Home Nyheter Spermosens förbereder inför marknadslansering med nyemission

Spermosens förbereder inför marknadslansering med nyemission

Spermosens förbereder inför marknadslansering med nyemission

6 april, 2021

Lundabolaget Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandlingar. Bolagets första produkt, JUNO-Checked, är ett diagnostikverktyg som mäter spermiers bindningsförmåga till kvinnans äggcell. Genom att effektivisera IVF-behandlingen hoppas bolaget kunna hjälpa alla de miljontals par världen över som lider av infertilitet och erbjuda snabbare och säkrare behandlingar. Nu genomförs en nyemission om 24 Mkr för att ta tekniken till marknad samtidigt som aktien tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Infertilitet är ett stort globalt problem där WHO uppskattar att cirka 15 procent av världens befolkning i fertil ålder är påverkade, vilket motsvarar cirka 60 miljoner par. Orsakerna till infertilitet är många och beror hälften av gångerna på problem hos mannen.

Det finns i dag flera olika diagnostiska verktyg att ta till för att undersöka spermiernas fysiska egenskaper och förbereda dem för IVF behandlingarna. Antalet spermier undersöks och även hur de ser ut och rör sig, men något som i dag inte kan mätas är deras förmåga att binda till äggcellen, vilket är en förutsättning för att befruktning ska kunna ske.

Möjliggör effektivare behandling

Detta tänker medicinteknikbolaget Spermosens ändra med sin första produkt JUNO-Checked, ett diagnosverktyg som gör det möjligt att bedöma spermiens förmåga att binda till och fertilisera äggcellen för att möjliggöra för IVF-klinikerna att välja den för det individuella fallet lämpliga fertilitetsbehandlingen.

Bolaget grundades 2018 av Kushagr Punyani et al efter upptäckten av det så kallade JUNO-proteinet i kvinnans äggcell, som spelar en avgörande roll för att spermierna ska kunna binda till äggcellen och sedan bli befruktat.

Kan ge stort genomslag i branschen

Varje år genomförs 3,2 miljoner IVF-behandlingar, där 2,7 miljoner misslyckas, det vill säga endast en av fem lyckas. Par genomgår i genomsnitt mellan 3-8 IVF-behandlingar, utan garanti för att det lyckas. Alla par som till sist blir gravida genomgår i snitt 2,7 behandlingar.

Att i ett tidigare skede än i dag kunna sätta in rätt sorts behandling skulle enligt bolaget ge ett stort genomslag i IVF-branschen, minska antalet behandlingar för fertilisering och göra behandlingarna mer tillgängliga för alla de par som behöver hjälp. I dag finns nämligen inte tillräckligt med kapacitet för att behandla alla de miljontals par som köar i upp till tre år för att få påbörja en behandling.

Effektiviserar en miljardmarknad

Enligt Spermosens uppskattningar uppgick den globala marknaden för IVF-behandlingar till 20,5 miljarder USD under 2020. Världsgenomsnittet för vad en behandling kostar ligger på 6 300 USD, där USA sticker ut med en kostnad på 12 400 USD. I Europa är genomsnittet 4 200 Euro per behandling. Globalt ersattes 60,5 procent av IVF behandlingarna under 2020 av olika ersättningssystem.

JUNO-Checked är bolagets första produkt och består av två komponenter – ett mätinstrument och engångschip. Spermierna appliceras på chipen som sedan analyseras, varpå ett resultat kan avläsas inom 30 minuter. Spermosens siktar på ett försäljningspris till IVF klinikerna som motsvarar cirka 5 procent av totalkostnaden för en behandling på den europeiska marknaden. Priset för övriga marknader beräknas bli något lägre.

Stor marknadspotential

För att beräkna en möjlig marknadspotential har bolaget identifierat cirka 3 600 IVF-kliniker som tillsammans genomför cirka 3 miljoner IVF-behandlingar varje år. Om JUNO-Checked skulle användas i samtliga behandlingar skulle det i teorin kunna innebära en försäljning på över 5 miljarder kr per år. Spermosens förutsätter inte full marknadspenetration i sin framtidsvision, men bedömer att en betydande marknadsandel är möjlig på sikt.

Något som talar i favör för den bedömningen är det faktum att någon liknande diagnostik inte är möjlig vid IVF-behandlingar i dag. Antal spermier mäts och deras rörelse och utseende analyseras, men förmågan att befrukta äggcellen mäts inte.

Inleder lanseringen i Norden

Planen är att lansera JUNO-Checked under 2022, där bolaget inleder med marknadsföring i de nordiska länderna i ett första steg, innan man rör sig ut i resten av världen. Marknadslanseringen håller just nu på att förberedas och diskussioner förs med strategiska partners, ett arbete som kommer att fortgå under 2021. Utöver det genomförs under året kliniska valideringstester samtidigt som produktutvecklingen färdigställs inför storskalig produktion.

Goda signaler kring patent

Spermosens skickade i februari 2020 in en internationell patentansökan till den europeiska patentorganisationen (EPO). Bolaget har fått en positiv respons i form av en IPRP (International Preliminary Report on Patentablility), vilket man uppfattar som en signal på att patentansökningarna troligen kommer att godkännas. Dessutom skickades i november en ansökan om nationellt EU-patent enligt PACE-programmet för snabb handläggning för att påskynda patentsökningsprocessen.

Förbereder för ytterligare produkt

Utöver JUNO-Checked där lansering förbereds, har Spermosens även planer på att utveckla JUNO-Picked, en produkt som är avsedd att underlätta för IVF-kliniker att välja rätt spermie i samband med den så kallade ICSI-behandling (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). I dag väljs spermier baserat på deras rörlighet och förmåga att binda till hyaluronsyra. Bolaget är övertygat om att JUNO-Picked kommer att kunna leda till förbättrade fertiliseringsmöjligheter vid ICSI, bättre kvalitet på embryot och ett minskat antal missfall. Produkten är tänkt att utvecklas i samarbete med Lunds universitet, Malmö Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och planen är att arbetet ska inledas någon gång under 2023.

Genomför nyemission

För att kunna slutföra utvecklingsarbetet på JUNO-Checked och förbereda den inför marknadslansering genomför bolaget nu en nyemission om cirka 24 Mkr före emissionskostnader. Samtidigt kommer aktien att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden bedöms tillräckligt för att täcka bolagets finansieringsbehov fram till sommaren 2022 och är tänkt att användas enligt följande:

– Produktutveckling, cirka 52 procent

– Kliniska valideringstester, cirka 8 procent

– Kvalitetssystem och regulatoriska processer, cirka 8 procent

– Verksamhetskostnader inklusive personalkostnader och marknadsförberedelser, cirka 28 procent

– Patenträttigheter, cirka 4 procent

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Spotlight Stock Market
UNITEMISSION En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Dessa teckningsoptioner, som ges ut vederlagsfritt, ger innehavaren rätten att under perioden 2 – 23 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga kursen tre veckor före första teckningsdag. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie.
TECKNINGSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs om 5,63 kr per aktie vilket ger en teckningskurs per unit om 5,63 kr.
EMISSIONSBELOPP Högst 24 Mkr före emissionskostnader.
TECKNINGSPERIOD 25 mars – 12 april 2021.
PRELIMINÄR FÖRSTA HANDELSDAG 5 maj 2021.
ÖVERTILLDELNING I händelse av överteckning kan styrelsen fatta beslut om en riktad emission av högst 932 503 units till samma pris och villkor som i nyemissionen.
TECKNINGSFÖRBINDELSER 58,3 procent av det totala emissionsbeloppet vid fulltecknad emission.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]

Intervju med Spermosens vd
YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev