Home Nyheter ObsteCare fortsätter marknadssatsningen med nyemission

ObsteCare fortsätter marknadssatsningen med nyemission

ObsteCare fortsätter marknadssatsningen med nyemission

3 mars, 2021

Karolinskabaserade ObsteCare fortsätter att avancera marknadsetableringen av AFL-metoden, ett diagnostiskt verktyg som utvecklats för att förbättra för förlossningsvården. Man har redan tagit ett första steg in på den tyska marknaden, samtidigt som närvaron i Norden och Irland stärkts under förra året. Nu genomförs en nyemission för att fortsätta expansionen på befintliga marknader och för att återuppta FDA-ansökan inför marknadsintroduktion i USA.

Varje år sker 130 miljoner förlossningar världen över. Värksvaga förlossningar är ett utbrett globalt problem som drabbar cirka 20 procent av alla kvinnor som föder och 40 procent av alla förstföderskor. Kvinnor med värksvaghet är en väldigt svårförutsägbar och resurskrävande grupp och de utdragna förlossningarna leder ofta till förlossningsskador. I många fall leder de dessutom till akut kejsarsnitt, vilket är kostsamt för vården men framförallt riskfyllt för mamman och barnet.

Mäter livmoderns tillstånd

ObsteCare har utvecklat AFL-metoden som är en patenterad beprövad metod för säkrare hantering av värksvaghet i samband med en förlossning. Ett test av fostervatten ger ett tillförlitligt beslutsstöd inom 20 sekunder.

»En utdragen förlossning är förenad med en ökad risk för komplikationer hos den födande kvinnan och hennes barn. Det är därför angeläget att undvika alltför långsamma förlossningar, samtidigt eftersträvar vården naturligtvis att inte i onödan ingripa i förlossningens förlopp.« – Carina Lindqvist, vd ObsteCare.

Besparingar för såväl mamman som för samhället

Förutom att en långdragen förlossning som kan leda till kejsarsnitt eller annan instrumentell förlossning är fysiskt påfrestande på kvinnan är den dessutom väldigt kostsam för sjukvården. En förlossning kostar cirka 25 000 kronor i Europa medan ett kejsarsnitt kostar cirka 65 000 kronor. Enligt en studie som utförts vid Linköpings Universitet skulle AFL-metoden kunna minska antalet akuta kejsarsnitt med 30 procent. ObsteCare uppskattar att marknadspotentialen, om AFL används vid alla värksvaga förlossningar, ligger på drygt 900 Mkr per år på huvudmarknaderna Europa och USA.

Carina Lindqvist, vd ObsteCare.

»Vi har en stark affärsmodell. Vårt mätinstrument är kostnadseffektivt i relation till de besparingar den genererar för vården och engångsproberna som används vid mätningarna innebär återkommande intäkter för ObsteCare. Samtidigt ska man komma ihåg att vinsterna för mamma och barn inte går att mäta i pengar. Vi ser många tecken på att våra lösningar behövs, och kan hjälpa till att förändra förlossningsvården.« – Carina Lindqvist.

Utvidgar distributionsnätet

Bolaget är just nu inne i en intensiv fas där AFL-metoden marknadsintroduceras på flera håll i Europa. Man har hittills byggt upp ett säljnätverk på tolv distributörer i EU, Asien och USA. Under det fjärde kvartalet förra året tog bolaget sitt första steg in på den tyska marknaden genom ett samarbete med det välrenommerade universitetssjukhuset i Ulm och tecknade även avtal med Vingmed gällande distribution på den nordiska marknaden. Man har dessutom fått intresseförfrågan från Japan och har börjat se över möjligheten att registrera produkten där.

Förbereder för lansering i USA

USA är en viktig marknad och bolaget arbetar med förberedelser för att kunna lämna in en ny ansökan med det nya CE godkända instrumentet som blev klart i december 2020. Planen är att lämna in en ansökan till FDA under det andra kvartalet i år.

För att finansiera marknadssatsningen genomför bolaget en fullt garanterad nyemission av units på 24,9 Mkr. Vid stort intresse finns möjlighet att emittera ytterligare units i en riktad emission på cirka 3 till 5 Mkr.

Emissionslikviden är tänkt att fördelas enligt följande:

Expansion i befintliga marknader och återuppta FDA-ansökan inför etablering i USA – 50 %

Satsning för ökad försäljning hos nya och befintliga distributörer – 35 %

Förbättra säljstöd, logistik och tillverkning – 15 %

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

UNITEMISSION Aktieägare i bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig en (1) aktie erhålls en (1) uniträtt.  Varje elva (11) uniträtter ger härvid rätt att teckna åtta (8) nya units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
TECKNINGSKURS Teckningskursen i nyemissionen är 1,10 kr per unit.
TECKNINGSOPTION Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 2 – 31 maj 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i ObsteCare till en kurs om 1,45 kr per aktie, motsvarande cirka 132 procent av den fastställda emissionskursen.
TECKNINGSPERIOD 26 februari – 12 mars 2021
HANDEL I UNITRÄTTER 26 februari – 10 mars 2021
BERÄKNAD DAG FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL 16 mars 2021
UTSPÄDNING Inklusive ersättning till garanter och delar av arvode till finansiell rådgivare uppgår utspädningen i nyemissionen till cirka 44,8 procent alternativt högst cirka 48,9 procent inklusive den kompletterande riktade emissionen, beräknat på nya aktier dividerat med befintliga aktier innan nyemissionen. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas för teckning av nya aktier tillkommer en utspädning om cirka 18,3 procent alternativt högst cirka 19,7 procent i fall den kompletterande riktade emissionen genomförts, beräknat på nya aktier dividerat med befintliga aktier innan inlösenperioden.
GARANTI- OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER Nyemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade teckningsförbindelser, garanterad upp till ett belopp om cirka 24,9 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas i form av nyemitterade Units.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Elektronisk teckningssedel från Avanza finns här. Elektronisk teckningssedel från Nordnet finns här.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev