Home Nyheter Nya data stärker Follicums diabetesprojekt

Nya data stärker Follicums diabetesprojekt

Nya data stärker Follicums diabetesprojekt

30 mars, 2021

Follicum, som utvecklar vävnadsreparerande peptider, har tagit ytterligare steg i sitt prekliniska arbete med att ta fram en läkemedelskandidat för behandling av diabetes. Genom ett omfattande och avancerat experimentellt arbete konstaterar bolaget att peptiderna binder till en specifik receptor i cellers membran som bedöms spela en viktig roll vid skydd och reparation av organvävnad. BioStock har kontaktat Follicums vd Jan Alenfall för att höra mer om vad detta innebär för projektet.

Lundabaserade Follicum utvecklar nya peptidläkemedel inom områdena håravfall och diabetes. I håravfallsprojektet genomförs just nu en analys av den fas IIa-studie som pågått under vintern och top line-resultaten väntas under våren. Diabetesprojektet befinner sig i preklinisk fas, och även här görs stora framsteg.

Målet i Follicums diabetesprojekt är att stimulera insulinutsöndring och motverka komplikationer till sjukdomen genom att utveckla peptider som påverkar receptorer på bland annat insulinproducerande celler. Ett problem med dagens diabetesläkemedel är att deras effekt ofta avtar med tiden och att inte alla patienter svarar på behandlingen. Här siktar bolaget på att göra blodglukoskontrollen mer långvarig jämfört med nuvarande behandlingar, för att därigenom också kunna minska risken att allvarliga följdsjukdomar uppstår. Bolagets peptider har även visat sig ha en skyddande effekt på insulinproducerande celler som utsatts för långvarig skadlig exponering av höga sockerkoncentrationer.

Patent beviljat i Europa

I början av januari meddelade det europeiska patentverket, EPO, att man godkänt ett patent gällande FOL-014 och snarlika peptider, vilket ger skydd fram till 2038. Bolaget har sedan tidigare fått patentgodkännande i USA och väntar på besked från myndigheter i bland annat Kina, Japan och Indien.

Nya upptäckter stärker värdet i portföljen

Sedan ett år tillbaka bedrivs ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet och SARomics Biostructures där man studerat peptidernas inbindning till specifika receptorer på cellers membran. Med hjälp av röntgenkristallografi har peptidfamiljernas interaktion med en mycket intressant receptor studerats på atomnivå, vilket visar att de binder till en del i receptorn som man bedömer spelar en viktig roll vid reparation och skydd av organvävnaden vid en rad olika sjukdomstillstånd.

BioStock har kontaktat Follicums vd Jan Alenfall för att få veta mer om upptäckterna och vad de innebär för projektet och bolaget.

Jan Alenfall, vd Follicum

Först och främst, kan du ytterligare beskriva er upptäckt och hur den förhåller sig till era tidigare upptäckter inom framför allt diabetesprojektet?

– Vi har redan på flera olika sätt kartlagt delar av verkningsmekanismen för våra peptidklasser. I tidigare studier och experiment har vi identifierat en handfull receptorer dit peptiderna binder. I det Vinnova-finansierade samarbetet med Saromics har vi fokuserat på den ena peptidfamiljen och nu kartlagt en av de receptorer som peptiderna binder till. Vi har valt ut den mest relevanta receptorn och studerat inbindningen i mycket stor detalj. Med hjälp av röntgenkristallografi får vi en visuellt detaljerad bild av hur och var peptiden binder in till receptorn.

– Dels verifierar det att peptiden verkligen interagerar med receptorn och dels ger denna bindningsdata ovärderlig information om vilka delar av peptiden som är extra viktiga för funktionen. Vi vet nu även vilka naturliga substanser som binder till receptorn och det är mycket spännande att kunna reda ut i mera detalj vad vi påverkar i cellerna.

Vad innebär den här upptäckten för projektet och för bolaget som helhet?

– De erhållna resultaten är oerhört betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen av projektet. Från kristallstrukturresultaten har vi fått en mycket detaljerad bild med hög upplösning av hur och exakt var vår peptid binder in till receptorn, vilka delar av peptiden som är avgörande för interaktionen och vilken del av receptorn som i sin tur påverkas av peptidinteraktionen.

– Utifrån dessa data kan vi snäva in det fortsatta arbetet betydligt för att konfirmera hela förloppet från det att vi administrerar peptiden till dess att den gett den positiva effekten på sjukdomen. Informationen ger oss också en ökad förståelse för hur vår peptid kan kombineras med redan existerande läkemedel för att optimera behandlingen av diabetes. Dessutom ger den oss stora möjligheter att effektivisera vår peptidutveckling och skapa peptider lämpade för andra användningsområden i framtiden.

Vilka aktiviteter pågår i projektet just nu?

– Inom ramarna för diabetesprojektet genomförs nu ett flertal studier, både in vitro och in vivo, för att kartlägga hur peptidernas insulinreglerande egenskaper bidrar till att förbättra sjukdomsförloppet i modeller för diabetes och diabetesrelaterade följdsjukdomar. Med dessa data får vi stöd för hur den aktuella peptiden ska profileras i kommande kliniska studier och även hur den ska positioneras efter en potentiell marknadsintroduktion.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev