Home Nyheter Nyemission finansierar utvecklingen av CombiGenes projekt mot nya milstolpar

Nyemission finansierar utvecklingen av CombiGenes projekt mot nya milstolpar

Nyemission finansierar utvecklingen av CombiGenes projekt mot nya milstolpar

18 mars, 2021

Den 31 mars avslutas genterapibolaget CombiGenes fullt garanterade företrädesemission om cirka 75 Mkr. Emissionslikviden kommer primärt att finansiera de avslutande delarna i CombiGenes prekliniska epilepsiprogram för CG01 och GMP-produktion inför den planerade kliniska studien, samt de påbörjade in vivo studierna i lipodystrofiprojektet CGT2.

Genterapi är en avancerad läkemedelsterapi som innebär att en ny gen förs in i en patients celler för att ersätta en sjukdomsskapande muterad gen, alternativt att stärka cellerna förmåga att öka produktionen av ett specifikt ämne. Detta ger kroppens celler möjlighet att producera ett protein/receptor för att bota eller lindra ett sjukdomstillstånd, vilket är den strategi som Lundabolaget CombiGene har valt för sitt epilepsiprojekt.

Genterapikandidater för behandling av idag obotliga sjukdomar

CombiGenes mål är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar behandlingsmetoder eller där befintliga läkemedel ger ett otillfredsställande resultat.

Bolagets primära fokus är läkemedelskandidaten CG01 som skall injiceras in i hjärnan hos patienter med läkemedelsresistent fokal epilepsi. Fokal epilepsi är den vanligaste epilepsiformen hos vuxna epileptiker och dagens läkemedel adresserar endast symptomen utan att bota sjukdomen. I pipeline finns även CGT2, en genterapibehandling av partiell lipodystrofi, en mycket ovanlig sjukdom som idag helt saknar behandlingsalternativ.

Dagens behandlingar mot epilepsi är otillräckliga

Dagens läkemedel mot epilepsi botar inte sjukdomen utan adresserar endast symptomen, dessutom riskerar dessa behandlingar att leda till allvarliga biverkningar, samtidigt som de inte ger en fullgod effekt för cirka en tredjedel av patienterna. CombiGenes ambition är att CG01 skall fylla detta vakuum i det terapeutiska landskapet – dels för de som drabbats av läkemedelsresistens och dels som en betydligt mindre invasiv behandlingsmetod för de patienter som erbjuds kirurgiska ingrepp.

Dagens genterapier har initialt inriktat sig mot indikationer med ett litet antal patienter, så är dock inte fallet med CG01 som utvecklas för behandling av en stor patientgrupp. Detta återspeglas i en potentiell årlig försäljning som enligt bolagets uppskattningar ligger på cirka 750 – 1500 miljoner USD.

Med en etablerad produktionsplattform för CG01 är CombiGenes avsikt att under 2021 fokusera på de avslutande delarna av det prekliniska programmet med två stora prekliniska studier, en biodistributionsstudie och en säkerhetsstudie, som den 18 mars 2021 påbörjades tillsammans med CombiGenes CRO-partners Northern Biomedical Research och Neurochase.

Lipodystrofi-projektet riktas mot underbehandlad patientgrupp

Det finns idag inga effektiva behandlingar av partiell lipodystrofi, vilket gör att CombiGenes läkemedelskandidat CGT2 har en potentiell first-mover-advantage. Även om patientgruppen är liten i Europa och USA finns en betalningsvilja för nya läkemedel och totalmarknaden för CGT2 uppskattas till motsvarande 700 –1450 miljoner USD.

CombiGene har möjlighet att ansöka om särläkemedelsstatus för CGT2 inom lipodystrofi, vilket skulle innebära ett flertal strategiska fördelar som kortare utvecklingstid och lägre utvecklingskostnader. I sin affärsmodell öppnar CombiGene för att ta läkemedelskandidaten till marknad på egen hand.

Stora framsteg inom CombiGenes prekliniska program

CombiGene kunde under 2020 nå en rad framsteg med CG01 i det prekliniska programmet, steget innan läkemedelskandidaten kan testas skarpt i människa. Dels säkrade man en produktionsplattform och dels genomfördes tre prekliniska studier med positivt utfall.

Inom lipodystrofiprojektet CGT2 kunde CombiGene under samma år ansöka om patentskydd för de vektorer som utvecklas inom projektet, samt att man inledde in vivo-studier för att identifiera den mest lovande läkemedelskandidaten för att i år kunna genomföra en konceptverifieringsstudie. I februari erhöll bolaget ett utvecklingsanslag om 481 000 EUR från EUs Eurostars-program.

»CombiGene är i en spännande utvecklingsfas. Under 2021 tar vi viktiga steg med epilepsiprojektet CG01 som gör att vi planerar att inleda den första kliniska studien nästa år. Det medicinska behovet är stort eftersom många epilepsipatienter inte är hjälpta av dagens läkemedel. Marknadspotentialen för CG01 uppgår även med försiktiga antaganden till 1,5 miljarder USD årligen. Även vårt andra projekt, lipodystrofiprojektet CGT2, utvecklas väl och vi ser fram emot att definiera vår läkemedelskandidat under året. Emissionen säkerställer att vi kan utveckla projekten mot nya värdeskapande milstolpar« – Jan Nilsson, vd CombiGene

Företrädesemission finansierar fortsatt utveckling mot nya milstolpar

För att slutföra bolagets prekliniska program för CG01 samt in vivo-studierna i lipodystrofiprojektet CGT2, genomför CombiGene just nu en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 MSEK före emissionskostnader.

Nettolikviden planeras fördelas enligt nedan:

  • GMP-produktion av läkemedelskandidaten CG01: cirka 30 procent
  • Avslutande prekliniska biodistributions- och säkerhetsstudier – CG01: cirka 40 procent
  • In vivo studier för utvärdering av genterapivektorer – CGT2: cirka 10 procent
  • Finansiering av CombiGenes löpande verksamhet: cirka 20 procent

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

Teckningstid 17 mars 2021 till och med 31 mars 2021
Teckningskurs 0,45 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Avstämningsdag 15 mars 2021. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market
Emissionsvolym Erbjudandet omfattar högst 166 746 926 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före emissionskostnader
Företrädesrätt Varje befintlig aktie i CombiGene berättigar till åtta (8) teckningsrätter, och elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), i andra hand tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det tredje ska eventuella återstående nya aktier tilldelas emissionsgaranterna, i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden.
Teckningsåtaganden och emissionsgarantier Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka 12 procent och av emissionsgarantier motsvarande cirka 88 procent. Bland de som lämnat teckningsåtaganden finns en av CombiGenes större ägare Nyenburgh Holding B.V., som åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Nyenburgh Holding B.V. har vidare ingått garantiåtaganden uppgående till 25 MSEK, motsvarande cirka en tredjedel av företrädesemissionen.

[divider]MEDIA[/divider]

Vd Jan Nilsson presenterar CombiGene på Aktiedagen Stockholm 16 mars 2021

Dokument framtagna i samband med emissionen – prospekt och anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter – kan nås här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev