Home Nyheter CombiGene tog in 75Mkr i företrädesemission

CombiGene tog in 75Mkr i företrädesemission

CombiGene tog in 75Mkr i företrädesemission

8 april, 2021

Under veckan meddelade CombiGene utfallet i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 8 mars 2021 baserat på bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2020. CombiGene kommer att erhålla intäkter om cirka 75 Mkr före emissionskostnader, vilket innebär att bolaget kan avancera sitt prekliniska program för CG01 och in vivo-studier i lipodystrofi-projektet CGT2. Vd Jan Nilsson gav BioStock en kommentar om finansieringsrundan. 

Svenska bioteknikbolaget CombiGene utvecklar genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar behandlingsmetoder eller där befintliga läkemedel inte ger tillfredställande resultat. Bolaget befinner sig i sen preklinisk fas med sin genterapiläkemedelskandidat CG01, som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Fokal epilepsi är den vanligaste formen av epilepsi hos vuxna epileptiker och dagens läkemedel behandlar endast symtomen utan att bota sjukdomen.

I CombiGenes pipeline finns också CGT2, en genterapibehandling för partiell lipodystrofi, en mycket sällsynt sjukdom som idag helt saknar behandlingsalternativ. Även om patientgruppen för denna sjukdom är liten i Europa och USA, finns det en betalningsvilja för nya läkemedel eftersom den totala marknaden för CGT2 uppskattas till motsvarande 700–1450 miljoner USD. CombiGene har möjlighet att ansöka om särläkemedelsstatus för CGT2, vilket skulle innebära ett antal strategiska fördelar såsom kortare utvecklingstid, marknadsexklusivitet och lägre utvecklingskostnader. 

Företrädesemission ger CombiGene 75 Mkr

Samtidigt som utvecklingen av de båda kandidaterna avancerar mot potentiellt värdeskapande milstolpar, tog bolaget beslutet att genomföra en företrädesemission för att säkra de finansiella medel som behövs för att säkerställa att projekten slutförs. Teckningsperioden avslutades den 31 mars 2021 och bolaget meddelade utfallet under veckan.

56,8 procent av emissionen tecknades med teckningsrätter, 4,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter, 12,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter genom erhållna teckningsantagande och 26,8 procent tecknades av emissionsgaranter. Det slutliga utfallet visar att CombiGene tillförs cirka 75 Mkr före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökar från 22,9 Mkr till 39,6 Mkr.

Antalet aktier ökar med 166 746 926 aktier från 229 277 024 aktier till 396 023 950 aktier. Detta innebär att aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen därmed har fått sin ägarandel utspädd med cirka 42 procent men har kunnat kompensera denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Planen är att fördela nettointäkten från företrädesemission på GMP-produktion av CG01, avslutande prekliniska biodistribution och säkerhetsstudier med CG01, in vivo-studier för utvärdering av genterapivektorerna CGT2 samt finansiering av CombiGenes pågående verksamhet.

Vd kommenterar

BioStock tog kontakt med vd Jan Nilsson för en kommentar gällande kapitalanskaffningen.

Varför var det viktigt att genomföra denna emission nu och vad ligger framför bolaget nu?

Jan Nilsson vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

– CombiGene tar nu de sista stegen inför den första studien i människa med de prekliniska toxikologi- och biodistributionsstudierna. Båda dessa studier är väldigt omfattande och löper under lång tid och kräver därmed stora investeringar. Även tillverkning av GMP-batchen för den kommande studien i människa kräver också stora investeringar. Att vi nu säkrat tillräckligt kapital för att slutföra det prekliniska programmet och producera material inför den första kliniska studien innebär att vår ambition att lämna in en CTA-ansökan under 2022 är fullt realistisk. Vårt epilepsiprojekt CG01 befinner sig därmed i en mer gynnsam position än någonsin tidigare.

– Vi har nu också säkrat medel att driva vårt lipodystrofiprojekt CGT2 enligt vår ursprunglig plan och inleda den viktiga proof-of-concept-studien senare under 2021. Situationen för CGT2 stärks också ytterligare av de 882 500 EUR som EU:s utvecklingsprogram Eurostars tilldelade projektet under inledningen av 2021.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev