Home Nyheter SynAct Pharma ser potential inom flera virussjukdomar

SynAct Pharma ser potential inom flera virussjukdomar

SynAct Pharma ser potential inom flera virussjukdomar

22 september, 2020

SynAct Pharma räknar med att inom kort erhålla godkännande för att kunna inleda en klinisk fas II-studie i Covid-19-patienter med läkemedelskandidaten AP1189. Dessutom har man gläntat på dörren för att undersöka kandidatens potential i ytterligare virussjukdomar. Gemensamt för samtliga indikationer är den stora potential man sett att kunna motverka den ofta dödliga hyperinflammation som följer i spåret av flera virusinfektioner. BioStock kontaktade bolagets CSO, Thomas Jonassen MD, för en kommentar.

I slutet på augusti inledde SynAct Pharma ett internationellt samarbete med key opinion leaders och forskare inom ett idag mycket uppmärksammat område; potentialen att hämma eller förhindra utvecklingen av hyperinflammatorisk respons genom att stimulera kroppens eget immunsystem i samband med virusinfektioner.

Hyperinflammatorisk respons spelar en helt central roll i att framkalla de livshotande symtom som har observerats i Covid-19-patienter och som obehandlade ofta orsakar långvarig sjukdom och i värsta fall död.

RESOVIR-samarbetet

Det nu sjösatta projektet RESOVIR (Resolution in Viral Infection), är ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan professor Mauro Teixeira, MD, doktor, vid Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien, och professor Mauro Perretti, doktor, vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine, Queen Mary University, London, Storbritannien, samt SynAct Pharma.

Det första steget i det internationella samarbetet är att specifikt fastslå om man kan hämma och påskynda läkning av den hyperinflammation som kan uppstå hos Covid-19-patienter, med hjälp av SynActs primära läkemedelskandidat AP1189.

AP1189 behandlar inflammationen selektivt med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer för främjande av inflammatorisk resolution och inte systemiskt. Detta innebär att immunförsvarets funktion bibehålls bättre än med immunosuppressiva läkemedel som trycker ned immunförsvaret.

Förhoppningen är med andra ord att interventionen skall hjälpa patientens immunförsvar att slå tillbaka inflammationen, men utan de sidoeffekter som dagens behandlingsalternativ är förknippade med.

»Att vi samtidigt kan publicera att detta samarbete – förutom Covid-19-studierna – också kommer att undersöka om AP1189 kan användas som en intervention för att förhindra hyperinflammation över ett brett spektrum av virusinfektioner som denguefeber och influensa, ökar ytterligare potentialen hos vår läkemedelskandidat« – Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma

Potential inom ett bredare spektrum av virussjukdomar

Nästa steg i RESOVIR-samarbetet blir sedan att utvärdera potentialen för främjande av inflammatorisk resolution i andra virusinfektioner med ett initialt fokus på denguefeber och influensavirus, där de allvarligaste biverkningarna, liksom i Covid-19, är hyperinflammation och akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS).

ARDS är ett mycket kritiskt tillstånd som i regel kräver respiratorbehandling, vilket dock kan utlösa underliggande sjukdom. Ett annat alternativ är att hämma inflammationen genom anti-inflammatorisk behandling, men då detta trycker ned immunförsvaret och förmågan att hantera sjukdomen, är inte heller detta en optimal lösning.

För att sammanfatta den befintliga behandlingspaletten så är behovet av nya medicinska interventioner betydande.

Två kliniska fas II-studier pågår sedan tidigare

Läkemedelskandidaten AP1189 utvecklas sedan tidigare primärt för behandling av aktiva inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, i ett första steg reumatoid artrit och nefrotiskt syndrom (som kan utvecklas till kronisk njursjukdom och i förlängningen ischemisk hjärtkärlsjukdom). SynActs underliggande behandlingsprincip kallas promotion of inflammatory resolution, eller främjande av inflammatorisk resolution.

Bolaget har nyligen kunnat presentera kliniska framsteg i fas II-studien på patienter med reumatoid artrit där AP1189 testats i behandlingsnaiva patienter med svår aktiv sjukdom som ett tillägg till metotrexatbehandling (cytostatika).
Så sent som den 3 september kunde bolaget meddela att patientrekryteringen till den första delen av fas II-studien med läkemedelskandidaten AP1189 vid behandling av ledgångsreumatism hade avslutats.

Den andra delen av studien kommer att fortsätta under hösten och vintern vid kliniker i Danmark, Sverige och Norge. Studien med AP1189 är en dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie. För varje patient som behandlas med placebo kommer två patienter behandlas med AP1189.

I den parallellt pågående studien i patienter med nefrotiskt syndrom, ges läkemedelskandidaten till patienter med kontinuerlig proteinuri efter minst två månaders behandling med ACE-hämmare.

CSO kommenterar

Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma

BioStock kontaktade SynActs CSO Thomas Jonassen för en kommentar om det nya RESOVIR-samarbetet och den tillkännagivna fas II-studien i Covid-19.

Thomas Jonassen, kan du kort säga något om det nyligen inledda internationella samarbetet där ni skall utröna effekten av er läkemedelskandidat AP1189?

– Med vårt samarbete med Universidade Federal de Minas i Brasilien och William Harvey Research Institute i Storbritannien har vi fått några mycket kompetenta partners och – inte minst – möjligheten att utföra studien i Brasilien, där ju tyvärr många patienter tas in.

– Dessutom är det viktigt för bolaget att vi nu har tre fas II-studier – dvs. i RA, NS och Covid-19. Att vi samtidigt kan publicera att detta samarbete – förutom Covid-19-studierna – också kommer att undersöka om AP1189 kan användas som en intervention för att förhindra hyperinflammation över ett brett spektrum av virusinfektioner som denguefeber och influensa, ökar ytterligare potentialen hos vår läkemedelskandidat.

Det medicinska behovet av nya interventioner vid hyperinflammation är stort. WHO räknade 2017 med att upp till 650 000 människor dör av luftvägssjukdomar kopplade till säsongsinfluensa varje år. Hur ser marknadspotentialen ut om ni skulle kunna adressera vanlig säsongsinfluensa?

– Med så många patienter som potentiellt skulle kunna dra nytta av AP1189 och vårt resolutionsterapikoncept är det uppenbart att potentialen till och med är mycket stor. Vi ser därför fram emot att genomföra de planerade fas II-studierna på patienter i både RA, NS och Covid-19 under den kommande perioden.

Hur ser data ut från tidigare studier ut vad gäller parametern minskad hyperinflammation?

– Tidigt i pandemin fanns det stort förtroende för potentialen att behandla hyperinflammation med så kallade IL-6-blockerare, eftersom det proinflammatoriska cytokinet Interleukine-6 är förhöjt hos Covid-19-patienter med hyperinflammation. Kliniska studier har dock inte kunnat bekräfta detta tillvägagångssätt.

– Ett antal andra immunmodulationsmedel har testats såväl som det finns behandling som kan visa sig vara effektiv. Kanske lite överraskande, behandling med en låg dos dexametason och andra glukokortikoider har visat sig ha effekt hos patienter med allvarliga kliniska tecken och kan sannolikt tillskrivas föreningarnas förmåga att blockera inflammatoriska reaktioner.

– Det är dock ett behandlingskoncept som måste övervakas mycket noggrant för att höga doser skulle framkalla förödande immunosuppression.

Hur mycket ökar överlevnadschanserna när patientens respiratoriska funktion har normaliserats?

– Det är mycket viktigt att undvika att påverkan på lungorna utvecklas till en grad där mekanisk syretillsättning via respirator behövs. Data från den pågående Covid-19-pandemin har visat att dödstalet är högt för patienter som behandlas i respirator, i de flesta länder över 50%, och för dem som överlever är tiden till återhämtning lång och besvärlig. Egentligen verkar det som att många patienter slutar med att lida med mycket svår nedsatt lungfunktion.

»Det råder ingen tvekan om att de kommande 12 månaderna kommer att bli väldigt spännande och vi förväntar oss att vi kommer att kunna få viktiga fas II PoC-resultat (Proof-of-Concept) från alla studier i vår pipeline«

Med er resolutionsterapi AP1189 aktiveras immunsystemets städarceller makrofagerna som rengör inflammerade vävnader och organ för att möjliggöra en snabbare läkning av en infektion. Finns det idag befintliga läkemedel som kan nå denna effekt och, i så fall, hur skiljer sig AP1189 mot dessa?

– Makrofager spelar en viktig roll i utvecklingen av hyperinflammation i Covid-19 och sannolikt också i ett antal andra virusinfektioner, eftersom viruset inducerar medlare som lockar och aktiverar makrofager att bli proinflammatoriska. D v s makrofagerna producerar proinflammatoriska mediatorer som lockar ytterligare andra celltyper som neutrofiler och inducerar ytterligare aktivering av frisättning av bland annat cytokiner från T-celler.

– Det är dock möjligt att inducera en förändring i makrofagernas funktion så att de slutar producera de oönskade cytokinerna och istället aktivt rensar andra inflammatoriska celler, genom en mekanism som kallas efferocytos. AP1189 inducerar denna förändring i makrofagfunktionalitet och det är därför vi tycker det är så attraktivt för att testa behandlingsmetoden hos Covid-19-patienter.

– Förändringen i makrofager kan induceras av andra vägar som den som stimuleras av AP1189, men så vitt vi vet finns inga andra föreningar som specifikt syftar till detta tillvägagångssätt i klinisk utveckling.

Om fas II-studien inom Covid-19 utfaller positivt, vad blir då nästa utvecklingssteg?

– Det skulle givetvis bero mycket på hur pandemin utvecklas, men en möjlighet skulle vara att genomföra en större studie i Brasilien, Europa eller potentiellt USA. I Europa har vi identifierat potentiella platser där vi skulle kunna initiera en sådan studie.

Finns det regulatoriska genvägar för att nå patienterna snabbare givet det akuta och globala medicinska behovet kopplat till Covid-19?

– Om man antar att AP1189-substansen är aktiv hos Covid-19-patienter och minskar tiden till återhämtning skulle det vara logiskt att diskutera möjligheten att snabbt spåra, påskynda utveckling och registrering och eventuell till och med Compassionate Use med tillsynsmyndigheterna, men det första steget skulle vara att få data från den studie som vi snart hoppas få godkännande för.

Vi avslutar med en klassisk fråga, vilka händelser för SynAct Pharma kan BioStocks läsare se fram emot under de närmaste 12 månaderna, inklusive aktiviteter i er övriga pipeline?

– Det råder ingen tvekan om att de kommande 12 månaderna kommer att bli väldigt spännande och vi förväntar oss att vi kommer att kunna få viktiga fas II PoC-resultat (Proof-of-Concept) från alla studier i vår pipeline.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev