Home Nyheter Nyemission ska befästa Miris ställning inom bröstmjölksanalys

Nyemission ska befästa Miris ställning inom bröstmjölksanalys

Nyemission ska befästa Miris ställning inom bröstmjölksanalys

7 maj, 2021

Uppsalabaserade Miris utvecklar och marknadsför instrument för analys av bröstmjölk i syfte att säkerställa näringsbehovet av för tidigt födda barn. Efter att ha satsat stort på etablering på den amerikanska marknaden genomförs nu ett strategiskifte för att ytterligare förstärka bolagets ställning. Man genomför också en nyemission om 33,4 Mkr för att finansiera utvecklingen av nästa generations analysinstrument.

För tidiga födslar är den ledande dödsorsaken för barn under 5 år och varje år föds cirka 15 miljoner barn för tidigt världen över. Ett barn som föds innan graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt fött och av förklarliga skäl är de prematurt födda barnen små och ömtåliga. De kräver stor omsorg i form av värme, närhet, andningshjälp och näring för att kunna växa sig starka och få en bra start på livet.

Miris LogoBröstmjölksanalys förbättrar vården av prematurt födda

Trots att det finns alternativ är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringskällan. Dock kan näringsinnehållet i bröstmjölk variera kraftigt, liksom näringsbehovet hos barnet i takt med att det växer. Uppsalabolaget Miris har utvecklat analysverktyget Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) för analys av näringsinnehållet i bröstmjölken, vilket gör det möjligt att individualisera näringsintaget för prematurt födda barn.

Vill etablera ny ”golden standard”

Instrumenten återfinns inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn, på mjölbanker för att kategorisera donerad mjölk, samt inom forskning. Miris HMA fick marknadsgodkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 2018 och blev därmed det enda medicintekniskt godkända instrumentet för bröstmjölksanalys i USA och världen.

Bolagets mål är att etablera Miris HMA som en ”golden standard” inom bröstmjölksanalys och man inledde i samband med godkännandet en satsning för att introducera instrumenten på den amerikanska marknaden. I dag har bolaget cirka 400 aktiva kunder globalt, varav cirka 130 i Europa, 200 i Asien och 56 i Nordamerika.

Ökad kundbas trots pandemin

För helåret 2020 landade försäljningen på 10,8 Mkr, vilket var cirka 9 procent lägre än året innan. Förklaringen till omsättningstappet ligger enligt bolaget främst i covid-19-pandemin, som lett till ett ojämnt orderflöde och förseningar. Under det fjärde kvartalet kunde Miris dock uppvisa en tillväxt på 62 procent jämfört med samma period 2019. En positiv signal är också att kundbasen växt pandemin till trots och att bolaget upplever ett allt större inflöde av offertförfrågningar som refererats av befintliga kunder, i såväl Europa som USA.

Enligt bolaget börjar de första amerikanska kunderna som kommit i gång med rutiner för individualiserad berikning med bröstmjölksanalys nu se tydliga resultat av metoden. Det har i sin tur lett till att de börjat sprida budskapet till sina branschkollegor i landet, helt enligt bolagets marknadsstrategi.

»Nyligen presenterade vår kund på Brenner Childrens Hospital sitt resultat på de primära studierna av implementeringen av deras individuella berikningsprogram under PAS- mötet (Pedriatric Academic Societies), ett av de största mötena för neontalvårdspersonal i USA. De visar i sina första resultat en tillväxtökning med nära 30 procent (från 17 g/kg/dag till 22 g/kg/dag) efter implementeringen av bröstmjölksanalys. Att våra kunder är med och sprider kunskap om nyttan med individualiserad berikning är den bästa marknadsföring vi kan ha, för i slutändan kommer allt ner till nyttan med metoden och bevisen för att det fungerar.« – Camilla Myhre Sandberg, vd Miris.

Ny strategi befäster marknadsposition

För att bygga vidare på den starka ställning som redan etablerats lanserade Miris nyligen en utvidgad strategi. Utöver de pågående marknadssatsningarna inleder bolaget utvecklingen av nästa generations analysinstrument samtidigt som en ny affärsmodell introduceras. Den nya generationen av Miris HMA innebär bland annat mer automatisering och direktuppkoppling mot journalsystem och är tänkt att släppas någon gång under 2024 – 2025.

Nästa generation ska möjliggöra ny affärsmodell

Miris HMA 2.0 kommer även möjliggöra en ny affärsmodell, som innebär att man går mer mot ett abonnemangsupplägg, där kunderna betalar mindre vid den initiala investeringen av analysverktyg och mer per analys som sedan genomförs. Enligt Miris ökar detta koncepts försäljningspotential väsentligt. Tidigare bedömde bolaget att produkten hade en försäljningspotential globalt på mellan 3 och 4 miljarder kr över en 5-årsperiod, vilket man nu istället tror kommer att uppgå till mellan 10 och 11 miljarder kr.

Produktutvecklingsmässigt har bolaget även lyssnat på sina kunders önskemål om ett enklare sätt att beräkna bröstmjölksberikningen, något som görs manuellt i dag. Miris planerar att ta fram en mjukvara som genomför beräkningarna automatiskt och som är tänkt att släppas under 2022.

Genomför unitemission

För att finansiera den utvidgade strategin genomför bolaget nu en unitemission på 33,4 Mkr, där större delen av likviden öronmärkts för utvecklingsarbetet med den nya generationen av Miris HMA och den nya beräkningsmjukvaran. Likviden kommer även bland annat att användas för certifiering enligt ISO 13485 och EU:s utökade regulatoriska krav IVDR, som träder i kraft i maj 2022.

I unitemissionen ingår även en teckningsoption som, om den utnyttjas fullt ut, tillför ytterligare 50,1 Mkr. Likviden från teckningsoptionerna är tänkt att finansiera slututvecklingen av Miris HMA 2.0 samt för att söka marknadsgodkännande i EU och USA.

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

UNITEMISSION Varje innehavd aktie på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2022.
TECKNINGSKURS 5,10 kr per unit
TECKNINGSPERIOD 28 april – 12 maj 2021
HANDEL MED UNITRÄTTER 28 april – 7 maj 2021
UTSPÄDNING Vid ett fulltecknat erbjudande kommer utspädningen att uppgå till cirka 50 procent. Total utspädning, inklusive full teckning av teckningsoptionerna kommer att uppgå till cirka 66,7 procent.
TECKNINGSOPTIONER Varje teckningsoption av serie 2021/2022 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 12 april – 25 april 2022, dock lägst 1,07 kr och högst 7,65 kr.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN Miris har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,1 Mkr, motsvarande cirka 9,2 procent av erbjudandet, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 Mkr, motsvarande cirka 70,8 procent av erbjudandet. Erbjudandet omfattas således till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Mer information om emissionen och möjlighet att teckna finns att tillgå här.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev