälle från en del av de stora kostnader som sepsis ger upphov till och även erbjuda en investering i en läkemedelskandidat som har blockbuster-potential. Sevuparin har redan en väletablerad säkerhetsprofil i människa och nödvändig toxikologi är på plats för att snabbt påbörja fas II. Detta sammantaget gör att jag ser en spännande utvecklingsresa framför oss och jag uppmanar investerare där ute att ansluta sig till Modus kamp mot sepsis.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev