Home Nyheter SciBase förbättrar cancerupptäckter

SciBase förbättrar cancerupptäckter

SciBase förbättrar cancerupptäckter

13 maj, 2020

SciBase är ett medicinteknikbolag som utvecklar instrument för tidig detektion av hudcancer samt för utvärdering av hudens barriärfunktion. Bolagets första produkt, Nevisense, fokuserar på detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. I april erhöll Nevisense 3.0 godkännande från amerikanska FDA och i samband med detta ingick bolaget ett samarbetsavtal med USA:s största dermatologinätverk, Advanced Dermatology and Cosmetics Surgery group, för att främja detektion av hudcancer. Som ett led i bolagets tillväxtstrategi tar man just nu in 24,9 Mkr i en fullt garanterad företrädesemission som pågår till den 26 maj. Om dessutom vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, kan bolaget tillföras ytterligare högst 34,9 Mkr. I kraft av detta kapitaltillskott vill bolaget öka försäljningstillväxten på huvudmarknaderna Tyskland och USA, samt lansera nya applikationsområden för plattformen Nevisense.
Varje år utförs uppåt 50 miljoner hudcancerundersökningar i SciBase adresserbara marknader. Dessa undersökningar görs visuellt med blotta ögat, eller med ett speciellt förstoringsglas, för att avgöra om hudförändringen är godartad eller ej. Men även för en erfaren dermatolog kan det vara svårt att upptäcka hudcancer, i synnerhet i tidiga stadier då de tecken som syns på hudytan orsakas indirekt av en tumör som ligger under ytan.
Begränsningarna med denna typ av undersökningar, samt skillnader i detektionsnoggrannhet mellan olika läkare, medför att 86–97 procent av alla misstänkta fall av malignt melanom som blir föremål för biopsi eller tas bort, inte är elakartade. Trots detta har studier visat att melanom missas i upp till 13 procent av de 50 miljoner hudcancerundersökningar som görs årligen.
Det är här Stockholmsbaserade SciBase har identifierat ett attraktivt användningsområde för sin teknologiplattform Nevisense. SciBase första produkt används för att detektera melanom, framförallt i tidigt stadie. Med en sensitivitet på hela 97 procent utgör plattformen ett tekniksprång med en väsentligt förbättrad klinisk precision och ett minskat antal biopsier, jämfört med dagens subjektiva, visuella metoder.
Därmed adresserar SciBase också den omfattande marknaden för hudcancerdetektion, där endast området melanom hudcancer enligt bolagets estimat uppgår till över 2 miljarder SEK årligen.

SciBase verksamhet baseras på mångårig forskning vid KI

SciBase grundades 1998 av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Stockholm, är börsnoterat på Nasdaq First North sedan 2 juni 2015.
Vd sedan år 2014 är Simon Grant, som med en bred erfarenhet från MedTech-branschen, särskilt från positioner relaterade till kommersialisering av diagnostikprodukter, bland annat har haft ledande operationella befattningar på såväl MedTech-bolag i uppstartsfas, såsom Synectics Medical AB och Neoventa Medical AB, som på etablerade multinationella bolag såsom Medtronic Inc.

Artificiell intelligens och elektrisk impedansspektroskopi

SciBase teknologiplattform baseras på elektrisk impedansspektroskopi (EIS) samt artificiell intelligens (AI). Eftersom hudvävnaden har elektriska egenskaper som påverkas av vissa medicinska sjukdomar, kan EIS användas för att mäta motståndet av elektrisk ström i cellerna. Efter denna mätning används bolagets AI-baserade klassificeringsalgoritmer för att utvärdera och mäta melanom eller icke-melanom hudcancer, samt utvärdera hudens egenskaper och avvikelser.
Till dags dato har SciBase 63 godkända patent indelade i sex patentfamiljer, samt ytterligare två patentfamiljer under utredning.

Nevisense i tre generationer

SciBase första iteration av Nevisense lanserades i slutet av 2013 och bestod, liksom kommande generationer, av tre delar: en bärbar kontrollenhet som innefattar skärmen och den elektronik som krävs för analysen, en sond som används vid mätningen och en elektrod som kommer i kontakt med huden vid impedansmätningen. En rad förbättringar har gjorts under åren och bolaget är nu inne på generation 3.

Sex kvartal med ökad försäljning i Tyskland

Med Nevisense 3.0 har SciBase lyckats effektivisera undersökningsförloppet, vilket resulterat i en signifikant ökad användning av metoden på bolagets huvudmarknad Tyskland. Lanseringen av generation 3 har bidragit till sex konsekutiva kvartal med ökad försäljning på den tyska marknaden.
År 2018 publicerades nya kliniska riktlinjer som stödjer användandet av Nevisense vid utvärdering av lesioner med misstänkt melanom i den tyska tidskriften Der Deutsche Dermatologe. Artikeln innehöll även en rekommendation om kostnadsersättning från den tyska dermatologiorganisationen för hudcancerprevention- och terapi, Onkoderm.

Tydliga vetenskapliga bevis


Nevisense-metoden och dess AI-klassificerare är vetenskapligt bevisad genom en prospektiv klinisk studie med nästan 2 000 patienter och 2 400 lesioner, vilken utgör världens största kliniska studie i sitt slag. Baserat på resultaten av denna studie har Nevisense, utöver en Class IIa CE märkning, nyligen erhållit ett FDA-godkännande för Nevisense 3.0 i USA.
Nevisense 3.0 har enligt bolaget visat sig signifikant öka användningen (med cirka 50 procent) och marknadsacceptansen med hittills över 30 000 patienter testade.
FDA-godkännandet var en bedrift i så motto att det är den enda point-of-care-produkt som är tillgänglig för detektering av melanom i USA.

Samarbete med USAs största dermatologikedja

Nyligen inledde SciBase ett samarbetsavtal med USAs största dermatologikedja, Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery group (ADCS), ett nätverk med över 150 kliniker i USA och sålunda en mycket viktig partner för SciBase kommande marknadsetablering på denna marknad.
SciBase kommer initialt att installera den senaste produkten, Nevisense 3.0, på 20 kliniker för att utvärdera systemets integrering i klinikernas arbetsflöde, följt av en kommersiell utrullning till ADCS stora nätverk av kliniker. Parterna kan också komma att samarbeta runt forskning och utvärdering av nya produkter som adresserar andra hudproblem.
”Fler nyheter kommer att följa när vi lanserar pilotfasen under de kommande veckorna och månaderna”, skrev bolagets vd Simon Grant i ett vd-brev den 11 maj.

Stort intresse för nya applikationsområden

Utöver det första applikationsområdet melanom arbetar SciBase med ytterligare indikationer såsom icke-melanom hudcancer och hudens barriärfunktion.
Icke-melanom hudcancer är den vanligaste formen av hudcancer och de två vanligaste formerna är basalcellscancer och skivepitelcancer. Antalet patienter med icke-melanom hudcancer är över tio gånger fler än antalet patienter med melanom hudcancer.
Utvärdering av hudens barriärfunktion omfattar många potentiella kliniska applikationer och en skadad eller defekt hudbarriär är bland annat en kritisk faktor vid utvecklandet av atopisk dermatit (eksem) och matallergi.
Barriären kan även ha en inverkan vid utvecklingen av andra atopiska sjukdomar som exempelvis allergisk rinit och astma.
För båda dessa indikationer har SciBase rönt stort intresse från såväl kliniker som forskare och de första leveranserna inom hudbarriär har genomförts till välrenommerade forskare och institutioner. Därtill ser SciBase ett ökat intresse från industriella parter inom exempelvis läkemedelsutveckling och skönhets-/hudvård.

Nevisense Go

I samarbete med KTH har SciBase lyckats miniatyrisera mätelektroniken i Nevisense till en 5 mm x 5 mm applikationsspecifik integrerad krets (ASIC), med bibehållen impedansmätning jämfört med nuvarande Nevisense system. Bolaget räknar med att denna produkt, som träffande nog kallas Nevisense Go, kan komma att användas för samtliga applikationer, något som förenklar processen för användaren.
Med ett portabelt och väsentligt mindre och billigare system än tidigare generationer, kan SciBase adressera en bredare målgrupp såsom allmänläkare och apotek som ett enklare screeningverktyg för bredare användning, samt potentiellt även för patienters hemmabruk. En lansering av Nevisense Go utan klinisk indikation är beräknad till slutet av H1 2020.

Företrädesemission ska säkra strategiuppfyllnad

I syfte att möjliggöra en fortsatt försäljningstillväxt genomför SciBase just nu en fullt garanterad företrädesemission, vilken uppgår till högst 24,9 Mkr. Vid fullt utnyttjande av de vidhäftade teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 19,9 – 34,9 Mkr före emissionskostnader. Detta kapitaltillskott bedömer bolaget kommer att finansiera SciBase fram till och med Q3 nästa år.
Nettolikviden från företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjandet av teckningsoptionerna, avses användas till att öka försäljningsvolymerna genom marknadsexpansion samt till nya applikationer i enlighet med följande ungefärliga prioritetsordning:

  • 20% för utveckling av nya kliniska applikationsområden.
  • 30% för bearbetning av den amerikanska marknaden.
  • 20% för Nevisense Go plattformen, inklusive lansering.
  • 10% för produktion för att uppnå förbättrad produktionskostnad och produktionskapacitet.
  • 15% för allmänna företagsändamål.
  • 5% för rörelsekapitalförändringar. 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq First North

TECKNINGSPERIOD

11 maj – 26 maj 2020

FÖRETRÄDESRÄTT

Varje befintlig aktie i SciBase berättigar till sex (6) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit.

TECKNINGSKURS

1,25 SEK per unit, vilket avser aktien. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

EMISSIONSVOLYM

24,9 Mkr. Vid fullt utnyttjande av de vidhäftade teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 19,9 – 34,9 Mkr före emissionskostnader.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDE

Genom avtal ingånget med Vator Securities har bolagets styrelseordförande Tord Lendau respektive VD Simon Grant, samt en av bolagets huvudägare (Fouriertransform AB) åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet upp till ett värde om cirka 4,1 Mkr, motsvarande cirka 16,5 procent av erbjudandet. Därutöver har sex externa investerare lämnat garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 21 Mkr, motsvarande 84,2 procent av erbjudandet, vilket innebär att erbjudandet är fullt garanterat.

Ett prospekt i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 har offentliggjorts med anledning av företrädesemissionen. Prospektet finns att tillgå på SciBase hemsida http://investors.scibase.se/sv/foretradesemission-2020 och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperna. Potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas, för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med en investering i värdepapperna. Detta meddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k i förordning (EU) 2017/1129 och utgör varken ett prospekt enligt denna förordning, eller ett erbjudande om förvärv av värdepapper.
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]
Nevisense by SciBase

YouTube video

Nedan: Vd Simon Grant intervjuas av AI-bolaget Peltarion rörande SciBase AI-baserade lösningar: “Can a pen from the future change the lives for millions of children with eczema, asthma and allergies?” (27 april 2020)


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev