Home Nyheter ExpreS2ion skalar upp via emission

ExpreS2ion skalar upp via emission

ExpreS2ion skalar upp via emission

12 oktober, 2020

ExpreS2ion Biotechnologies siktar på att bli en ledande global aktör inom immunterapi och infektionssjukdomar. För att nå dit utvecklar bolaget biofarmaceutiska läkemedels- och vaccinkandidater med en pipeline som i nuläget inkluderar en immunoterapi mot HER2-positiv bröstcancer samt vacciner mot Covid-19, influensa och malaria. För att finansiera projektens fortsatta framfart, behålla momentum och maximera aktieägarnas avkastning genomförs nu en fullt garanterad företrädesemission om 131 Mkr.
ExpreS2ion Biotechnologies utvecklar och levererar terapeutiska eller diagnostiska proteiner som utgör den aktiva substansen i många biofarmaceutiska läkemedel. Tekniska plattformar för proteinuttryck har funnits länge, men metoderna har varit tidskrävande och ineffektiva när det gäller att producera större mängder av tillräckligt god kvalitet av de komplexa proteiner som ingår i moderna läkemedel.

Snabbare väg till marknad genom ExpreS2-plattformen

Konkurrensfördelen med ExpreS2ions egenutvecklade teknikplattform, ExpreS2, är att det går snabbare och är mer kostnadseffektivt att få ut nya vacciner och diagnostik på marknaden. Jämfört med andra system genererar ExpreS2 också större mängd protein per tillverkningssats, som dessutom håller högst konkurrenskraftig kvalitet. Hittills har mer än 300 olika proteiner har producerats med en framgångsfrekvens på över 90 procent.
Bolagets verksamhet är uppdelad i två ben, en tjänstedel och en egen produktpipeline. Via tjänsteverksamheten genereras intäkter genom att licensiera ut ExpreS2-tillverkade terapeutiska och diagnostiska proteiner till över 100 kunder världen över, vilka inkluderar såväl big pharma-bolag som välkända forskningsinstitut. Som exempel på bolagets kundbas kan RocheNovartisJanssen (J&J), University of CopenhagenUniversity of Oxford och Harvard Medical School nämnas.
Genom sitt andra verksamhetsben, som bolaget menar kommer växa sig allt viktigare framöver, satsar man på att utveckla en egen pipeline via ExpreS2-plattformen. I nuläget inkluderar denna en immunoterapi mot HER2-positiv bröstcancer, ett vaccinprogram mot Covid-19, ett mot influensa och 5 program med malaria-vacciner.
För att ta sitt dubbeleggade koncept till nästa nivå genomförs nu en fullt garanterad företrädesemission om 131 Mkr.

Vaccinkandiat på väg mot klinisk utveckling

ExpreS2ion har beslutat att inlicensiera immunoterapikandidaten AV001, som utvecklas mot HER2-positiv bröstcancer, från det delägda joint-venture-bolaget AdaptVac. Mer än hälften av likviden från den aktuella emissionen är tänkt att användas för att finansiera inlicensieringen och avancera vaccinkandidaten till klinisk utveckling.
AV001 bygger på AdaptVacs patenterade teknik med kapsidvirusliknande partiklar, cVLP. Behandlingen stimulerar patientens eget immunsystem att producera antikroppar mot proteinet HER2 som orsakar bröstcancer, vilket ger ett säkrare och mer långvarigt skydd mot cancersjukdomen jämfört med andra behandlingar. Sedan tidigare har AV001 visat god terapeutisk respons i djurmodeller och den första studien på människor förväntas kunna inledas i början av 2022.
Kandidatens målmarknad bjuder på attraktiva möjligheter då den globala marknaden för bröstcancerbehandling uppskattats till 10 miljarder EUR per år och dessutom beräknas växa ytterligare framöver.

Covid-19-vaccin

ExpreS2ion och AdaptVac deltar även i ett delvis EU-finansierat konsortium, PREVENT-nCoV, som arbetar för att snabbt utveckla ett Covid-19-vaccin med stöd av cVLP- och ExpreS2-plattformarna. Vaccinkandidaten har redan lyckats visa en mycket hög grad av virusneutralisering i djurmodeller.
cVLP-tekniken ger en kombination av hög immunogenicitet och hög säkerhet jämför med andra vaccinmetoder. Eftersom Covid-19, av förklarliga skäl, är det kanske enskilt hetaste område för vacciner just nu pågår över 160 vaccinationsprojekt med detta syfte. ExpreS2ion ämnar inte vara först ut på marknaden, utan satsar istället på att ta fram den bästa produkten, en målbild som stärks av en mångfaldigt bättre effekt i tidiga studier jämfört med konkurrenternas publicerade data.
Bolaget bedömer dessutom att efterfrågan på Covid-19-vacciner kommer vara så pass stor att det finns utrymme för flera aktörer på marknaden. Avseende det egna Covid-19-vaccinet uppskattar ExpreS2ion att väl över 500 miljoner doser kommer att behövas under en period om fyra till fem år, en siffra man dessutom är öppen för att skriva upp beroende på hur pandemin utvecklas.
Vaccinkandidaten beräknas inleda en klinisk fas I/IIa-studie innan årsskiftet och interim resultat väntas kunna presenteras i slutet av första kvartalet 2021.

Nästa generation influensavaccin

Därutöver deltar ExpreS2ion i det offentligt finansierade INDIGO-konsortiet vars arbete syftar till att ta fram nya vaccinationskoncept för influensa som ska ge förbättrad respons, lägre kostnader och öka tillgängligheten än dagens vacciner. För närvarande utvecklar konsortiet två nya influensavacciner med målet att ta en eller flera vaccinkandidater till kliniska fas I/IIa-studier.
Tidigare i år erhöll konsortiet 10 miljoner EUR i EU-stöd, varav 0,6 miljoner EUR direkt gick till ExpreS2ion. Den globala marknaden för influensavaccin värderades 2018 till 4 miljarder USD av Allied Market Research och beräknas växa till 6,20 miljarder USD år 2026.

Samarbetsprojekt för Malariavaccin

Med den aktuella emissionen vill ExpreS2ion även avancera i utvecklingen av sina malariavacciner. ExpreS2 är den enda metod som kan producera det högkvalitativa proteinantigenet som ligger till grund för bolagets samtliga malariavaccinprogram, varav två projekt är under klinisk utveckling.
Bolagets längst avancerade malaria-projekt drivs i samarbete med Jenner Institute vid University of Oxford som licensierat ExpreS2-plattformen för ett RH5.1-blodmalariavaccin, som visat positiva data i en fas I/IIa-studie. Därutöver väntas resultat från en fas IIa-studie med ytterligare en malariavaccinkandidat innan årsslutet 2020.

ExpreS2ions pipeline. Bildkälla: expres2ionbio.com. Klicka för större bild.

Om emissionen

Nu vill ExpreS2ion fortsätta utveckla sin kombinerade verksamhet med ett framgångsrikt tjänsteutbud parallellt med skapandet av en pipeline av biofarmaceutiska läkemedel och vaccinkandidater i syfte att maximera aktieägaravkastningen. Mot denna bakgrund tar man nu in 131 Mkr genom en företrädesemission vars teckningsperiod löper fram till 19 oktober.
Emissionslikviden ska allokeras enligt följande:

  • Cirka 58 procent till inlicensiering av AV001-vaccinet mot HER2-bröstcancer från AdaptVac och avancera det till försök med människor under 2022.
  • Cirka 24 procent till att stärka uppskalning, regulatoriska- och kliniska kapacitet och stödja AdaptVac.
  • Cirka 12 procent till att avancera influensavaccin som utvecklas i INDIGO-konsortiet.
  • Cirka 4 procent till att avancera samarbetsprojektet för COVID-19-vaccinet till försök med människor innan årsskiftet 2020.
  • Cirka 2 procent till att avancera malariavacciner i preklinisk och klinisk utveckling

Emissionen kommer även med två vidhängda teckningsoptioner – TO4 med teckningstid i april 2021 och TO5 med teckningstid i augusti/september 2021 – som tillsammans kan tillföra bolaget ytterligare maximalt 85 Mkr.
 
Läs även BioStocks intervju med vd Bent U Frandsen här. (publicerad 6 okt, 2020)
 
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]
 

LISTA Nasdaq First North Growth Market
TECKNINGSPERIOD 5 – 19 oktober 2020
TECKNINGSKURS 24 SEK per unit, motsvarande 12 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
EMISSIONSVOLYM Erbjudandet omfattar maximalt 5 455 297 Units bestående av 10 910 594 nyemitterade aktier och 5 455 297 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och högst 5 455 297 teckningsoptioner av serie TO5.
Vid full teckning i Erbjudandet erhåller Bolaget 131 MSEK före emissionskostnader.
Vid full teckning i Erbjudandet och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna TO4 och TO5 kan bolaget erhålla ytterligare upp till 85 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
FÖRETRÄDESRÄTT Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen 1 oktober berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till en (1) Unit bestående av två (2) nya aktier en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.
Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTITECKNING Erbjudandet är säkerställt upp till 100 procent genom teckningsåtaganden om cirka 26 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Erbjudandet. Dessutom har Bolaget ingått garantiåtaganden med externa investerare om cirka 105 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet.
HANDEL MED UNITRÄTTER Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 5 – 15 oktober 2020.
HANDEL MED BTU Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från med 5 oktober 2020 fram till att Bolagsverket registrerat Erbjudandet. Denna registrering beräknas ske vecka 46, 2020.
TECKNINGSOPTIONER AV SERIEN TO 4 Tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 12 april 2021 till 26 april 2021.
Teckningskurs för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 29 mars – 9 april 2021, men minst 6 SEK och högst 22 SEK per aktie.
TECKNINGSOPTIONER AV SERIEN TO 5 Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 6 – 20 september 2021.
Teckningskurs för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 augusti – 3 september 2021, men minst 6 SEK och högst 25 SEK per aktie.

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Dokument framtagna i samband med emissionen – såsom prospekt, villkor för TO4 respektive TO5 och anmälningssedlar – finnas att hitta här. Dokumenten nås efter att godkännande av disclaimern.
 
 


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev