Home Nyheter Idogens vd om World Transplant Day och IDO T mot organavstötning

Idogens vd om World Transplant Day och IDO T mot organavstötning

Idogens vd om World Transplant Day och IDO T mot organavstötning

4 juni, 2021

Söndagen den 6 juni är inte bara Sveriges nationaldag utan även World Transplant Day, en dag för att uppmärksamma alla som lever med transplanterade organ eller väntar på organtransplantation. Även cellterapibolaget Idogen uppmärksammar denna dag. Bolaget är verksamma inom området med en cellterapi under utveckling, IDO T, med avsikt att förhindra organavstötning vid njurtransplantation. I en intervju med BioStock berättar Idogens vd Anders Karlsson om fördelarna med IDO T och varför World Transplant Day är en viktig dag.

World Transplant Day äger rum den 6 juni varje år och är en påminnelse om att det finns tusentals människor världen över som lever tack vare organtransplantation. Idag transplanterar man framför allt njurar, lever, hjärta, lungor och pankreas (bukspottskörtel), men det förekommer även transplantationer av andra organ. Patienterna som transplanteras erbjuds ett liv med klart förbättrad livskvalitet. De går från att vara svårt sjuka och ha funktionsnedsättande symptom till att efter transplantationen kunna leva ett fullt normalt liv med återställd livskvalitet.

Kroppens normala reaktion vid en organtransplantation är att immunförsvaret verkar för att stöta bort (rejektera) det främmande organet. För att förhindra detta behandlas patienterna med immunsuppressiva läkemedel som dämpar immunförsvarets förmåga att stöta bort organet, samtidigt som de olyckligtvis också medför oönskade bieffekter för patienten.

Livslång immunhämmande behandling  

Patienter med transplanterade organ måste ta immunsuppressiva läkemedel livet ut för att minska risken för organavstötning. Behandlingen, som ofta är en kombination av flera olika läkemedel, sänker olyckligtvis som en bieffekt också kroppens naturliga immunförsvar vilket ökar risken för svåra infektioner och olika former av cancer.

Idogens vd Anders Karlsson menar att man så långt som möjligt vill ha ett högt skydd mot rejektion, men samtidigt hålla så låg risk för allvarliga biverkningar som möjligt. Vidare berättar han att immunsuppressiva läkemedel kan ha direkt negativa (nefro-toxiska) effekter på transplanterade njurar och dess förmåga att fungera under en lång tid, och att det kan vara ytterligare en anledning till att hålla läkemedelsdoserna så låga som möjligt.

IDO T – förebyggande behandling som förhindrar organavstötning

I projektet IDO T utvecklar Idogen en förebyggande cellterapi med förhoppningen om att förhindra organavstötning och samtidigt minska behovet av den livslånga immunsuppressiva behandlingen. Avsikten med IDO T är att ”utbilda” immunsystemet i att känna igen det transplanterade organet och på så sätt undvika att kroppens försvarsmekanism attackerar det främmande organet.

Tanken är att patienten ska behandlas förebyggande innan man genomför transplantationen för att bygga upp en tolerans. Förhoppningen är att patienten då kan behandlas med lägre doser av immunsuppressiva läkemedel eller i bästa fall klara sig helt utan den immunhämmande behandlingen.

Njurtransplantation i fokus

Behandlingar som skapar immuntolerans som IDO T och Idogens övriga projekt gör kallas tolerogena behandlingar. I projektet IDO T har Idogen valt att initialt rikta in sig på njurtransplantationer, den vanligast förekommande transplantationen. Globalt genomförs cirka 90 000 njurtransplantationer per år och antalet ökar för varje år.

I Sverige transplanteras mellan 400 – 500 njurar per år, alltså mer än en transplantation per dag. En tredjedel av njurtransplantationerna sker med hjälp av en levande donator, oftast nära anhörig. Det är initialt denna patientgrupp som Idogen kommer fokusera på.

Anders Karlsson, vd Idogen

Idogens vd om World Transplant Day och IDO T

BioStock kontaktade Anders Karlsson, Idogens vd, för att få veta mer om bolagets tolerogena cellterapi mot organavstötning samt för att höra hans tankar kring World Transplant Day.

Varför är det viktigt att World Transplant Day och andra initiativ inom området uppmärksammas?

– En stor del av de patienter som idag skulle kunna behandlas med ett transplanterat organ får tyvärr inte någon möjlighet till detta. Orsakerna är flera, men den vanligaste orsaken är brist på tillgängliga organ. Väntelistan är lång, för många patienter upp till flera år, och ungefär en patient per vecka dör i väntan på en livsräddande transplantation. En ökad kännedom i samhället om den här problematiken och värdet av att donera organ skulle förmodligen förbättra denna situation.

Hur kommer de patienter som transplanteras med en njure gynnas av er behandling IDO T?  

– Vi utvecklar en behandling som baseras på den transplanterade patientens egna celler, en så kallad autolog tolerogen cellterapi, med avsikt att skapa tolerans för det främmande organet från en donator. Målsättningen är då att kunna minska doserna av immunsuppressiv behandling eller kanske t o m helt ta bort den kraftfulla medicin som dämpar immunförsvarets oönskade attack som kan leda till rejektion av det främmande organet. Tanken är då att man samtidigt minskar risken för oönskade biverkningar såsom svåra infektioner, cancer och skadlig effekt på den nya transplanterade njuren. 

»Vi utvecklar en behandling som baseras på den transplanterade patientens egna celler«

Kan du berätta lite mer om hur toleransen skapas – alltså hur processen ser ut för att ”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras?

– Vi använder celler från patientens eget blod som vi behandlar med utvalda celler från donatorn. Tanken är att behandla patienten profylaktiskt med denna cellterapi innan man genomför transplantationen för att ”förbereda” immunsystemet inför transplantationen. Avsikten är då att mildra immunförsvarets respons på det främmande organet.

»Avsikten är att mildra immunförsvarets respons på det främmande organet.«

– IDO T är utvecklas inledningsvis för de fall där man använder sig av en anhörig donator och vid njurtransplantation, där man donerar en av sina två fungerande njurar. Man kan då förbereda ingreppet i god tid innan genomförandet och också välja ett tillfälle som är optimalt för såväl donator som mottagare.

Finns det några andra bolag som utvecklar behandlingar mot organavstötning baserat på liknande koncept som Idogen?

– Det finns en del pågående projekt vad gäller cellterapi och transplantation, men dessa alternativ finns inte för kliniskt bruk ännu. Vi har en teknologi för vilken vi ansökt om patent. I det fall den godkänns kommer bolaget erhålla en marknadsexklusivitet till 2040. Vi tror mycket på den teknologi som vi nu utvecklar och hoppas att de data som genereras skall kunna visa att vår produkt kan ge en stor patientnytta inom organtransplantation.

Du nämnde den bristfälliga tillgången på donerade organ och att många som står på väntelistan för en transplantation avlider innan man hunnit erbjudas ett organ. Vill du berätta mer om hur man kan motverka detta problem?

 – Jag tycker att man skall använda World Transplant Day till att göra en insats för organdonation. Diskutera med vänner och anhöriga och slå ett extra slag för att redan idag ta ställning till organdonation. Det är till stor hjälp att anhöriga vet hur du ställer dig till att hjälpa en svårt sjuk medmänniska. Att som nästa steg därefter registrera sig som donator gör då processen betydligt enklare för dina närmaste om i det fall olyckan är framme.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev