Home Nyheter Händelserikt 2020 på många plan för Chordate Medical

Händelserikt 2020 på många plan för Chordate Medical

Händelserikt 2020 på många plan för Chordate Medical

21 december, 2020

Året går mot sitt slut och det är dags att blicka tillbaka på Chordate Medicals 2020. Det har varit ett intensivt år under vilket bolaget har gjort betydande framsteg, både inom rinit- och migränområdet, men man har även mött vissa motgångar. BioStock har kontaktat Chordate Medicals vd, Anders Weilandt, för höra vad han har att säga om året som gått och planerna inför 2021.   

Chordate Medical
har utvecklat metoden Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) som säljs som behandling mot kronisk nästäppa (rinit). K.O.S utvärderas just nu även som behandling mot migrän i en klinisk studie i Tyskland och Finland.

Under 2020 har migränstudien dock stått på paus under ett antal månader på grund av Covid-19-pandemin, men nu är studien igång igen. Målet är att den sista patienten kan gå ur migränstudien under första kvartalet 2021.

Stärkte kassan i februari

Året fick en bra start genom en förstärkning av kassan tack vare en riktad emission som tillförde bolaget 7,4 Mkr. Motivet till den riktade emissionen var att bredda basen av större aktieägare och öka kapitalet för att kunna fullfölja bolagets expansion mot migrän som ny indikation för K.O.S.

Enligt Chordate Medicals vd, Anders Weilandt, är det särskilt värt att notera att företrädare för PO-MEDICA, Chordates Medicals nordiska distributör, valde att delta i emissionen:

»Tillsammans med flera namnkunniga investerare bör nämnas att företrädare för vår nya nordiska distributör valt att teckna en betydande andel av den här emissionen. För oss är det en viktig signal om långsiktigt engagemang och tilltro till vårt gemensamma marknadsprojekt« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical 

Patentbesked i USA och publikation i maj

I början av maj fick Chordate Medical besked från det amerikanska patentverket att de avser bevilja bolagets patentansökan gällande behandling av huvudvärk med K.O.S. Patentet är ett tillskott till Chordate Medicals patentfamilj inriktad mot huvudvärksbehandling som bolaget har byggt upp sedan 2011.

 I maj publicerades även en vetenskaplig artikel från Amsterdams universitet som redovisade en PP-analys (Per-Protocol) av en studie från 2014 med Chordates Medicals rinitbehandling. Resultaten av den nya analysen visade att effekten från K.O.S-behandlingen var signifikant bättre än placebo. Dessutom kunde man se att de patienter som slutade med avsvällande nässprej och som behandlades med K.O.S uppvisade ytterligare signifikant förbättring av sin nästäppa.

Pausade studier på grund av Covid-19

Vid Covid-19-pandemins begynnelse meddelade Chordate Medical att bolagets migränstudie och rinitstudie sattes på paus, precis som många andra kliniska studier runtom i världen. Detta för att sjukvården skulle kunna lägga om sina resurser och för att patienter skulle undvika icke nödvändiga besök inom vården.

Migränstudien är igång igen

Chordate Medicals migränstudie var helt pausad i Finland från mars till oktober. Därefter fick man klartecken från de finska klinikerna att återuppta patientrekryteringen igen tack vare införandet av ett snabbtest för Covid-19.

Enligt bolaget innebär detta att den sista patienten kan gå ur migränstudien under första kvartalet 2021. Ett potentiellt positivt studieutfall möjliggör en CE-märkning med kronisk migrän som indikation, vilket bolaget tror kan ske om ungefär ett år.

Rinitstudien avslutades

Under hösten presenterades resultat från en interimanalys av rinitstudien som har pågått under 2020. Slutsatsen av interimanalysen var att studieresultatet förmodligen inte kommer bli konklusivt och därför valde Chordate Medical att avbryta rekrytering till rinitstudien.

Detta beslut har dock inte påverkat bolaget nämnvärt, särskilt eftersom bolagets produkt redan är CE-märkt inom rinit. Försäljningen av K.O.S som behandling mot rinit/nästäppa kommer fortsätta som vanligt, och inte heller migränstudien har påverkats av beslutet att avsluta rinitstudien.

Läs även BioStocks intervju med Anders Weilandt om den avslutade rinitstudien.

Nästa generation av K.O.S har färdigutvecklats

Under 2020 har bolaget även utvecklat nästa generation av kontrollenheten och engångskatetern som används vid K.O.S-behandlingen. Målet med utvecklingsprojektet var att få fram en mer ändamålsenlig produkt, minska transportvolymen och halvera tillverkningskostnaden, vilket man lyckades uppnå.

I oktober meddelade Chordate Medical att den nyutvecklade kontrollenheten har uppfyllt kraven för att kunna CE-märkas och därmed få säljas inom EU. Läs mer här. Chordate Medical tror att de kan börja leverera den nya kontrollenheten under första delen av 2021.

Framsteg i Saudiarabien

Året avslutades även med goda nyheter då Chordate Medical i november meddelade att bolagets distributör i Saudiarabien erhållit en ersättningskod för försäkringsbetalning för K.O.S-behandlingen. Ersättningskoden gör det möjligt för patienterna att låta försäkringen täcka kostnaden för behandlingen på vissa privata sjukhus.

Därefter har Saudiarabiens hälsoministerium beslutat om formell utprovning av Chordate Medicals K.O.S-behandling på offentliga sjukhus. Detta öppnar upp för möjligheten att komma in på den stora offentligt ägda sjukhusmarknaden i Saudiarabien. Därmed tror Anders Weilandt att försäljningen i Saudiarabien kommer ta fart under 2021:

»Jag bedömer det nu som troligt att vi kommer att se en markant ökad försäljning till Saudi inom nästa år.« – Anders Weilandt 

BioStock har kontaktat Anders Weilandt för att få veta mer om året som har gått och planerna inför 2021.

Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Anders, det har ju sannerligen hänt en del för Chordate Medical under 2020. Vilka är de viktigaste händelserna under året enligt dig?

– På den positiva sidan är det dels den vetenskapliga artikeln från Amsterdams universitet som visade att även vår tidigare rinitstudie var tydligt positiv när man rensat bort patienter som inte borde ha varit med i studien. Därefter är det tydliga ägarstödet i tre emissioner som har givit oss en mycket längre planeringshorisont. Och slutligen genombrottet för säljstart i Saudiarabien som blev möjlig efter att vi äntligen har fått tillgång till försäkringsersättning för vår behandling.

–Givetvis är påverkan från pandemin bekymmersam, vi har fått vänja oss med att vänta – både i försäljningsarbetet och i de kliniska studierna. Slutligen hade vi önskat att rinitstudien skulle ha fungerat bättre. Det får ingen påverkan på vår försäljning de närmaste åren, men tvingar oss på sikt att tänka om och ta nya tag.

Vilka marknader säljs K.O.S på i nuläget och vilken av marknaderna tror du starkast på inför 2021?

–Just nu är Saudi mest aktivt, eftersom Italien återigen är mer eller mindre blockerat av pandemin. Vi hade kommit långt i Italien innan Covid-19, så jag bedömer att det fortsätter starkt när blockeringen är över. Men även Saudi har förutsättningar att generera synbara resultat under nästa år.

I september slutförde ni en företrädesemission och en riktad emission som sammanlagt tillförde bolaget ca 30 Mkr före emissionskostnader. Tror du att ert rörelsekapital är tillräckligt för vad som komma skall under 2021?

– Det är styrelsens bedömning att vi har tillräckligt kapital för att finansiera vår plan för 2021.

»Baserat på data från migränstudien hoppas vi sedan kunna erhålla ett CE-märke sent under 2021«

Vilka milstolpar hoppas du att ni kommer uppnå under 2021?

– Det viktigaste är givetvis att kunna avsluta arbetet med patienterna i migränstudien så tidigt som möjligt. Baserat på data från migränstudien hoppas vi sedan kunna erhålla ett CE-märke sent under 2021, och därifrån kunna starta lansering av den indikationen.

Läs även Chordate Medicals metod behandlar utan kirurgi eller läkemedel eller Chordate Medical tar sig an kronisk migrän

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev