Home Nyheter Elicera Therapeutics vd om bolagets kliniska satsning

Elicera Therapeutics vd om bolagets kliniska satsning

Elicera Therapeutics vd om bolagets kliniska satsning

28 april, 2021

Jamal El-Mosleh är vd för emissionsaktuella bioteknikbolaget Elicera Therapeutics som är verksamma inom immunonkologi. Med ny teknik ska bolaget hjälpa patientens egna immunförsvar att kunna bekämpa ett flertal cancerformer. BioStock har pratat med El-Mosleh för att få veta mer om bolagets utveckling och om den nyemission som ska finansiera de inledande kliniska program som väntar härnäst.
Basen till Elicera Therapeutics portfölj av immunonkologiska läkemedelskandidater är den forskning som genomförts vid Uppsala Universitet av professor Magnus Essand och hans forskarteam. Immunonkologi är ett lovande område inom cancerbehandling och forskarteamets viktiga arbete har genererat stort intresse och flera forskningsbidrag – något som gjort det möjligt att redan ta en av kandidaterna genom preklinisk fas och inleda en klinisk studie.

Två nydanande huvudprojekt

Eliceras kandidater baseras i huvudsak på två immunonkologiska terapier; onkolytiska virus (OV) och CAR T-celler (chimeric antigen receptor T cells). OV är virus som replikerar sig i och dödar cancerceller, men låter bli friska celler. Dessutom bidrar de till att stimulera immunsystemets anti-tumörrespons. I fallet med CAR T-celler tas T-celler från patientens blod som sedan genmodifieras så att de uttrycker en CAR-molekyl som kan känna igen särskilda måltavlor på cancerceller. CAR T-cellerna förökas i provrör innan de återinförs i patienten så att de kan söka upp måltavlorna och förstöra cancercellerna.
Bolaget bedriver för närvarande fyra utvecklingsprojekt där de två huvudprojekten ELC-100 och ELC-301 avancerat längst. ELC-100 är ett OV-projekt för behandling av neuroendokrina tumörer där en klinisk fas I/II-studie genomförs i samarbete med Uppsala Universitet. ELC-301 är ett CAR T-cellsprojekt som utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom. Här ligger bolaget i preklinisk fas där klinisk testning väntas starta i slutet av 2022.

Plattform öppnar för samutveckling

Utöver egna läkemedelskandidater har Elicera även utvecklat iTANK-plattformen, som är en teknologi designad för att optimera CAR T-celler för att bättre kunna överkomma några av de största utmaningarna den här typen av terapier står inför vid behandling av solida tumörer. Dels används plattformen vid utvecklingen av de egna kandidaterna, men är även tänkt att kunna användas i utomstående CAR T-cellsprojekt genom utlicensiering eller samutveckling.

Vd kommenterar

Förra året genomfördes en övertecknad nyemission på 13,2 Mkr och nu planerar bolaget för en kapitalanskaffning på 52 Mkr för att accelerera utvecklingsarbetet. Samtidigt noteras aktien på Nasdaq First North Growth Market. BioStock har kontaktat Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh för att få veta mer om bolagets teknik och dess planer framöver.

Jamal El Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals
Jamal El-Mosleh, CEO of Elicera Therapeutics

Jamal, till att börja med, kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
– Jag har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, med inriktning bioteknik, från Chalmers och avslutade min utbildning på Chalmers Biotekniska Entreprenörskola. Efter utbildningen fick jag 2007 en fantastisk möjlighet att vara med och bygga upp immunonkologibolaget Immunicum (idag noterat på Small Cap), där jag agerade medgrundare och var VD i nära 10 år. Det var en oerhört spännande, rolig och lärorik resa från vilken jag fått med mig många värdefulla erfarenheter.
– Professor Magnus Essand och Dr Di Yu, medgrundarna till Elicera, lärde jag känna redan 2014 och jag har sedan dess med stort intresse följt utvecklingen av deras lovande forskning som har resulterat i utvecklingen av flertalet läkemedelskandidater samt flera utmärkelser och stora forskningsbidrag. Vi har hållit kontakten genom åren och bestämde oss under 2019 för att tillsammans lansera Elicera som ett unikt immunonkologibolag baserat på deras banbrytande forskning inom cell- och genterapi.
Immunonkologi är ett hett ämne inom läkemedelsindustrin. Vad är det som särskiljer er teknik mot andra immunonkologiska projekt?
– Det är en fråga som egentligen kräver ett mer utförligt svar. Immunonkologi är ett mycket brett begrepp som innefattar många olika behandlingsmetoder. Generellt kan man säga att man antingen kan arbeta med att trigga immunsystemet mot cancer, eller annars dämpa tumörens inneboende försvar mot immunsystemet.
– De produkter som har fått störst genomslag hittills är så kallade immuncheckpointhämmare som motverkar tumörens dämpning av immunsystemet men som inte fungerar om det inte samtidigt finns ett aktivt immunsvar mot cancer. Olika typer av immunaktiverare kan därför sannolikt med fördel kombineras med immuncheckpointhämmare och bland dessa produkter har CAR T-celler utmärkt sig som särskilt lovande då de visat sig kunna helt eliminera tumörceller hos majoriteten av tidigare mycket svårbehandlade patienter med olika typer av blodcancer. Av olika anledningar står dock CAR T-celler fortfarande inför stora utmaningar vid behandling av solida tumörer.
– Elicera utvecklar läkemedelskandidater som aktiverar immunsystemet mot cancer och fokuserar då på onkolytiska virus och CAR T-cellsterapier, de sistnämnda mot både blodcancer och solida tumörer. Detta är vi inte ensamma om, men vad som gör oss unika är att vi har färdigutvecklat en teknologiplattform, som vi kallar iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing). Plattformen kan man använda för att ge våra och andras CAR T-celler särskilda egenskaper, nämligen förmågan att aktivera ett till immunsvar mot cancer och en parallell attack av tumörceller via patientens CD8+ T-celler.
– Den absoluta majoriteten av CAR T-celler under utveckling tillhör andra generationens och via iTANK-plattformen kan man säga att vi utvecklar en optimerad version av fjärde generationens CAR T-celler. Vi använder oss också av iTANK-plattformen för att förstärka ELC-201, ett av våra onkolytiska virus under utveckling. Den läkemedelskandidaten har genmodifierats för att kunna ge upphov till en trestegsattack mot cancer. 
Ni har fyra utvecklingsprojekt som där ni inriktar er på flera olika former av cancer. Hur skulle du beskriva marknadspotentialen hos era kandidater?
– Marknaden generellt för immunonkologi är enorm och förutspås av vissa nå 150 miljarder USD i värde de kommande åren. Marknadspotentialen för våra läkemedelskandidater är också mycket stor men varierar dock eftersom vissa riktar sig mot enstaka cancersjukdomar medan andra har ett bredare tillämpningsområde över flera indikationer. Detta gäller både våra onkolytiska virus och våra CAR T-cellsprojekt. Vi utvecklar exempelvis en CAR T-cell, ELC-301, för behandling av B-cellslymfom men också en CAR T-cell, ELC-401, för behandling av en rad olika solida tumörer, där den sammanlagda marknadspotentialen är mycket större.
– Det är en liknande situation för våra onkolytiska virus där ELC-100 riktar sig enbart mot neuroendokrina tumörer medan nästa generations onkolytiska virus, ELC-201, riktar sig mot de flesta cancerformer och därmed har en mycket större marknadspotential. Därtill har vi ju också färdigutvecklat iTANK-plattformen som vi anser är tillämpbar för att förstärka samtliga CAR T-celler under utveckling, inte bara våra egna. Så även här ser vi en mycket stor marknadspotential, alltså utöver potentialen hos våra läkemedelskandidater.
Kan du berätta mer om iTANK-plattformen och hur er strategi för plattformen ser ut?
– Via iTANK-plattformen tror vi oss kunna bemöta två av de största utmaningarna CAR T-celler ställs inför vid behandling av solida tumörer, nämligen den fientliga mikromiljön i tumören samt bristen på relevanta måltavlor för CAR T-cellerna. Idag har totalt fem CAR T-celler blivit marknadsgodkända men bara för behandling av olika typer av blodcancer. Ännu så länge har alltså inte CAR T-celler godkänts för behandling av solida tumörer, där den största marknadspotentialen ligger.
– Vi tror att iTANK-plattformen kan utgöra en viktig pusselbit för att göra CAR T-celler effektiva även mot solida tumörer och vi avser därför att utforska den potentialen i samarbeten med andra aktörer som utvecklar CAR T-celler.
Om man blickar längre fram, hur ser er strategi ut för att ta era kandidater till marknad?
– Strategin för att ta våra läkemedelskandidater till marknad bygger på att ingå samarbeten med större läkemedelsbolag och/eller biotech-bolag. Vi avser dock att genomföra åtminstone de inledande fas I/II-studierna på egen hand för att minimera risk och addera värde i projekten innan vi söker partners för fortsatt utveckling. 
Ni genomför just nu en nyemission och börsnoterar samtidigt aktien. Vad kommer emissionslikviden att användas till?
– Finansieringen ska framför allt användas till att effektivisera pågående och planerade kliniska studier, inklusive GMP-produktion av våra läkemedelskandidater.
Vad hoppas du kunna se tillbaka på när ni summerar helåret 2021?
– Förutom att vi har lagt Coronapandemin bakom oss hoppas jag att vi kan blicka tillbaka på en lyckosam notering som gett oss möjlighet att lägga en bra grund för att fler patienter inom en snar framtid ska kunna behandlas med våra olika läkemedelskandidater.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev