Home Nyheter Stayble Therapeutics vill erbjuda bättre behandling för patienter med ryggsmärta

Stayble Therapeutics vill erbjuda bättre behandling för patienter med ryggsmärta

Stayble Therapeutics vill erbjuda bättre behandling för patienter med ryggsmärta

3 december, 2020

Stayble Therapeutics utvecklar en injektionsbehandling, STA363, för att råda bot på den intensiva ryggsmärta som uppstår hos patienter med diskogen ryggsmärta. Till skillnad från dagens behandlingsalternativ behandlar STA363 de underliggande orsakerna till smärtan. Men hur många drabbas egentligen av diskogen ryggsmärta och hur kan Stayble Therapeutics fylla det terapeutiska behovet?
Stayble Therapeutics injektionsbehandling STA363 riktar sig till patienter med diskogen ryggsmärta som inte blir bättre med smärtstillande preparat och fysioterapi. Idag saknar cirka 70 procent av patienterna en effektiv behandling, vilket innebär att deras vardag kantas av intensiv smärta och begränsad rörlighet.

Ryggsmärta – en börda för individen, vården och samhället

Cirka 85 procent av världens befolkning upplever ryggsmärta någon gång under livet, vilket gör ryggsmärta till ett av de mest kostsamma och fysiskt begränsande medicinska problemen globalt. Bara i Sverige beräknades kostnaderna för ländryggssmärta uppgå till 7,6 miljarder kronor under 2011. En stor del av den totala kostnaden stammar från arbetsfrånvaro och sjukvårdskostnader.
Hos ungefär 40 procent av alla patienter med ryggproblem beror smärtan på diskogen ryggsmärta, även kallad degenerativ disksjukdom eller segmentell rörelsesmärta. Diskogen ryggsmärta särskiljer sig från andra typer av kronisk ryggsmärta då smärtan beror på att ryggradens diskar degenererar, alltså ”slits” med åldern.

Vad händer med diskarna?  

Ryggens diskar, även kallade mellankotsskivor, finns mellan nästan alla ryggens kotor och består av en diskvägg och en gelatinös kärna. De fungerar som stötdämpare och möjliggör att ryggraden är tillräckligt flexibel för att kunna böjas och vridas.
Med åldern börjar diskarna degenerera, vilket skapar sprickor i disken och läckage av inflammatoriska substanser. Hos nästan alla degenererar diskarna över tid då det är en naturlig del av åldringsprocessen, men alla drabbas inte av smärta eller begränsad rörlighet. Om degenererade diskar är anledningen till att man har ont i ryggen kallas det diskogen ryggsmärta.
Sjukdomen kan leda till mycket svår smärta och instabilitet i rörelsesegmentet, vilket skapar betydande utmaningar i vardagen. Det kan vara svårt att jobba, vilket i sin tur leder till långtidssjukskrivningar, produktionsbortfall och stora kostnader för samhället. För vissa kan det till och med vara omöjligt att utföra enkla saker såsom att lyfta sitt barn, promenera eller ta på sig strumporna på morgonen. Många drabbas även av sömnbrist, social isolering, fysisk inaktivitet och nedstämdhet/depression.

Högt antal drabbade

Nästan 400 miljoner personer världen över diagnostiseras med diskogen ryggsmärta per år, vilket motsvarar en global incidens på 5,5 procent.
NINDS uppskattar att cirka 20 procent av patienterna med generell ländryggssmärta utvecklar kronisk smärta som varar i mer än 1 år och inte svarar på konservativa behandlingar. Ett försiktigt antagande som Stayble Therapeutics gör är att applicera denna andel på subgruppen diskogen ryggsmärta, vilket ger att cirka 80 miljoner personer årligen står utan effektiva behandlingsalternativ.
Stayble Therapeutics riktar sig till patienter med degenererade diskar av kategori 3 på Pfirrmann skalan (1: ej degenererad till 5: mycket kraftigt degenererad disk), vilket cirka 30 procent av patienterna beräknas ha. Bolaget uppskattar därmed att de kan hjälpa ungefär 24 miljoner personer årligen med sin behandling.
Utöver dessa årligen nydiagnostiserade patienter finns ett stort antal patienter som redan lider av diskogen ryggsmärta och som därmed utgör behandlingsbara patienter för Stayble Therapeutics. De drabbade är oftast mellan 20 och 50 år, alltså är detta en patientgrupp som är yngre än vad man kanske föreställer sig.

Saknas effektiva behandlingsalternativ i dagsläget

Idag behandlas patienter med diskogen ryggsmärta främst med smärtstillande preparat och fysioterapi. Dessa behandlingsalternativ stillar “bara” symptomen, d.v.s. smärtan, utan att avhjälpa själva grundproblemet. Endast cirka 30 procent av de behandlade patienterna blir långsiktigt bättre.
I dagsläget är den sista utvägen att genomgå en steloperation, vilket endast 1 procent av patienterna erbjuds på grund av låg tillgänglighet. Dessutom lämpar sig steloperation endast till patienter med mycket stark smärta och långt gången diskdegeneration.
Operationen innebär att man fixerar två eller flera kotor till varandra, ofta genom skruvar, vilket förhindrar rörelse i segmentet och därmed avvärjer den smärtande rörelsen. Detta är en relativt omfattande, dyr och riskfylld operation och den kräver långvarig sjukskrivning och rehabilitering.

Opioidmissbruk på grund av ryggsmärta

Vissa lider av såpass kraftig ryggsmärta att de får opioidläkemedel utskrivet. Opioider är en grupp starka morfinliknande smärtstillande substanser, men de är också mycket beroendeframkallande. I värsta fall leder användande av opioder till missbruk och dödsfall.
Opiodmissbruk på grund av ryggsmärta är ett utbrett problem i framförallt USA där ungefär hälften av de patienter som tar opiodier uppger just kronisk ryggsmärta som orsak till medicineringen. Mot bakgrund av detta blir behovet av nya, effektiva behandlingar för kronisk ryggsmärta än mer uppenbart.

Stayble Therapeutics vill fylla ett stort terapeutiskt gap

Det finns alltså ett stort medicinskt behov och brist på effektiva behandlingar mot diskogen ryggsmärta. Vidare finns ett stort behandlingsgap mellan smärtstillande läkemedel i kombination med fysioterapi till det mer drastiska ingreppet steloperation som endast erbjuds ett fåtal patienterna. För att fylla detta gap efterfrågas behandlingar som kan sättas in tidigt i vårdprocessen och som är minimalt invasiva.
Stayble Therapeutics kandidat innebär potentiellt flera fördelar jämfört med dagens behandlingar. STA363 grundas i den naturliga process som gör att disken stabiliseras när man blir äldre, runt 65-70 år, vilket gör att ryggsmärtan försvinner. Denna process vill Stayble Therapeutics efterlikna genom att aktivt bindvävsomvandla disken med STA363. Detta stabiliserar segmentet och minimerar möjligheten till läckage av inflammatoriska substanser.

STA363 kan erbjuda patienten smidigare behandling

Stayble Therapeutics behandling är tänkt att sättas in redan efter 6 månader om tidigare behandlingar inte hjälper mot smärtan. Förhoppningsvis behövs STA363 endast injiceras vid ett tillfälle inom öppenvården och att patienten därefter kan gå hem samma dag, vilket skulle förenkla processen för patienten och sjukvården betydligt.
Det är också värt att notera att STA363 är baserat på mjölksyra vilket är en kroppsegen substans. Detta gör att risken för uppkomsten av biverkningar är relativt låg jämfört med många andra projekt och skulle innebära en betydande fördel för patienterna.

Fas IIb-studie pågår

Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas Ib-studie som visade att behandlingen är säker och tolerabel samt att STA363 inducerar en bindvävsomvandling i ryggdisken. Nu genomförs en fas IIb-studie i Nederländerna, Ryssland och även i Spanien sedan en tid tillbaka.
Kan Stayble Therapeutics introducera en enkel och effektiv behandling mot diskogen ryggsmärta skulle det spara mycket lidande och innebära stora kostnadsbesparingar för patienten, sjukvården och samhället.

Läs även BioStocks intervju med Stayble Therapeutics vd, Andreas Gerward.

 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev