Home Nyheter AlphaHelix vd om förvärvet av CyberGene

AlphaHelix vd om förvärvet av CyberGene

AlphaHelix vd om förvärvet av CyberGene

4 juni, 2021

Den 25:e maj genomförde AlphaHelix en riktad nyemission om totalt cirka 13,7 Mkr före emissionskostnader till externa professionella investerare samt ägare i Cybergene, i syfte att finansiera förvärvet av samtliga aktier i diagnostikbolaget CyberGene för 12 Mkr. Resterande del av likviden från den riktade nyemissionen avses att användas för integrering av CyberGene. BioStock kontaktade AlphaHelix vd Mikael Havsjö för att få veta mer om vilka synergieffekter han ser i affären, samt hur planerna ser ut för de kommande åren.

AlphaHelix Molecular Diagnostics affärsidé är att förse forsknings- och diagnostikmarknaden med snabba, känsliga och användarvänliga system för analys av genetiska molekyler.

Bolagets patenterade teknologi, s.k superkonvektion, möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare än annan teknologi på marknaden med bibehållen känslighet.

Den operativa verksamheten bedrivs i de två dotterbolagen AlphaHelix Technologies, som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer, samt Techtum Lab som säljer utrustning och förbrukning för PCR/QPCR, klinisk diagnostik samt vätskehantering och biobanklagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

Vd kommenterar förvärvet av CyberGene

CyberGene är ett bolag som utvecklar och säljer diagnostiska kit för invasiv fosterdiagnostik, manlig infertilitet och genetiskt betingade missfall. Bolaget bedriver försäljning både genom distributörer i 21 länder och via direktförsäljning i Norden, Lettland, Tyskland, Ungern och Indien. Bolagets största enskilda användare är idag Karolinska universitetssjukhuset.

BioStock kontaktade AlphaHelix vd Mikael Havsjö för att få veta mer om förvärvet av CyberGene, samt hur hans visioner för koncernen ser ut på lite längre sikt.

– AlphaHelix Molecular Diagnostics registrerades redan 1998 men det var först i samband med ett omvänt förvärv 2011 som nuvarande huvudägare Labkompaniet i Sverige AB, ägare av Techtum där jag och SO Ulrica Karlsson, kom in i bilden. Primärt så var det bolagets PCR-patent som intresserade oss samt att vi såg en potential för ett nytt diagnostiskt koncept. AlphaHelix var i detta skede belastade med mycket höga kostnader och i princip obefintlig omsättning.

Alphahelix PCR/QPCR-robot Rob
Rob – Alphahelix PCR/QPCR-robot

– En första åtgärd var därför att sanera ekonomin med hjälp av Labkompaniet, samt expandera AlphaHelix produktportfölj med två produkter. Techtum hade tidigare utvecklat BugScreener för MRSA-screening som fördes över till dotterbolaget AlphaHelix Technologies samt att vi startade utvecklingen av Rob, en PCR/QPCR robot, tillsammans med Addcare, Kina.

– Under 2019 föddes planer om en strategisk aktieförsäljning från Labkompaniet, samtidigt som nya mål och strategier för de ingående bolagen initierades av huvudägarna. Under maj 2020 sålde Labkompaniet 25 procent av sitt innehav samtidigt som jag gick in som VD och en ny styrelse tillsattes. Det var i denna brytpunkt som vi kunde se att förändringsarbetet började bära frukt.

– Under 2020 ökade omsättningen med 40 procent och under Q1 i år har vi skruvat upp takten med ytterligare högre omsättning. Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att se att de åtgärder vi har vidtagit har gett effekt och målbilden är nu att bygga vidare med detta momentum i ryggen.

Köpet av CyberGene innebär att ni adderar ett nytt affärsområde. Hur kompletterar era tre bolag varandra och vilka är de mest konkreta synergieffekterna du ser med att inkorporera CyberGene i AlphaHelix-koncernen?

– AlphaHelix Technologies behöver CyberGene för utveckling av sina egna produkter. Det gäller framförallt vårt MRSA-screeningsystem BugScreener som under många år varit den viktigaste produkten i koncernen. Tack vare CyberGenes ISO-plattform kan vi nu CE IVD-certifiera BugScreener för MRSA samt ett större antal patogener, vilket ökar marknaden markant.

– Naturligtvis så bidrar AlphaHelix Technologies distributörer till att öka antalet försäljningskanaler för CyberGene, liksom vice versa. Techtum Lab förstärker å sin sida marknadsinsatsen på den nordiska marknaden genom att agera distributör för CyberGene.

CyberGene besitter en ISO13485 som möjliggör för dem att certifiera in vitro diagnostikprodukter. Hur påverkar detta era möjligheter att öka omsättningen inom detta segment när certifiering av in vitro diagnostik blir lag i maj 2022?

– Idag är användningen av egentillverkade kit, s.k. ”home brews”, mycket vanligt. De måste ersättas i maj 2022, vilket kommer leda till en signifikant ökad marknadsstorlek. Vidare så blir förstföderskor allt äldre över hela världen, vilket ökar risken för den typ av sjukdomar som CyberGene detekterar.

– Dessutom ser vi även möjligheter att ett flertal produkter inom andra segment inte certifieras av olika skäl och där är jag övertygad om att vi säkert kommer att hitta intressanta produkter. Vi ser också goda möjligheter att kommersialisera Cybergenes ”know-how” till bolag som av olika skäl inte förmår att certifiera sina produkter på egen hand, trots att de har den ISO plattform som krävs idag.

Förvärvet finansierades av en riktad emission, varför valde ni denna finansieringsmodell?

– Syftet med den riktade nyemissionen, och anledningen att aktieägarnas företrädesrätt har frångåtts, är att möjliggöra förvärvet, vilket styrelsen i AlphaHelix bedömer kommer bidra både som ett komplement till företagsgruppens nuvarande verksamhet samt genom att tillföra ett nytt affärsområde, med tillväxtpotential såväl på kort som lång sikt. Möjligheten att tids- och kostnadseffektivt genomföra den riktade nyemissionen samt förvärvet bedöms således ligga i aktieägarnas intresse.

Avslutningsvis – om du blickar framåt vad hoppas att du har uppnått med AlphaHelix om tre år?

– Visionen är att AlphaHelix ska ha uppnått de två mål som formulerades under 2019. För det första ska vi ha en egen tillverkning av både diagnostiska reagens och instrument med ett brett internationellt distributionsnät. För det andra ska vi ha egen distribution i Norden av egna och kompletterande produkter för diagnostik och forskning.

– Gemensamt för alla produkter är att de bygger på diagnostik av DNA och/eller RNA. Vi ser även goda förutsättningar att kommande år generera betydande omsättningsökningar för såväl det nya förvärvet CyberGene som koncernen som helhet, med ökad lönsamhet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev