Home Nyheter Emission ska möjliggöra fortsättning av WntResearchs fas II-studie

Emission ska möjliggöra fortsättning av WntResearchs fas II-studie

Emission ska möjliggöra fortsättning av WntResearchs fas II-studie

6 april, 2021

Det har varit ett intensivt första halvår för WntResearchs tillförordnade vd Anders Rabbe, som tvingats navigera bolaget genom en global pandemi, men som nu kan blicka framåt med tillförsikt. Med en nyemission om cirka 56,4 Mkr före emissionskostnader siktar bolaget nu på att kunna återstarta NeoFox-studien och driva den fram till en interimanalys som ska vägleda den fortsatta utvecklingen och testningen av läkemedelskandidaten Foxy-5.

WntResearch utvecklar Foxy-5 med förhoppningen att hitta en behandling som kan motverka spridningen av cancermetastaser. Spridning av metastaser ligger bakom en majoritet av cancerrelaterade dödsfall, men trots det saknas det fortfarande effektiva behandlingar.

Foxy-5 är en peptid som efterliknar en del av WNT5A-proteinet som har visats hämma cancercellers rörlighet. Bolagets hypotes är att Foxy-5 har liknande egenskaper och det är den hypotes som nu testas på patienter med tjocktarmscancer i fas II-studien NeoFox.

Snabbt växande marknad

Då dagens cancerläkemedel är ineffektiva mot metastaser skulle den här typen av läkemedel skapa ett helt nytt segment inom världens största sjukdomsområde, som redan nu växer snabbt. Varje år konstateras globalt cirka 1,9 miljoner fall av tjock- och ändtarmscancer och marknaden för behandlingar av den här typen av cancer väntas uppgå till 7,6 miljarder USD 2026.

»Foxy-5 är en läkemedelskandidat som potentiellt skulle kunna minska risken för spridning av cancerceller så att metastaser uppstår vilket är den absolut största orsaken till att patienter dör. Foxy-5 har en unik verkningsmekanismen genom att spegla WNT5A proteinets påverkan på cancercellers förmåga att förflytta sig i kroppen.« – Anders Rabbe, tf vd WntResearch.

Återstartar fas II-studie i sommar

WntResearch genomför fas II-studien NeoFox på totalt 28 sjukhus i Spanien och Ungern. Under 2020 begränsade dock Covid-19-pandemin möjligheterna att rekrytera patienter. Flera kliniker stängdes för nya rekryteringar och patientrekryteringen minskade kraftigt. Då vaccinering nu är i gång kan bolaget återstarta studien till full skala i juni med målet att påbörja en interimanalys i slutet av 2022.

Under tiden jobbar bolaget intensivt med att utveckla studieprotokolllet och optimera inklusion av patienter. Man har även accelererat arbetet med att ta fram en ny tillverkningsmetod för Foxy-5 där ambitionen är att skapa en mer kostnadseffektiv produktion samt att ytterligare stärka upp patentskyddet.

Genomför nyemission

För att kunna slutföra NeoFox och fortsätta utvecklingen genomförs nu en unitemission som i ett första skede ska tillföra bolaget cirka 56,4 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen är satt till 0,81 kr, vilket är samma kurs till vilken innehavare av teckningsoptioner från föregående emission nyligen kunde teckna aktier.

Genom emissionen säkras finansiering fram till sommaren 2023. Kapitalinjektionen innebär även att sökandet efter en framtida samarbetspartner kan intensifieras.

Vd kommenterar

BioStock har talat med Anders Rabbe, tillförordnad vd på WntResearch, för att höra hur han ser på bolagets utveckling och framtid.

Anders Rabbe, tf vd, WntResearch

Hur ser du på rådande pandemisituation i Spanien och Unger och förutsättningarna för återstarten av NeoFox-studien?

–  Trots mycket ansträngt läge hos sjukhusen och en tuff covid-situation för speciellt Ungern så har vi sedan årsskiftet haft en patienttillströmning till NeoFox-studien vilket är positivt. Vi planerar fortfarande för att öka aktiviteter under sommaren för att kunna nå full rekryteringstakt, men vi är beroende av att Covid situationen förbättras.

Vad ser du som allra viktigast när ni återstartar studien i sommar?

–  Att kunna besöka sjukhus och de prövare och sjukhusanställda som är involverade i studien för att motivera och stötta i rekryteringsprocessen.

Vilka förhoppningar har du på studien?

–  Först och främst att vi kan rekrytera, behandla och följa upp 120 patienter, hälften med Foxy 5 och hälften med standardbehandling. Sedan är ambitionen att kunna göra en interimanalys av dessa 120 patienter och kunna få en indikation på att Foxy-5 potentiellt minskar risken för sjukdomsåterfall. Då finns det goda förutsättningar för att fortsätta bygga en klinisk utvecklingsplan med syfte att få ett marknadsgodkännande för Foxy-5 på sikt.

Ni kommer nu att intensifiera sökandet efter en samarbetspartner. Går det att säga något kring vilken sorts partnerskap ni söker och vilket intresse projektet genererat hittills?

–  Vi har processer som pågår löpande kring att identifiera och presentera bolaget och Foxy-5 för bolag som letar efter nya läkemedelskandidater. Nu är det ju även en utmaning att driva dessa processer under covid pandemin, men till hösten tror jag att det förenklas om vaccinprogrammet får den effekt vi alla hoppas på.

–  Vi letar primärt efter en partner som i första hand kan bidra med resurser och know-how för att kunna intensifiera utvecklingen av Foxy-5 utöver det program som bolaget nu själv finansierar. I en förlängning kan detta medföra att bolaget även har en tydlig partner i processen i att nå ett marknadsgodkännande och en tydlig plan för hur man kan få ut Foxy-5 till behövande patienter.

Om man blickar lite längre fram, vilken marknadspotential ser du för Foxy-5?

–  Vi har redan kommunicerat att vi ser en försäljningspotential för Foxy-5 i den patientgrupp som inkluderas i NeoFox-studien, (patienter med koloncancer stadium II/III) på en halv miljard USD fördelat på cirka 65 000 patienter i Nordamerika, Europa och Japan (cirka 20-30 procents marknadsandel av totalt antal patienter, cirka 280 000). Om Foxy-5 kan påvisa en minskad risk för återfall i NeoFox studien genom att förebygga att nya tumörer/metastaser uppstår så finns det goda möjligheter att utvärdera Foxy-5 i koloncancerpatienter med svårare sjukdom (stadium IV) och i andra cancerindikationer, vilket väsentligt skulle utöka antal patienter som man skulle kunna behandla med Foxy-5.

Hur ser konkurrenslandskapet för Foxy-5 ut idag?

–  För koloncancerpatienter stadium II/III är det i princip inga nya läkemedelskandidater i klinisk utveckling som vi har identifierat idag. Vad gäller Foxy-5 specifika verkningsmekanism så vågar jag påstå att vi idag är unika vad gäller ett att spegla proteinet WNT5As påverkan på cancercellers förmåga att förflytta sig i kroppen.

Ni riktar i dag Foxy-5 mot tjocktarmscancer. Hur ser du på möjligheterna att längre fram rikta er mot andra indikationer?

–  Som jag antydde ovan, om Foxy-5 visar effekt i NeoFox studien så finns det ju mycket goda förutsättningar att utvärdera Foxy-5 i andra indikationer. WntResearch har dessutom mycket lovande prekliniska data från djurmodeller där man studerat både bröst- och prostatacancer som visat på en kraftig minskad förekomst av nya tumörer eller metastaser, vilket indikerar att Foxy-5 skulle kunna vara potent i att minska spridning av cancerceller och metastasering i flera cancerindikationer. Men bolagets primära fokus är koloncancer som är den tredje vanligaste cancerformen med ett mycket stort medicinskt behov.

Ni genomför just nu nyemission om cirka 56,4 Mkr före emissionskostnader. Kan du berätta hur det här kapitalet ska användas?

–  Primärt för att kunna genomföra NeoFox studien som planerat och därigenom kunna få fram humandata som konfirmerar de mycket positiva djurdata som hittills genererats. Bolaget kommer även fortsätta utveckla metoden för en effektivare tillverkning av Foxy-5 och fortsätta bygga en klinisk utvecklingsplan för att potentiellt kunna nå ett marknadsgodkännande.

Vilka är dina tyngsta argument för att man ska teckna sig i emissionen?

–  Foxy-5 är en läkemedelskandidat som potentiellt skulle kunna minska risken för spridning av cancerceller så att metastaser uppstår vilket är den absolut största orsaken till att patienter dör. Foxy-5 har en unik verkningsmekanismen genom att spegla WNT5A proteinets påverkan på cancercellers förmåga att förflytta sig i kroppen.

–  I kombination med en extremt positiv biverkningsprofil och ett stort medicinskt behov så är det oerhört viktigt att fortsätta studera Foxy-5s potential vilket man stöttar genom att medverka i emissionen. Något jag självklart själv kommer att göra.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev