Home Nyheter Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå

Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå

Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå

30 juni, 2020

Biomedicinbolaget Xintela är verksamt inom cellterapi och onkologi och grundar sin forskning och utveckling på en patentskyddad markörteknologi. Bolagets primära fokus ligger på att utveckla en stamcellsbaserad behandling för artros samt målsökande antikropparför behandling av vissa aggressiva tumörer som hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Med sina högkvalitativa stamceller som selekterats med bolagets markörteknologi har man siktet inställt på att inleda kliniska studier i Australien på patienter med knäartros under 2021. För att ta sin forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi till nästa nivå genomför bolaget nu en företrädesemission om totalt cirka 37 Mkr.
Lundabolaget Xintela grundades år 2009 av Evy Lundgren-Åkerlund, idag vd för bolaget. Xintelas verksamhet bygger på den egna upptäckten av cellyteproteinet integrin α10β1 på broskceller för över 25 år sedan vid Lunds Universitet, vilket senare visade sig vara en mycket användbar markör för mesenkymala stamceller och vissa cancerceller.

Bred potential inom cellterapi

Markörteknologin XINMARK används inom Xintelas två fokusområden stamcellsterapi och riktad cancerterapi. När det gäller cellterapi har Xintela utvecklat stamcellsplattformen XSTEM som består av allogena (donerade) mesenkymala stamceller som är selekterade och kvalitetssäkrade med hjälp av markörteknologin. Bolagets första cellterapiprodukt är XSTEM-OA för behandling av artros, en ledsjukdom där ledbrosket successivt bryts ner. Målet är att bromsa utvecklingen av artros och även regenerera ledbrosket för att förbättra ledens funktion.

Artros, illustration.

Behandling av artros adresserar ett mycket stort ouppfyllt medicinskt behov. Marknaden är betydande och uppskattades till 6,8 miljarder USD 2019, med en förväntad årlig tillväxt om 8 procent till och med 2024 då den beräknas vara värd 10,2 miljarder USD.
Bolagets plan är att från XSTEM utveckla stamcellsprodukter även för andra ortopediska indikationer. Det ska också nämnas att Xintela i maj i år tilldelades bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova för att utvärdera XSTEM i en preklinisk modell för behandling av svårt lungsjuka covid-19 patienter. Studien drivs i samarbete med thoraxavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus och kommer att genomföras under 2020.

Behandling av aggressiva cancerformer

Inom onkologiområdet drivs utvecklingen av Xintelas helägda dotterbolag Targinta. Här använder man XINMARK för att utveckla målsökande antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer, exempelvis hjärntumören glioblastom. I prekliniska studier har bolaget kunnat visa att behandling med bolagets antikroppar avdödar glioblastomceller och hämmar tillväxt av tumören, ett viktigt steg i utvecklingen av en behandling mot denna mycket svårbehandlade cancerform.
Så sent som i förra veckan fick Xintelas arbete inom det här området ytterligare en viktig validering då Europapatentverket utfärdade ett preliminärt godkännande för bolagets ansökan gällande antikroppsbehandling av glioblastom och andra tumörer i centrala nervsystemet (CNS) genom bolagets målmolekyl, vilket öppnar för en bred potential även inom detta fält.

Bröströntgen, s.k. mammografi.

Xintelas teknologi har dock potential även inom andra cancerindikationer. I mitten av juni meddelade man att nästa inriktning i onkologiverksamheten är trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Även detta är en mycket aggressiv form av cancer som ofta ger metastaser samt återfall. Beslutet baseras på positiva prekliniska resultat med funktionshämmande antikroppar i cellexperiment och i en validerad tumörmodell.
Inom onkologiområdet kommer man under 2020 att fortsätta det prekliniska arbetet för att välja de mest optimala antikropparna samt fastställa dessas verkningsmekanismer. Man avser även att landa en samarbetspartner/licenstagare för fortsatt kliniskt utvecklingsarbete och kommersialisering.
Tittar vi på ett uppskattat globalt marknadsvärde för Xintelas/Targintas fokusområden inom onkologi beräknas värdet uppgå till cirka 3,3 miljarder USD 2024 för behandling av glioblastom, medan motsvarande siffra för TNBC uppskattas vara cirka 13 miljarder USD år 2028.

Egen GMP-stamcellsproduktion viktig konkurrensfördel

Xintela har tagit ett viktigt strategiskt beslut i utvecklingen av stamcellsprodukter – man har upprättat en egen GMP-förberedd anläggning för produktion av stamcellerna vilket är en klar fördel både vad gäller kostnadseffektivitet, tidsplanering och flexibilitet. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Xintelas laboratorielokaler och förväntas addera mycket värde till bolagets cellterapiverksamhet. Under hösten 2020 ska bolaget skicka in en ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att få tillverka stamceller i GMP-anläggningen.
Att ett relativt litet bioteknikbolag som Xintela har valt att producera stamceller i en egen GMP-anläggning har renderat uppmärksamhet inom branschen och tilldrar sig stort intresse även från potentiella samarbetspartners.

På god väg mot kliniska studier

Xintela går framåt på bred front mot kliniska studier. När det gäller indikationen artros och behandlingen XSTEM-OA har man uppvisat positiva prekliniska resultat i hästar och dessutom fått positiv respons från Läkemedelsverket gällande dokumentation och protokoll för en klinisk fas I/II-studie i patienter med knäartros. Planen är att starta denna studie under 2021 och just nu förbereds tillsammans med en CRO (kontraktsforskningsorganisation) dokumentation samt rekrytering av kliniker till studien. Efter genomförd studie planerar man att inleda partnerskap med någon extern aktör för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering.

Potential inom veterinärmedicin

I Xintelas strategi ingår även att dra nytta av bolagets teknologi för applikationer inom veterinärmedicin. Bolagets markörteknik kan användas för att selektera och kvalitetssäkra stamceller även från djur, med särskilt fokus på behandling av hästar (EQSTEM) och hundar (CANISTEM). Att producera stamcellsbehandlingar för djur gör det möjligt för Xintela att snabbt äntra en stor global marknad där regelverket inte är lika omfattande och kliniska studier därmed kan drivas snabbare och i mindre skala än inom humanmedicin. Här är strategin att ingå partnerskap för utveckling och kommersialisering av stamceller för användning inom veterinärmedicin samt att Xintela ska kunna producera stamcellsprodukterna i sin egen anläggning.

Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå

För att ta fortsätta driva sin forskning och utveckling av nya och bättre behandlingar inom cellterapi och onkologi framåt i önskad hög takt genomför bolaget nu en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 37 Mkr. Nyligen erhöll bolaget också ett teckningsåtagande från sin största aktieägare, tyska Bauerfeind Group, om cirka 3 Mkr, vilket får ses som ett kvitto på denna strategiskt viktiga storägares tilltro till bolagets utvecklingsstrategi.
Xintela har för avsikt använda nettolikviden till följande aktiviteter:

  • Cirka 60 procent till verksamhetsområdet Cellterapi för att färdigställa produktionsprocesser och kvalitetsdokumentation inför ansökan om tillstånd att producera stamceller i den egna GMP-förberedda anläggningen, utöka produktionsteamet, förbereda för klinisk studie på artrospatienter samt utvärdera andra indikationsområden.
  • Cirka 20 procent till verksamhetsområdet Onkologi för att fortsätta prekliniska studier av Bolagets målsökande antikroppar i modeller för glioblastom och trippelnegativ bröstcancer, identifiera produktkandidater inför partnerskapsdiskussioner samt utvärdera andra cancerindikationer.
  • Cirka 20 procent till verksamhetsrelaterade kostnader samt för att förstärka rörelsekapitalet.

 
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

EMISSIONSBELOPP

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Xintela cirka 37 Mkr före emissionskostnader. Därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 3,5 Mkr.

TECKNINGSKURS

2,40 SEK per unit, motsvarande 2,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

FÖRETRÄDESRÄTT & TECKNINGSRÄTT

Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 juni 2020 berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterade aktie och en (1) teckningsoption. Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 units.

TECKNINGSPERIOD

24 juni – 8 juli 2020

HANDEL MED BTU

Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juni 2020 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2020.

TECKNINGSOPTIONER

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från den 4 november 2020 till och med den 18 november 2020, mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 30 oktober 2020, dock kan teckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 29 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL

Omkring 13 juli 2020

TECKNINGSFÖRBINDELSER & GARANTIÅTAGANDEN

Xintela har erhållit teckningsåtagande om cirka 3 Mkr från bolagets största aktieägare Bauerfeind Group. Därmed omfattas cirka tolv (12) procent av Företrädesemissionen av teckningsåtaganden där även flera i Xintelas styrelse och ledning deltar. Resterande del utgörs av emissionsgaranter.

DISCLAIMER

Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, till befintliga aktieägare i Xintela AB (publ) (“Xintela” eller “Bolaget”) (“Företrädesemissionen”). Prospektet kan erhållas på http://xintela.se/foretradesemission och har godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]

BioStock studiointervju med Evy Lundgren-Åkerlund (publicerad 29 juni 2020).
 


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev