Home Nyheter Odinwells vd om noteringsplanerna och bolagets smarta sårprodukter

Odinwells vd om noteringsplanerna och bolagets smarta sårprodukter

Odinwells vd om noteringsplanerna och bolagets smarta sårprodukter

19 maj, 2021

Svårläkta sår blir ett allt vanligare problem världen över, men det vill noteringsaktuella Odinwell råda bot på. Odinwell, en avknoppning från Redsense Medical, utvecklar teknologi för smarta sårvårdsprodukter som ska hjälpa vårdpersonal bättre förstå vad som händer i omlagda sår och därmed kunna ge patienterna bättre vård. BioStock har kontaktat Odinwells vd Klas Arildsson för att få veta mer om bolagets utveckling, noteringsplanerna och den emission som genomförs i samband med noteringen.

Kroniska sår är ett stort samhällsproblem som kan vålla den drabbade betydande och utdraget lidande. I utvecklade länder får cirka 1 till 2 procent av befolkningen svårläkta sår. En åldrande befolkning och en ökad förekomst av diabetes är två av anledningarna till att allt fler drabbas. Ett problem med dagens sårvård är att det är svårt att övervaka såret när det är förbundet. Risken för infektioner är stor, samtidigt som fukt kan bryta ner sår och omkringliggande frisk vävnad.

Vill effektivisera sårvården

Halmstadbaserade Redsense Medical inledde 2018 en satsning för att lösa de här problemen, genom att vidareutveckla sin teknikplattform för hemodialys mot sårvårdsmarknaden. Inom det dåvarande dotterbolaget Odinwell tog man fram tunna optiska sensorlager för kontinuerlig mätning av substanser som blod, sårvätskor, temperatur och tryck i bandage eller plåster. Sensorlagren är tänkta att känna av förändringar i det bandagerade såret och larma när omläggning behöver göras, något bolaget menar kommer att leda till stora kostnadsbesparingar för samhället och minskat lidande för patienterna.

Teknikutvecklingen pågår för fullt och Odinwell hoppas kunna presentera en färdig produkt i slutet av 2023. Strategin är att utveckla en produkt som enkelt kan integreras i sårvårdsbolagens befintliga plåster och bandage och bolaget hoppas på så sätt få draghjälp i såväl lansering som i den fortsatta försäljningen.

Genomför nyemission och avknoppning av Odinwell

För att på bästa sätt kunna fokusera på respektive affär har man genomfört en lex Asea-utdelning av Odinwell till aktieägarna i Redsense. I samband med avknoppningen genomförs en nyemission som kommer att tillföra Odinwell cirka 30 Mkr samtidigt som aktien tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Likviden från emissionen ska finansiera valideringsstudier och marknadslansering, samt produktionsutveckling och rekrytering.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Odinwells vd Klas Arildsson för att få veta mer om bolagets planer framöver.

Klas Arildsson, vd Odinwell
Klas Arildsson, vd Odinwell

Först och främst Klas, kan du berätta mer om dig själv och din bakgrund?

– Jag har en operationsbakgrund där jag under hela min karriär har jobbat med kvalitetssystem, produktion, inköp, logistik och produktutveckling inom i huvudsak telekom och medicinteknik. De sista 20 åren har jag haft ledande befattningar inom Gambro, Baxter samt Getinge Infection Control. Jag har idag utöver rollen som vd för Odinwell, tre styrelseuppdrag varav två i listade företag inom medicinteknik.

Det är en stor marknad ni siktar mot med er teknik. Hur skulle du beskriva marknadspotentialen för era produkter?

– Det är en stor marknadspotential då effektiv sårvård fortfarande är ett förhållandevis outforskat område samtidigt som det är förknippat med stora kostnader för samhället och stort lidande för patienten. Marknadspotentialen är över 10 miljarder USD per år och med en marknadstillväxt på 4,6 procent.

Vilken konkurrens ser ni inom smarta sårvårdsprodukter?

– Det finns idag ingen direkt konkurrent som erbjuder liknande produkter. Däremot finns det flera kompletterande produkter som är inriktade på svårläkta sår. Här finns det intressanta möjligheter till framtida samarbetsavtal. 

Går allt som det ska väntar ni er ha en färdig produkt att lansera i slutet av 2023. Kan du berätta mer om var i utvecklingsarbetet ni ligger nu?

– Idag är det stort fokus på att ta fram en fungerande prototyp som vi kan visa upp till marknaden. Vi räknar med att den ska vara klar under det fjärde kvartalet 2021. Vi har under det första halvåret 2021 byggt ett labb med tillhörande utrustning samt rekryterat spjutspetskompetens inom vårt område.

Hur ser er strategi ut för att gå till marknad?

– Vår marknadsstrategi fokuserar på partnerskap med större sårvårdsbolag där vi antingen, som OEM, producerar och levererar vår teknologi med sensorlager på ett slags ”rulle” till sårvårdsbolag, vilka i sin tur enkelt kan integrera dessa i sina befintliga produkter. Alternativt att vi etablerar partnerskap där vi designar och konceptualiserar nya tekniska lösningar tillsammans med ett sårvårdsbolag, och i dessa fall ingår licensavtal som kan generera löpande intäkter.

Vilket intresse har ni hittills sett kring era produkter?

– Överraskande stort. Trots att vi är tidigt i utvecklingsarbetet finns det redan ett stort intresse när vi har varit i kontakt med större sårvårdsbolag.

Redsense och Odinwell jobbar ju utifrån samma teknikplattform. Kommer bolagen fortsätta utveckla plattformen tillsammans i någon form?

– De patentfamiljer som är kopplade till Odinwells produkter är friköpta från Redsense och vi ser inte något direkt samarbete framöver. Redsense har sin produkt med tillhörande patent och vi ser inga direkta synergier mellan bolagen. Noterbart är dock att Odinwells patent bygger på Redsense grundteknik, vilket innebär att vi har mindre risk med de lösningar vi tar fram inom Odinwell, då det till viss del är en beprövad teknik. 

Ni tar nu in 30 Mkr i en nyemission. Kan du berätta mer om vad likviden kommer att användas till?

– Det är tre huvudområden där vi investerar kapitalet, det gäller fortsatt produktutveckling, viss produktionsutrustning, rekrytering av kompetens samt marknadsföringsaktiviteter och valideringsstudier.

Om vi avslutningsvis blickar framåt, var ser du Odinwell om två år?

– Då har vi en produkt framme som appliceras på ett eller flera sårvårdsbolags plåster och bandage. Vi har även fått positiv återkoppling från marknaden och framförallt från patienter där vi kan påvisa en förbättrad läkprocess av svårläkta sår.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev