Home Nyheter OncoZenge tar upp kampen mot oral mukosit

OncoZenge tar upp kampen mot oral mukosit

OncoZenge tar upp kampen mot oral mukosit

25 februari, 2021

Med läkemedelskandidaten BupiZenge vill utvecklingsbolaget OncoZenge erbjuda en ny och effektiv behandling för patienter som drabbats av smärta vid oral mukosit. Med lovande fas II-resultat i ryggen förbereder bolaget nu det sista steget mot marknadsregistrering, där en företrädesemission är tänkt att tillföra 60 Mkr för att finansiera den fas III-studie som är planerad att starta nästa år.

Den smärtsamma åkomman oral mukosit (OM) drabbar många patienter som genomgår olika typer av cancerbehandling. OM leder till skadade slemhinnor och smärtsamma sår i munnen och kan förutom kraftigt försämrad livskvalitet, infektionsrisk och andra komplikationer även leda till att cancerbehandlingen måste skjutas upp eller avbrytas. Vid strålterapi i huvud-halsregionen uppstår i stort sett alltid oral mukosit och av patienter som behandlas med kemoterapi är det mellan 40 och 80 procent som drabbas.

OncoZenge utvecklar BupiZenge, som är en sugtablett baserad på det beprövade lokalbedövande läkemedlet bupivakain, som bland annat i dag används i epiduralblockad vid förlossningar. Specialty pharmabolaget Moberg Pharma licensierade in rättigheterna till projektet 2014 och slutförde en lex Asea-utdelning där projektet lades i dotterbolaget OncoZenge, som nu har avknoppats och noterats på Nasdaq First North Growth Market.

Starka resultat i ryggen

Standardbehandlingar mot smärta vid OM består i dag bland annat av olika typer av munsköljningsvätskor som innehåller lidokain eller morfin och det finns även en rad olika opioidbehandlingar. Gemensamt för samtliga är dock att de inte tillräckligt lyckas lindra den smärta som uppstår vid OM, framförallt vid svårare grad av mukosit.

Det är i ljuset av det som OncoZenge utvecklar sin läkemedelskandidat. I en klinisk fas II-studie som genomfördes i Danmark visade BupiZenge en signifikant minskad smärta jämfört med standardbehandling. Vid mätning i munnen skattades en 50 procent lägre smärtnivå hos patientgruppen som fick BupiZenge jämfört med kontrollgruppen som fick standardbehandling.

Attraktiv marknad

Ungefär fem miljoner patienter får varje år OM i de s.k. G8 länderna. OncoZenge har fokus på Nordamerika och Europa med omkring 1 miljon patienter med OM varje år.  Vid en framgångsrik lansering beräknar OncoZenge med att BupiZenge kan nå en årlig försäljning på mellan 200 och 400 MUSD.

I ett första steg är BupiZenge tänkt att registreras i Europa och bolaget genomför nu   förberedelser inför en registreringsgrundande fas III-studie. Studiedesignen kommer att bli färdigställd under 2021 med målsättningen att inleda studien 2022 för att få en första resultatavläsning under 2023. Parallellt för bolaget diskussioner med potentiella partners för att förbereda kommersialisering och samtidigt kommer även kompletterande utvecklingsarbete att genomföras för registrering på övriga prioriterade marknader.

Siktar på fler indikationer

Utöver huvudindikationen oral mukosit är tanken att även adressera andra behov av smärtlindring i munhålan. Exempel på sådana behov är smärtlindring vid endoskopiska undersökningar eller vid operationer i munnen och vid så kallad burning mouth syndrome.

OncoZenge har sedan tidigare patentskyddat själva användningen av bupivakain i sugtablettform för behandling av OM och meddelade i början av året att man även fått ett patent godkänt i Europa för att använda sugtabletterna vid behandling av allmän smärta i munnen.

Riktad emission och nyemission

För att finansiera den kommande fas III-studien har OncoZenge beslutat att genomföra en företrädesemission om 60 Mkr. I höstas gjordes dessutom en riktad emission som inbringade 10 Mkr. Den riktade emissionen tecknades bland annat av John Fällström, Linc AB och Östersjöstiftelsen, som även åtagit sig att teckna sina andelar samt att garantera resterande del av företrädesemissionen.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

 

LISTA First North Growth Market
TECKNINGSRÄTTER Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i OncoZenge, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
EMISSIONSVOLYM 5 856 622 aktier
UTSPÄDNING Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att uppgå till 50 procent.
TECKNINGSKURS Teckningskursen uppgår till 10,25 kr per aktie.
TECKNINGSPERIOD Teckningsperioden löper från och med den 19 februari till och med den 5 mars 2021.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 2 mars 2021.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTITECKNING I samband med företrädesemissionen har befintliga aktieägare i OncoZenge, bland annat Östersjöstiftelsen, Linc AB och John Fällström, ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 60 MSEK, vilket innebär att företrädesemissionen är fullt säkerställd. Därtill har samtliga medlemmar i styrelse och ledning meddelat sin avsikt att delta.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Elektronisk teckningssedel från Avanza finns här. Elektronisk teckningssedel från Nordnet finns här.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev