Home Nyheter CLS företrädesemission övertecknad

CLS företrädesemission övertecknad

CLS företrädesemission övertecknad

6 maj, 2021

Under andra halvan av april genomförde medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems en företrädesemission av units om cirka 48 Mkr. I måndags kunde bolaget meddela ett positivt utfall då emissionen övertecknats. Samtidigt genomförde bolaget även en riktad nyemission om 10 Mkr som fulltecknades och därefter utökades med ytterligare 10 Mkr vilket betyder att bolaget totalt tillförs cirka 71 Mkr före emissionskostnader. BioStock har talat med styrelseordförande Hans von Celsing för att få veta mer.

Lundabolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer avancerade lasersystem för bildstyrd vävnadsablation som, med mycket små ingrepp, främst används för effektiv behandling av cancer. Principen bygger på att med värme från laser hetta upp tumörvävnaden och därmed döda tumörcellerna.Biverkningarna är färre och kostnaderna för vården lägre än med traditionell kirurgisk behandling. CLS fokus är behandling av prostatacancer samt behandling i hjärnan, men metoden kan användas även för behandling av tumörer i andra organ. CLS utvärderar även metoden för immunstimulerande behandling med det egna protokollet imILT.

Stärkta finanser genom övertecknad företrädesemission

I slutet av mars godkände en extra bolagsstämma en företrädesemission om cirka 48 Mkr före emissionskostnader och som var säkerställd till 80 procent genom garantiåtaganden. I samband med företrädesemissionen beslutades även om en riktad nyemission av units till ett värde av cirka 10 Mkr.

I måndags kunde CLS alltså rapportera ett positivt utfall av företrädesemissionen som tecknades totalt till 108 procent och kommer att stärka CLS kassa med cirka 47,7 Mkr före kostnader. De garantiåtagande som lämnades togs inte i anspråk,  och styrelsen har tack vare det stora intresset beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen och ge ut 523 781 units, motsvarande 3,7 Mkr. Totalt inbringar företrädesemissionen och överteckningsoptionen cirka 51,4 Mkr före emissionskostnader.

Utökad riktad nyemission

CLS finanser får ytterligare förstärkning genom den riktade nyemissionen som fulltecknades, vilket alltså tillför bolaget cirka 10 Mkr och utökades med 1 419 999 units, motsvarande ytterligare cirka 10 Mkr. I den riktade emissionen deltog Modelio EquityLubrica Equity och Formue Nord Marknadsneutral. I den utökade riktade emissionen är Khattar Holdings, ett investmentbolag från Singapore, den största investeraren med cirka 5 Mkr. Sammantaget genom emissionerna tillförs CLS cirka 71 Mkr före emissionskostnader.

Styrelseordföranden kommenterar

BioStock fick möjlighet att tala med CLS styrelseordförande Hans von Celsing om emissionsutfallet och hur likviden ska användas för att avancera CLS utveckling.

Hans von Celsing, styrelseordförande, CLS

Hans, vad var motivet till kapitalanskaffningen?

– Huvudsyftet med nyemissionen är att finansiera den kommersiella lanseringen och etableringen av den nya generationen TRANBERG-produkter för cancerbehandling. Vi kommer att fortsätta vårt kliniska utvecklingsprogram inom prostata och hjärna och gå vidare med utvärderingar av vårt immunstimulerande behandlingsprotokoll imILT. Kliniska data är ett viktigt stöd i kommersialiseringen, men också nödvändigt för att uppfylla regulatoriska krav och ytterligare bevisa teknik och metod. CLS har de senaste åren gjort stora investeringar i produktutveckling och har nu ett konkurrenskraftigt system att erbjuda marknaden.

Hur kommenterar du emissionsutfallet?

– Jag är mycket glad över det intresse som visats för bolagets verksamhet och produkter under emissionen och att vi kunnat säkerställa bolagets finansiering för en tid framåt.

– Våra aktieägarna är pålästa och engagerade och det är inspirerande att de delar vår bild av en spännande framtid för CLS. Genom den riktade emissionen har vi också fått ett antal nya aktieägare, vilket är positivt för bolaget.

Största investerare i den utökade riktade emissionen är alltså Khattar Holdings från Singapore. Vad kan du berätta om dem?

– Khattar Holdings är ett familjeägt investmentbolag med investeringar i privatägda och i publika bolag inom olika branscher, över hela världen. De har omfattande investeringar i fastigheter, men också större investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård samt medicinteknik. CLS innovativa produkter inom medtech och det faktum att Khattar Holdings har ägande i Advanced Medical Systems, vår joint-venture-partner i CLS Asia Pacific, öppnade upp intresset för en långsiktig investering i CLS.

CLS har ju ett dotterbolag, CLS Asia Pacific, baserat i just Singapore, utöver dotterbolagen i USA och Tyskland. Vad betyder dessa dotterbolag för förmågan att attrahera internationella investerare?

– Lokal närvaro är en viktig del. Men det är mycket annat som måste stämma för att en investering ska vara aktuell. Dels finns det regelverk att förhålla sig till, dels kan det finnas krav på ett visst marknadsvärde. Bolaget ska passa in på den risknivå som investeraren tycker är rimlig, det ska finnas utrymme i investeringsportföljen och sedan måste det finnas en bra personkemi. Det är väldigt positivt att Khattar Holdings tycker att CLS stämmer väl in på de krav som de ställer på ett intressant bolag.

Nu med emissionen i hamn, vad står högst på prioriteringslistan för CLS under det kommande året?

– CLS har tre prioriterade områden: Förstärka produkterbjudandet, ta fram kliniska data samt fortsätta marknadsetableringen genom strategiska samarbeten. Aktiviteterna inom dessa områden samverkar för bolagets fortsatta tillväxt. Vi kommer även förstärka organisationen med ytterligare specialistkompetens inom teknik och klinik.

– Tillsammans med vår partner ClearPoint Neuro Inc i USA jobbar vi med att färdigställa ansökan till amerikanska FDA för godkännande av det nya TRANBERG-systemet. Arbete pågår också med att anpassa systemet för att fungera med MR-scannrar från andra tillverkare än Siemens, som vi idag har ett samarbete med.

– Vårt kliniska utvecklingsprogram fortsätter. Närmast är det studien på prostatacancer tillsammans med sjukhuset i Magdeburg som ska komma igång. Vi har även pågående studier inom prostatacancer som ska supportas. Slutligen har vi en målsättning om produktgodkännande i Singapore, som vi hoppas kunna få under året. Prioriteringarna är klara och tydliga och nu finns resurserna också på plats för att ta bolaget mot kommersiell framgång och fortsätta kampen mot cancer.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev