Home Nyheter Karolinska Developments vd kommenterar senaste tidens nyhetsflöde

Karolinska Developments vd kommenterar senaste tidens nyhetsflöde

Karolinska Developments vd kommenterar senaste tidens nyhetsflöde

24 juni, 2021

Karolinska Development och dess portföljbolag har genomgått ett intensivt första halvår med flera spännande nyheter. Bland nyheterna kan nämnas att Karolinska Development förvärvat cirka 21 procent av aktierna i AnaCardio och ökat det bokförda värdet av innehavet i Dilafor. Ytterligare har man annonserat att Modus Therapeutics ska lista sig på Nasdaq First North Growth Market och att Promimic nu undersöker samma möjlighet. Därtill har Aprea Therapeutics rapporterat om positiva resultat i en pågående klinisk fas I/II studie.

Karolinska Development (KD) är ett svenskt investmentbolag inom life science vars strategi är att investera i bolag som kan göra skillnad i patienters liv och samtidigt ge en attraktiv avkastning för aktieägarna.

Genom att bistå bolagen med kunniga managementteam och rådgivare samt finansiering genom syndikering med internationella investerare specialiserade inom sektorn vill KD säkra att bolagen får de bästa möjligheterna till framgång. Investeringarna från KD sker direkt, indirekt via joint venture-bolaget KDev Investments, som man äger tillsammans med brittiska Rosetta Capital, eller via en kombination av båda formerna.

Våren har varit fylld av flera positiva händelser för bolaget.

KD expanderar portföljen med AnaCardio

Ett nytt tillskott i bolagsportföljen är AnaCardio, som utvecklar läkemedel för behandling av hjärtsvikt, vars projekt nu bedöms vara redo för kliniska studier. Projektet bygger på ett nytt koncept för att behandla hjärtsvikt utvecklat av Lars Lund, professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer.

Enligt uppgifter från KD som bygger på en analys av GlobalData har hjärtsviktsområdet ett stort behov av nya läkemedel och marknaden för läkemedelsbehandlingar förväntas växa till drygt 22 miljarder USD år 2028.

Värderingen av Dilafor skrivs upp

I mitten av juni offentliggjorde KD att de kommer att öka det bokförda värdet av innehavet i Stockholmsbaserade Dilafor. Beslutet baseras på en extern värdering, utförd på uppdrag av KD, som gjordes efter att Dilafor presenterat positiva resultat i en fas IIb-klinisk studie med läkemedelskandidaten tafoxiparin.

Dilafor utvecklar produkter för att minimera risken för utdraget förlossningsarbete, den främsta orsaken till akuta kejsarsnitt samt andra allvarliga komplikationer i samband med förlossningar. Avsikten är nu att förlänga fas IIb-studien så effekten kan dokumenteras även vid lägre doser än de som studerats hittills.

Uppskrivningen av bolaget baseras på en riskjusterad värdering vilket resulterar i en ökning om cirka 450 Mkr av det bokförda värdet på innehavet. Totalt ger detta ger en positiv effekt om cirka 250 Mkr på KD:s resultat för andra kvartalet 2021, motsvararande cirka 1,42 kr per aktie. Läs mer.

Modus Therapeutics går mot notering

Modus Therapeutics som också ingår i KD:s portfölj delar ett gemensamt vetenskapligt ursprung med Dilafor då båda utvecklar läkemedel baserade på modifierade icke-blodförtunnande polysackarider. Ägandet i de båda bolagen utgör en långsiktig satsning av KD inom detta område. Dilafors positiva resultat från ovannämnda fas II-studie visar på potentialen för modifierade polysackarider bortom blodförtunning. Det här sammanhanget ger ökat fokus på möjligheterna för Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin i behandlingen av sepsis och septisk chock och de kliniska studier man avser genomföra.

Runt årsskiftet 2021/22 förväntas Modus kunna inleda de kliniska studierna, med finansiering från den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Anmälningsperioden i emissionen är planerad att inledas redan den 29 juni 2021. Läs mer.

Positiva studieresultat för Aprea Therapeutics

Glädjande studieresultat har även konstaterats för portföljbolaget Aprea Therapeutics, noterat på Nasdaq Global Select Market i USA. Förra tisdagen meddelade nämligen bolaget positiva resultat från sin pågående fas I/II studie med kandidaten eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin i patienter med svårbehandlad cancer, akut myeloisk leukemi (AML).

Läkemedelskandidaten verkar mot det tumörhämmande proteinet p53. Mutationer i p53-genen förekommer i cirka hälften av alla humana tumörer och resulterar i dålig sjukdomsöverlevnad. Eprenetapopt har visat förmåga att återaktivera p53-proteinet, vilket leder till celldöd i många cancertumörer och därmed förbättrad överlevnad.

Resultaten från studien är i linje med data från tidigare försök och visar på att behandlingen uppnått studiens förutbestämda primära effektmått, en fullständig remission, i 37 procent av patienter med TP53-muterad AML. Läs mer.

Under hösten räknar bolaget även med att få resultat från ytterligare två studier där läkemedelskandidaten studerats vid behandling av Non-Hodgkins lymfom (NHL) samt vid post-transplantation av benmärg i patienter med AML.

Promimic har planer på notering

KD:s portföljblag Promimic utvecklar en ytteknologi för implantat med syfte att stärka fästet av implantat i benvävnad och därmed underlätta läkningsprocessen. Med en etablerad säljverksamhet i USA, som innefattar ett flertal partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering, vill nu bolaget accelerera sina satsningar och har därför börjat se över möjligheten att lista sina aktier på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer.

Bolagets nanometertunna teknologi, HAnano Surface, har utvärderats både in vitro och in vivo och resultaten visar att minskad läkningstid för implantat som fästs i ben.

Implantatindustrin är en stor och växande marknad med höga vinstmarginaler och bolaget fokuserar därför på att tillhandahålla ytbeläggningar för dentala och ortopediska implantat, två områden med en sammanlagd uppskattad marknadspotential om 600 – 800 MUSD per år.

KD investerar i framtidens välfärd

Vid investeringar i innovativa life science-bolag krävs god branschkunskap och för att satsningarna ska bli lönsamma behöver man också ofta sprida riskerna mellan olika bolag. KD besitter en gedigen erfarenhet av att bedöma potentialen i life science bolag samt utvärdera riskerna vid investeringar.

Medarbetarna har omfattande erfarenhet av forskning, utveckling, finansiering och kommersialisering av läkemedels- och medicintekniska projekt. Samlat skapar det goda förutsättningar att välja attraktiva investeringsobjekt, följa upp portföljbolagens utveckling, samt att säkerställa att de har rätt kompetens både för att driva projekten framåt och för att hitta exitmöjligheter i form av licensaffärer, avyttringar eller marknadsintroduktioner.

Portföljen utgörs i dagsläget av totalt 11 bolag och i slutet av mars 2021 uppgick dess totala verkliga värde till 931,8 Mkr. Bolagen AnaCardio, Dilafor, Modus Therapeutics, Aprea Therapeutics och Promimic ägs av KDev Investments vars ägarandel uppgår till respektive cirka 21 procent, cirka 30 procent, 33 procent, cirka 8,4 procent och cirka 20 procent. I Modus Therapeutics har KD dessutom ett direktägande som uppgår till 38 procent.

Vd kommenterar

KD:s positiva nyhetsflöde har lett till ett markant kurslyft för aktien, sedan årsskiftet har den stigit med ca 75 procent. Att notera är även att omsättningen i aktien har ökat betydligt under våren, vilket tyder på ett större intresse från investerare.

Biostock träffade KD:s vd Viktor Drvota för att få en djupare inblick i orsakerna till detta och höra hans tankar om portföljen.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Var står KD idag och hur är ni rustade för framtiden?

– KD:s finansiella position är idag helt annorlunda än jämfört med för två år sedan. Då lade vi ner ett omfattande arbete på att kvitta ett konvertibellån om 460 Mkr mot nya aktier i KD.

– Vidare innebär uppskrivningen av värdet i Dilafor att vi har kommit över tröskelvärdet i ”vattenfallsstrukturen” i Kdev Investments som innebär att de första 230 Mkr tillfaller delägaren Rosetta Capital. Med det högre portföljvärdet kommer nu även KD att kunna ta del av det framtida värdeskapandet i KDev Investments.

– Det är en spännande utveckling som sker just nu. Vi har tagit många av våra portföljbolag till börsen och till fas II studier. Vi har även realiserat värden i vår portfölj och gjort nyinvesteringar i AnaCardio och Svenska Vaccinfabriken, aktiviteter som vi ser som en startsignal för en fortsatt gynnsam utveckling av vår portfölj.

Hur arbetar ni för att hitta och välja ut nästa bolag?

– Med den erfarenhet och expertkunskap som finns i teamet och KD:s starka nätverk, både på forskningssidan och på investeringssidan, kan vi utvärdera nya projekt. Kriterierna för en lämplig investering inom läkemedelsutveckling är bl.a. att bolaget ska nå klinisk fas inom 2-3 år och inom 4 år nå avtal/exit.

– För portföljbolagen tillhandahåller KD struktur och expertis som i förlängningen innebär en exitplan. Prioritetsordning vid exit är: sälja, marknadsnotering och eller licensavtal. Bolag inom digital hälsa/medtech måste dock ha en produkt och betalande kunder d.v.s. det finns ett omsättningskrav innan vi beslutar om investering.

Beskriv gärna hur KDs team ser ut?

– Vårt team har detaljkunskap inom life science-området från forskning och läkemedelsindustrin. Tillsammans har vi en bred erfarenhet från riskkapitalbranschen, en lång rad investeringar, signifikanta kapitalanskaffningar, bolagsförsäljningar samt börsnoteringar.

– Under 2020 anslöt sig både vår CSO John Öhd, med en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och vår chefsjurist och vice vd Johan Dighed som har expertis inom finansiering och djup juridisk kunskap till vårt team. Dessutom har vi under innevarande år förstärkt teamet med ytterligare medarbetare. Vår nya finanschef och investment director Per Aniansson har erfarenhet från medtech-området och lång erfarenhet av investeringar. Själv har jag, som vd, omfattande erfarenhet från riskkapitalbranschen med inriktning mot life-science. Vi undersöker även möjligheten att utvidga teamet för att ytterligare förstärka vårt goda utgångsläge.

Ni gjorde nyligen en investering i AnaCardio, vad talar för att just de kommer att lyckas att nå marknaden med sitt läkemedel för behandling av hjärtsvikt? 

– AnaCardio är ett nytt projekt där vi har gjort en spännande investering men på grund av affärskritiska skäl kan jag just för tillfället inte gå in på detaljer men ni kan se fram emot en rad nyheter om bolagets projekt framöver.

– Jag kan bara betona att det starka nätverket vi har med Karolinska Institutet och många andra innovationsintensiva forskningsgrupper har gjort att vi kan göra investeringar som den i AnaCardio och Svenska Vaccinfabriken.

Avslutningsvis, vad ser du mest fram emot inför hösten?

– Först ser jag fram emot noteringen av Modus Therapeutics nu i sommar och under hösten förhoppningsvis även notering av Umecrine Cognition och Promimic. Dessutom väntar jag spänt på resultat från de pågående  kombinationsstudierna med Aprea Therapeutics läkemedelskandidat eprenetapopt som förväntas ge resultat angående remissionstiden i två indikationer, NHL samt post-transplantation av benmärg i patienter med AML.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev