Home Nyheter Xintelas vd om senaste tidens framgångar

Xintelas vd om senaste tidens framgångar

Xintelas vd om senaste tidens framgångar

30 mars, 2021

Nyligen publicerades lovande resultat från Xintelas prekliniska glioblastomstudie i den välrenommerade tidskriften Cancers. Dessutom har bolaget erhållit ett godkänt patent för stamcellsprodukten XSTEM från Europapatentverket samt ett tillstånd för vävnadsinrättning från Läkemedelsverket. BioStock kontaktade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund för att få veta mer om den senaste tidens positiva besked.

Lundabolaget Xintela utvecklar stamcellsterapier mot artros och andra muskoskeletala sjukdomar samt antikroppsbaserade riktade behandlingar mot aggressiva tumörer såsom glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

Behandlingarna baseras på markörteknologiplattformen XINMARK som bygger på integriner, specifika cellyteproteiner som bolaget använder som markörer för selektion av stamceller och som målmolekyler för antikroppsbaserad cancerbehandling.

Publikationen i Cancers – en viktig milstolpe för onkologiverksamheten 

Inom cancerområdet utvecklar Xintela två olika typer av antikroppsbaserade behandlingar, så kallade antibody-drug conjugates (ADC) där ett cellgift är kopplat till antikroppen, samt funktionsblockerande antikroppar som hämmar vissa funktioner hos cancercellerna som till exempel celldelning och migration (spridning). Resultaten från Xintelas pågående prekliniska studier med de två antikroppstyperna kommer att ligga till grund för valet av antikroppskandidat för kliniska studier.

Xintela har tidigare publicerat positiva prekliniska resultat för behandling av glioblastom med en ADC. Nu har resultaten från en preklinisk glioblastomstudie med bolagets funktions-blockerande antikroppar publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancers. Publikationen, som finns här, innehåller resultat som visar att funktionsblockerande antikroppar signifikant hämmar tillväxten av glioblastomtumörer i en djurmodell samt att antikropparna har en hämmande effekt på glioblastomcellernas celldelning och migration (rörelseförmåga). Xintela har tidigare meddelat att en funktionsblockerande antikropp även hämmar tillväxt av trippelnegativ bröstcancer i en djurmodell.

Lovande ny behandlingsstrategi för glioblastom

Glioblastom är den vanligaste och dödligaste hjärntumörformen hos vuxna. Bara i Europa och USA drabbas årligen 25–30 000 människor av glioblastom. Prognosen för sjukdomen är mycket dålig med en hög risk för återfall och en femårsöverlevnad på endast 4–5 procent med dagens behandlingsmetoder – kirurgi, strålning och kemoterapi. Behovet av nya behandlingsalternativ är därför mycket stort. Publikationen i Cancers visar att Xintelas funktionsblockerande antikroppar är en lovande ny strategi för att behandla glioblastompatienter. Antikropparna är riktade mot målmolekylen integrin α10β1 som sitter på ytan av glioblastomceller vilket gör att behandlingen kan riktas till cancercellerna.

Xintelas antikroppar för behandling av glioblastom och andra CNS-tumörer är patentskyddade i både Europa och USA fram till år 2036. Onkologiverksamheten drivs av dotterbolaget Targinta som just nu förbereds för avknoppning. Målet är att Targinta ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021.

Godkänt produktpatent i Europa av stort värde

Ytterligare ett positivt besked kom den 17 mars då Europapatentverket (EPO) godkände Xintelas patentansökan avseende XSTEM, en stamcellsprodukt som består av integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller.

Därmed har Xintela patentskydd i Europa fram till år 2036 för XSTEM. Patentet avser själva stamcellsprodukten, men även användningen av XSTEM för all slags stamcellsbehandling, inklusive de terapiområden som bolaget är verksamt i idag; artros och andra muskoloskeletala sjukdomar, sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) och lungkomplikationen ARDS (akut andnödsyndrom). Bolagets vd Evy Lundgren-Åkerlund menar att produktpatentet, kombinerat med bolagets egen GMP-produktionsanläggning, säkrar utveckling och kommersialisering av stamcellsterapier baserat på bolagets plattform under många år framöver.

Tillstånd för vävnadsinrättning

Strax efter patentbeskedet erhöll Xintela tillstånd för vävnadsinrättning från Läkemedelsverket vilket betyder att de får bedriva verksamhet som hanterar humana vävnader och/eller celler för framställning av läkemedel.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Ansökan om vävnadsinrättning skickades in i september förra året och därefter har Läkemedelsverket genomfört en inspektion av Xintelas verksamhet. Inspektionen visade att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet samt att regelverken efterföljs.

Evy Lundgren-Åkerlund svarar

BioStock kontaktade Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund för att få veta mer om publikationen i Cancers, det godkända patentet för XSTEM i Europa och tillståndet för vävnadsinrättning.

Vad innebär publikationen i Cancers för onkologiverksamheten i Xintela/Targinta?

– Studien stärker våra tidigare resultat att vi har en ny lovande målmolekyl, så kallad first-in-class, för behandling av aggressiva tumörer och validerar vårt koncept för behandling av glioblastom. Det är också ett viktigt steg i arbetet med att välja vår antikroppskandidat för kliniska studier.

Vad är nästa steg i utvecklingen av antikroppsbehandlingar mot glioblastom och andra aggressiva cancerformer?

– Vi ska välja antikroppskandidat för produktion och avslutande preklinisk utveckling, vilket inkluderar bioanalyser och toxikologistudier. Detta är även ett viktigt steg för att ytterligare öka värdet i projektet och möjliggöra bästa möjliga partnerdeal för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering.

Nyligen adderades ett godkänt produktpatent för XSTEM till er breda patentportfölj. Hur viktigt är patentet för er utveckling av stamcellsterapier mot artros och andra sjukdomar?

– Vårt godkända patent för vår stamcellsprodukt XSTEM ger oss en mycket stark och konkurrenskraftig position inom stamcellsterapi. Det ökar även värdet på våra stamcellsprojekt och gör oss ännu mer attraktiva för potentiella partners. Det är viktigt att tillägga att patentet även täcker våra stamcellsprodukter inom veterinärmedicin.

  Har ni fler patentansökningar som ni väntar på att få godkännande för?

– Vi har ett mycket aktivt patentarbete och kan förvänta oss flera godkännanden framöver.

Ni har nu tillstånd för vävnadsinrättning på plats. Vad återstår innan ni kan börja producera stamceller inför den kliniska studien på artrospatienter?

– Det som återstår är ett godkännande från läkemedelsverket att tillverka så kallade ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) i vår GMP anläggning. Allt annat är förberett så när vi har tillståndet på plats kan vi börja producera XSTEM för kliniska studier.

Avslutningsvis, nu när våren börjar nalkas i Lund, hur ser Xintelas planer och mål ut för våren 2021?

– En stor milstolpe är naturligtvis tillståndet att tillverka vår stamcellsprodukt. Vi kommer också att rapportera om resultaten från vår ARDS studie och från onkologiprojekten där intressanta studier pågår.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev