Home Nyheter Ultimovacs Q3-rapport framhåller stadiga framsteg

Ultimovacs Q3-rapport framhåller stadiga framsteg

Ultimovacs Q3-rapport framhåller stadiga framsteg

17 november, 2020

Ultimovacs utvecklar ett universellt cancervaccin med syftet att utlösa ett immunsvar i cancerpatienter som är tillräckligt starkt för att bekämpa samtliga cancersjukdomar. Bolagets nyligen publicerade Q3-rapport indikerar att man gjort stadiga framsteg i sin breda pipeline. En av höjdpunkterna i rapporten är bekräftelsen av de primära effektparametrarna från fas I-studien av UV1 hos patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC).
Bioteknikbolaget Ultimovacs, vars fokus ligger på immuno-onkologi, utvecklar vaccinet UV1, som man hoppas kommer att stärka cancerpatienters immunförsvar så att det kan bekämpa cancer. UV1 är ett peptidbaserat off-the-shelf vaccin som inducerar ett specifikt T-cellsvar mot telomeras, ett antigen som uttrycks i alla cancerformer, och vaccinet anses därför vara universellt.
Bolaget har en bred klinisk utvecklingspipeline där man testar UV1 över ett spektrum av cancerindikationer, inklusive prostatacancer, icke-småcellig lungcancer (NSCLC), metastaserande malignt melanom och mesoteliom. Det är viktigt att notera att Ultimovacs kliniska program fokuserar på att testa UV1 i kombination med andra typer av cancerterapier, såsom checkpoint-hämmare (CPI) , för att få fram ett starkt immunsvar mot tumören och samtidigt eliminera tumörens förmåga att undertrycka detta svar. Läs mer om UV1 och Ultimovacs kliniska pipeline här.

Q3-rapporten pekar på stadiga framsteg

Enligt bolagets Q3-rapport som släpptes förra veckanhar Ultimovacs inte påverkats signifikant av Covid-19-pandemin utan har stadigt kunnat avancera sitt kliniska utvecklingsprogram. De senaste framstegen kommer från två av bolagets fas I-prövningar med UV1: testning av UV1 i kombination med den vanliga checkpointhämmaren (CPI) pembrolizumab (Keytruda) hos patienter med metastatisk malignt melanom, samt utvärdering av UV1 hos NSCLC-patienter.
Ultimovacs meddelade positiva top-line resultat från malignt melanom-studien som utförs i USA i slutet av september, där man rapporterade en total överlevnadsgrad (OS) på 85 procent i en initial kohort på 20 patienter. Efter att ha följt dessa patienter i ett år efter den initiala behandlingen, noterade man att median progressionfri överlevnad (mPFS) inte uppnåtts, vilket tyder på att mer än hälften av de deltagande patienterna ännu inte visat tecken på sjukdomsprogression.
BioStock har gjort en grundlig genomgång av Ultimovacs arbete inom malignt melanom i en intervju med Ultimovacs Chief Medical Officer (CMO) Jens Bjørheim. I intervjun jämför Bjørheim dessa studieresultat med de från en annan klinisk studie där patienter med melanom i avancerad fas utan tidigare behandlingshistoria endast behandlades med pembrolizumab. Resultaten från den studien visade en lägre OS-procentsats och en mPFS på 11,6 månader från dessa patienter – ett uppmuntrande tecken på att kombinationen UV1/pembrolizumab är mer effektiv än enbart pembrolizumab.

Positiva resultat från fas I-studie i NLCSC

I NLCSC-studien rapporterade Ultimovacs i oktober 2020 fem års OS-data. Av totalt 18 patienter vars sjukdom inte hade utvecklats efter att ha fått minst andra linjens behandling med kemoterapi och som fick UV1-monoterapi som underhållsbehandling, var OS-graden 33 procent och 10,7 månaders mPFS. Resultaten bekräftar att de primära effektparametrarna för säkerhet och tolerans har uppnåtts och indikerar uppmuntrande initiala signaler om långvarig överlevnad.
Under uppföljningsperioden upplevde ingen av patienterna några oväntade säkerhetsproblem relaterade till UV1, och ingen av patienterna som levde efter 5 år har fått andra immunterapier efter vaccinationen med UV1. Jens Bjørheim förklarade vikten av dessa resultat i ett pressmeddelande:

»At the time of the study initiation, there were no checkpoint inhibitors available for treatment of this patient population. For patients that received a second-line of chemotherapy the expected 5-year survival rate was less than 5 percent. While our Phase I study is non-randomized and conducted in a small population, it is promising to see that UV1 was safe and well-tolerated and that using UV1 as a maintenance therapy could potentially provide benefit to patients in need of novel approaches«

NLCSC-resultat godkända för publicering

Efter tredje kvartalets utgång, närmare bestämt i början av november, kunde Ultimovacs meddela ytterligare en god nyhet från NLCSC-studien. Då kom nämligen beskedet att de positiva fas I-resultaten hade accepterats för publicering i den mycket ansedda tidskriften Frontiers in Immunology.
Man tillkännagav också ytterligare detaljer gällande resultaten, t.ex. att patienterna delats in i tre dosgrupper, där den högsta dosen (700 µg) resulterade i det starkaste immunsvaret. Vidare hade patienterna som fick den högsta dosen ett 4-årigt OS på 83 procent jämfört med 39 procent för hela patientgruppen.

Goda finanser inför den fortsatta utvecklingen

Totalt sett pekade Ultimovacs Q3-rapport på framsteg i samtliga pipeline-projekt, inklusive bolagets två fas II-studier INITIUM och NIPU. Dessutom meddelade bolaget i maj sina planer på en tredje fas II-klinisk prövning i samarbete med ett ännu icke namngivet större läkemedelsbolag. Studien kommer att utgöra en ny indikation och en ny UV1-kombination. 
Även om den potentiella effekten av pandemin är svår att förutsäga, har den hittills haft en begränsad inverkan på bolagets kliniska program. Dessutom rapporterade Ultimovacs en total kassa på 453,5 MNOK (cirka 430 Mkr), och baserat på nuvarande utvecklingsplaner och tidslinjer, förväntas den befintliga finansieringen räcka över avläsningen av de primära effektparametrarna i fas II-studierna 2022 och 2023.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev