Home Nyheter Nya lovande data i Scandion Oncologys cancerstudie

Nya lovande data i Scandion Oncologys cancerstudie

Nya lovande data i Scandion Oncologys cancerstudie

5 augusti, 2020

I slutet av förra veckan rapporterade Scandion Oncology fas II-data från den första kohorten av kemoterapiresistenta kolorektala cancerpatienter som behandlats med bolagets läkemedelskandidat SCO-101 i kombination med den vanliga kemoterapin FOLFIRI. Resultaten ser uppmuntrande ut inför den fortsatta utvecklingen. 
Varje år dör cirka 8 miljoner människor till följd av sin cancersjukdom och samtidigt diagnosticeras över 18 miljoner människor årligen med cancer. En betydande orsak till denna höga dödlighet är läkemedelsresistens. Sådan resistens uppstår antingen genom att cancercellerna redan är resistenta mot läkemedlet vid diagnostillfället, eller så utvecklas resistens under behandlingens gång.
Bioteknikbolaget Scandion Oncology har dock utvecklat substanser som kan blockera den resistens som gör det möjligt för cancerceller att undkomma effekterna av vanliga behandlingar såsom kemoterapi.
Nya data visar att SCO-101 förstärker effekten av kemoterapi
Scandion Oncology’s primära läkemedelskandidat mot cancerläkemedelsresistens, SCO-101, utvecklas som en kombinationsterapi för patienter med metastaserad och kemoterapiresistent kolorektalcancer.
I fredags kunde bolaget rapportera data från den första patientgruppen med kemoterapiresistent kolorektalcancer behandlade med SCO-101 och kemoterapierna 5-FUL och irinotecan, en kombination som ofta förkortas FOLFIRI och som utgör en standardbehandling inom cancervården.

»Möjligheten att vända kemoterapiresistens är banbrytande, vilket ger otaliga patienter världen över en ny chans i livet; Scandion Oncology är därför mycket nöjd med att presentera resultaten från de första patienter som behandlats med SCO-101 i kombination med kemoterapi« — Nils Brünner, vd Scandion Oncology

Patienterna som inkluderas i studien har metastatisk kolorektalcancer i ett sent skede och det finns ingen ytterligare behandling tillgänglig för dem. Samtliga patienter har tidigare haft nytta av FOLFIRI-behandling men cancern har därefter börjat växa eller uppvisat nya metastatiska lesioner.
Alla patienter i den första patientgruppen har nu avslutat minst en behandlingscykel på 14 dagar och huvudresultatet är att 150 mg daglig oral dos av SCO-101 förstärker effekterna av FOLFIRI.
Det primära syftet med studien är att fastställa säkerhet, tolerabilitet och den maximala tolererade dosen av SCO-101 i kombination med FOLFIRI-kemoterapi, för att med SCO-101 återupprätta behandlingsfördelarna med FOLFIRI.
Att 150 mg SCO-101 är biologiskt aktivt i cancerpatienter korrelerar med bolagets tidigare prekliniska data. Så snart den rekommenderade dosen av SCO-101 för fas II, när den ges tillsammans med kemoterapi har uppnåtts, kommer den andra delen av fas II-studien startas med behandlingseffektivitet som primärt utfallsmått.

»Den viktigaste iakttagelsen i detta tidiga skede är att en oral dos på 150 mg SCO-101 i kombination med kemoterapi verkar vara biologisk aktiv, mätt genom att potentiera en minskning av vita blodkroppar, genom att tillfälligt öka blodnivå av bilirubin, minska blodnivå av leverenzymer och genom att inducera stabil cancersjukdom hos den första patienten« – Nils Brünner

Fler patienter skall rekryteras

Nils Brünner, vd Scandion Oncology

Baserat på säkerhets- of efficacy data från denna första patientgrupp, har Data Safety Monitoring Board rekommenderat att inkludera ytterligare 3 patienter vid 150 mg SCO-101 för att få mer information om interaktionen mellan SCO-101 och FOLFIRI.
I en videokonferens som hölls efter kungörandet i fredags, framhöll vd att detta inte är relaterat till toxicitet, utan att det snarare är en försiktighetsåtgärd – då detta är första gången denna kombinationsbehandling testas – som även kan leda till mer kunskaper kring interaktionen mellan SCO-101 och FOLFIRI innan dosen ökas från 150 till 200 mg.
VD Nils Brünner poängterar att det är för tidigt att säkert fastslå om data från den första patientkohorten är en direkt indikation på anti-cancereffekt, men att de kommande patientstudierna kommer att klargöra detta. Däremot förväntar han sig att det de facto rör sig om en anti-cancer effekt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev